Statistisk sentralbyrå


Lønnsindeks, kvartalsvis

1   Indeks for gjennomsnittlig månedsfortjeneste i alt1 i industri, olje- og gassutvinning og bergverksdrift, bygge- og anleggsvirksomhet, samferdsel2, varehandel, forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift. 1. kvartal 1998=100
  Industri Olje- og gassutvinning og bergverksdrift Bygge- og anleggsvirksomhet Samferdsel2 Varehandel Forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift
1. kvartal 1998 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2. kvartal 1998 101,4 102,1 102,1 101,2 103,3 102,0
3. kvartal 1998 103,5 105,9 103,2 104,1 104,5 104,2
4. kvartal 1998 106,0 109,4 106,7 105,5 106,7 105,3
1. kvartal 1999 106,3 107,8 106,5 106,9 106,9 106,1
2. kvartal 1999 107,4 108,7 107,3 107,0 108,7 107,7
3. kvartal 1999 108,3 3110,4 108,4 108,4 109,4 109,8
4. kvartal 1999 110,2 112,4 111,4 110,2 110,2 110,8
1. kvartal 2000 110,7 112,7 111,4 110,8 110,6 110,9
2. kvartal 2000 111,6 113,2 112,4 111,6 112,9 112,7
3. kvartal 2000 112,8 116,1 113,2 113,8 114,1 114,2
4. kvartal 20004 114,9 119,2 116,4 115,6 115,2 115,3
1. kvartal 20014 115,6 123,3 116,7 116,7 116,5 116,6
2. kvartal 20014 116,5 121,3 117,7 118,0 118,1 117,8
1  Månedsfortjeneste omfatter utbetalt avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus, provisjon og lignende.
2  Eksklusive virksomheter i offentlig sektor med innrapportering av lønn til Arbeids- og administrasjonsdepartementet for ansatte i staten og til Kommunenes Sentralforbund for ansatte i kommunene.
3  Tallene er korrigert.
4  Foreløpige tall.

Standardtegn i tabeller