Statistisk sentralbyrå

Lønnsstatistikk, ansatte i industri

1 Heltidsansatte i industri1. Gjennomsnittlig månedslønn og avtalt lønn, etter næring. 1. oktober 2010-2011. Kroner og endring i prosent
Næring Månedslønn Endring i prosent Avtalt lønn Endring i prosent
20103 2011 2010-2011 20103 2011 2010-2011
  Kroner2 Prosent Kroner2 Prosent
Industri i alt 36 700 38 500 4,9 34 600 36 300 4,9
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri 32 300 33 900 5,0 30 800 32 000 3,9
Tekstil-, bekledning- og lærvareindustri 31 500 33 400 6,0 30 600 31 900 4,2
Trelast- og trevareindustri 30 800 31 700 2,9 29 800 30 800 3,4
Papir- og papirvareindustri 34 000 35 300 3,8 31 200 32 100 2,9
Trykking og grafisk industri 35 600 37 400 5,1 34 300 35 600 3,8
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri 43 500 46 300 6,4 40 600 42 900 5,7
Av dette            
Kjemikalier og kjemiske produkter 42 800 45 300 5,8 40 200 42 600 6,0
Farmasøytiske råvarer og preparater 42 500 44 500 4,7 40 700 42 600 4,7
Kjemiske råvarer 42 700 45 300 6,1 38 700 40 500 4,7
Gummi-, plast- og mineralsk industri 34 900 36 400 4,3 33 200 34 800 4,8
Metallindustri 37 600 39 400 4,8 34 800 35 400 1,7
Metallvareindustri 35 100 37 100 5,7 33 800 35 700 5,6
Data- og elektrisk utstyrsindustri 41 000 42 800 4,4 39 500 41 300 4,6
Maskinindustri 40 800 42 100 3,2 38 500 40 000 3,9
Transportmiddelindustri, unntatt skipsproduksjon 33 900 36 400 7,4 32 800 34 900 6,4
Bygging av skip og oljeplattformer 41 900 44 000 5,0 38 000 40 700 7,1
Møbelindustri mv. 33 100 35 200 6,3 32 000 33 900 5,9
Maskinreparasjon og -installasjon 39 700 41 000 3,3 37 500 38 900 3,7
1  NOS Standard for næringsgruppering.
2  Alle lønnsvariable er avrundet til nærmeste 100 kroner.
3  Tallene er korrigert i forhold til tidligere frigiving.

Standardtegn i tabeller