Statistisk sentralbyrå

Lønnsstatistikk, ansatte i kultur, underholdning og fritid

3 Heltidsansatte i kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter1. Gjennomsnittlig månedslønn, etter næring og yrke2. 1. oktober 2010-2011. Kroner3 og endring i prosent
Yrker Ansatte med i undersøkelsen Månedslønn i alt Endring i prosent Avtalt lønn Endring i prosent
2010 2011 2010 2011 2010-2011 2010 2011 2010-2011
      Kroner   Kroner
Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter i alt 7 578 7 993 34 600 35 700 3,2 33 900 35 000 3,2
Av dette                
Lederyrker  987  976 46 400 47 400 2,6 45 400 46 500 2,4
Akademiske yrker 1 549 1 551 37 000 39 800 7,6 36 600 39 200 7,1
Høgskoleyrker 2 722 2 694 35 200 36 100 2,6 34 100 34 900 2,3
Kontoryrker  806  817 28 300 28 900 2,1 27 900 28 500 2,2
Salgs-, service- og omsorgsyrker  711  845 26 700 28 400 6,4 26 400 28 000 6,1
1  Standard for næringsgruppering.
2  Standard for yrkesklassifisering.
3  Alle lønnstall er avrundet til nærmeste hundre kroner.

Standardtegn i tabeller