Statistisk sentralbyrå

5   Månedslønn og avtalt lønn for heltidsansatte, etter næringshovedområde (Ny 7. mars 2005)
Næring Endring i prosent, 3. kvartal 2004 - 4. kvartal 20041
Månedslønn Utbetalt avtalt lønn
Industri -0,2 0,4
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift 0,8 0,8
Varehandel 1,5 0,2
Bygge- og anleggsvirksomhet 1,8 0,2
Samferdsel 1,1 0,2
Forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift 1,3 0,5
Kraftforsyning 1,2 0,3
Hotell- og restaurantvirksomhet 1,2 0,6
1  Foreløpige tall

Standardtegn i tabeller