Statistisk sentralbyrå


Lønnsindeks, kvartalsvis

4   Endring i utbetalt avtalt lønn1 fra tilsvarende kvartal året før, etter næringshovedområde. Prosent
  Industri Olje- og gassutvinning og bergverksdrift Bygge- og anleggsvirksomhet Samferdsel2 Varehandel Forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift
1. kvartal 1999 6,9 7,1 7,3 6,9 6,9 6,9
2. kvartal 1999 5,4 6,7 4,9 5,4 5,2 4,8
3. kvartal 1999 4,8 2,5 4,8 4,6 3,0 3,2
4. kvartal 19993 4,7 2,9 4,8 3,7 2,7 3,8
1. kvartal 20003 3,9 2,8 4,7 3,6 2,7 3,6
2. kvartal 20003 4,3 2,8 4,7 3,7 3,2 3,5
3. kvartal 20003 4,1 4 : 4,3 4,7 6,1 4,8
1  Utbetalt avtalt lønn ved utgangen av kvartalet.
2  Eksklusive virksomheter i offentlig sektor med innrapportering av lønn til Arbeids- og administrasjonsdepartementet for ansatte i staten og til Kommunenes Sentralforbund for ansatte i kommunene.
3  Foreløpige tall.
4  Tallene for olje- og gassutvinning og bergverksdrift til 3. kvartal 2000 kan foreløpig ikke offentliggjøres. Tall for 3. kvartal vil bli frigitt samtidig med frigivning av 4. kvartal 2000.

Standardtegn i tabeller