Statistisk sentralbyrå


Lønnsindeks, kvartalsvis

2   Endring i månedsfortjeneste i alt1 fra tilsvarende kvartal året før, etter næringshovedområde. Prosent
  Industri Olje- og gassutvinning og bergverksdrift Bygge- og anleggsvirksomhet Samferdsel2 Varehandel Forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift
1. kvartal 1999 6,3 7,8 6,5 6,9 6,9 6,1
2. kvartal 1999 5,9 6,4 5,1 5,6 5,3 5,5
3. kvartal 1999 4,6 34,3 5,0 4,1 4,7 5,4
4. kvartal 1999 4,0 2,8 4,4 4,4 3,3 5,2
1. kvartal 2000 4,1 4,6 4,6 3,6 3,4 4,5
2. kvartal 2000 3,9 4,2 4,7 4,3 3,8 4,6
3. kvartal 2000 4,2 5,2 4,4 5,0 4,2 4,0
4. kvartal 20004 4,2 6,0 4,5 4,9 4,5 4,1
1. kvartal 20014 4,5 9,3 4,8 5,4 5,4 5,2
2. kvartal 20014 4,4 7,1 4,7 5,7 4,6 4,6
1  Månedsfortjeneste omfatter utbetalt avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus, provisjon og lignende.
2  Eksklusive virksomheter i offentlig sektor med innrapportering av lønn til Arbeids- og administrasjonsdepartementet for ansatte i staten og til Kommunenes Sentralforbund for ansatte i kommunene.
3  Tallene er korrigert.
4  Foreløpige tall.

Standardtegn i tabeller