Statistisk sentralbyrå


1   Indeks for gjennomsnittlig månedsfortjeneste i alt1 i industri, olje- og gassutvinning og bergverksdrift, bygge- og anleggsvirksomhet, samferdsel2, varehandel, forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift. 1. kvartal 1998=100
  Industri Olje- og gass-
utvinning og
bergverksdrift
Bygge- og
anleggs-
virksomhet
Samferdsel2 Varehandel Forretningsmessig
tjenesteyting og
eiendomsdrift
1. kvartal 1998 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2. kvartal 1998 101,4 102,1 102,1 101,2 103,3 102,0
3. kvartal 1998 103,5 105,9 103,2 104,1 104,5 104,2
4. kvartal 1998 106,0 109,4 106,7 105,5 106,7 105,3
1. kvartal 1999 106,3 107,8 106,5 106,9 106,9 106,1
2. kvartal 1999 107,4 108,7 107,3 107,0 108,7 107,7
3. kvartal 1999 108,3 112,1 108,4 108,4 109,4 109,8
4. kvartal 19993 110,2 112,5 111,4 110,2 110,2 110,8
1. kvartal 20003 110,7 113,7 111,4 110,8 110,6 110,9
2. kvartal 20003 111,6 114,8 112,4 111,6 112,9 112,7
1  Månedsfortjeneste omfatter utbetalt avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus, provisjon og lignende.
2  Eksklusive virksomheter i offentlig sektor med innrapportering av lønn til Arbeids- og administrasjonsdepartementet for ansatte i staten og til Kommunenes Sentralforbund for ansatte i kommunene.
3  Foreløpige tall.

Standardtegn i tabeller