Statistisk sentralbyrå


Lønnsindeks, kvartalsvis

3   Indeks for gjennomsnittlig utbetalt avtalt lønn1 i industri, olje- og gassutvinning og bergverksdrift, bygge- og anleggsvirksomhet, samferdsel2, varehandel, forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift. 1. kvartal 1998=100
  Industri Olje- og gassutvinning og bergverksdrift Bygge- og anleggsvirksomhet Samferdsel2 Varehandel Forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift
1. kvartal 1998 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2. kvartal 1998 102,4 101,1 103,3 102,1 103,1 102,8
3. kvartal 1998 105,0 105,8 106,2 104,7 105,8 105,1
4. kvartal 1998 105,9 106,6 106,9 105,8 106,6 105,9
1. kvartal 1999 106,9 107,1 107,3 106,9 106,9 106,9
2. kvartal 1999 107,9 107,8 108,4 107,5 108,5 107,8
3. kvartal 1999 110,0 108,5 111,3 109,5 109,0 108,5
4. kvartal 19993 110,9 109,7 112,0 109,8 109,5 109,9
1. kvartal 20003 111,0 110,1 112,3 110,8 109,9 110,8
2. kvartal 20003 112,5 110,9 113,5 111,5 112,0 111,6
3. kvartal 20003 114,6 4 : 116,1 114,7 115,7 113,7
1  Utbetalt avtalt lønn ved utgangen av kvartalet.
2  Eksklusive virksomheter i offentlig sektor med innrapportering av lønn til Arbeids- og administrasjonsdepartementet for ansatte i staten og til Kommunenes Sentralforbund for ansatte i kommunene.
3  Foreløpige tall.
4  Tallene for olje- og gassutvinning og bergverksdrift til 3. kvartal 2000 kan foreløpig ikke offentliggjøres. Tall for 3. kvartal vil bli frigitt samtidig med frigivning av 4. kvartal 2000.

Standardtegn i tabeller