Statistisk sentralbyrå


3   Indeks for gjennomsnittlig utbetalt avtalt lønn1 i industri, olje- og gassutvinning og bergverksdrift, bygge- og anleggsvirksomhet, samferdsel2, varehandel, forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift. 1. kvartal 1998=100
  Industri Olje- og gass-
utvinning og
bergverksdrift
Bygge- og
anleggs-
virksomhet
Samferdsel2 Varehandel Forretningsmessig
tjenesteyting og
eiendomsdrift
1. kvartal 1998 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2. kvartal 1998 102,4 101,1 103,3 102,1 103,1 102,8
3. kvartal 1998 105,0 105,8 106,2 104,7 105,8 105,1
4. kvartal 1998 105,9 106,6 106,9 105,8 106,6 105,9
1. kvartal 1999 106,9 107,1 107,3 106,9 106,9 106,9
2. kvartal 1999 107,9 107,8 108,4 107,5 108,5 107,8
3. kvartal 1999 110,0 108,5 111,3 109,5 109,0 108,5
4. kvartal 19993 110,9 109,7 112,0 109,8 109,5 109,9
1  Utbetalt avtalt lønn ved utgangen av kvartalet.
2  Eksklusive virksomheter i offentlig sektor med innrapportering av lønn til Arbeids- og administrasjonsdepartementet for ansatte i staten og til Kommunenes Sentralforbund for ansatte i kommunene.
3  Foreløpige tall.

Standardtegn i tabeller