Statistisk sentralbyrå


2   Endring i månedsfortjeneste i alt1 fra tilsvarende kvartal året før, etter næringshovedområde. Prosent
  Industri Olje- og
gassutvinning og
bergverksdrift
Bygge- og
anleggs-
virksomhet
Samferdsel2 Varehandel Forretningsmessig
tjenesteyting og
eiendomsdrift
1. kvartal 1999 6,3 7,8 6,5 6,9 6,9 6,1
2. kvartal 1999 5,9 6,4 5,1 5,6 5,3 5,5
3. kvartal 1999 4,6 5,9 5,0 4,1 4,7 5,4
4. kvartal 19993 4,0 2,8 4,4 4,4 3,3 5,2
1. kvartal 20003 4,1 5,5 4,6 3,6 3,4 4,5
2. kvartal 20003 3,9 5,6 4,7 4,3 3,8 4,6
1  Månedsfortjeneste omfatter utbetalt avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus, provisjon og lignende.
2  Eksklusive virksomheter i offentlig sektor med innrapportering av lønn til Arbeids- og administrasjonsdepartementet for ansatte i staten og til Kommunenes Sentralforbund for ansatte i kommunene.
3  Foreløpige tall.

Standardtegn i tabeller