Statistisk sentralbyrå

Lønnsstatistikk. Ansatte i IKT-sektoren

6   Heltidsansatte i IKT-sektoren1. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste2, etter kjønn og yrkesgruppe2 per 3. kvartal 1999. Kroner
Kjønn og yrkesgruppe Ansatte med i undersøkelsen Månedsfortjeneste Overtids-
godtgjørelse
I alt Utbetalt avtalt lønn Uregelmessige tillegg Bonus, provisjon o.l.
    Kroner
Menn og kvinner 30 766        27 999 26 451  298 1 250 1 108
Av dette            
Lederyrker 2 980 41 680 38 672 82 2 926  207
Akademiske yrker 8 155 33 106 31 653  318 1 136 1 525
Høgskoleyrker 11 125 26 652 24 946  381 1 325 1 304
Kontoryrker 2 875 20 621 19 918  337  367  978
Salgs- og serviceyrker 1 625 21 731 20 944 31  756  494
             
Menn i alt 22 792 29 526 27 722  353 1 451 1 267
Av dette            
Lederyrker 2 504 42 818 39 500 88 3 230  190
Akademiske yrker 6 685 33 595 32 047  347 1 201 1 659
Høgskoleyrker 8 451 27 464 25 559  457 1 448 1 472
Kontoryrker 1 244 21 159 20 357  390  411 1 312
Salgs- og serviceyrker  789 23 294 22 247 50  996  463
             
Kvinner i alt 7 974 23 769 22 930  146  693  668
Av dette            
Lederyrker  476 35 880 34 448 51 1 380  293
Akademiske yrker 1 470 30 706 29 718  171  817  864
Høgskoleyrker 2 674 24 004 22 948  131  925  756
Kontoryrker 1 631 20 168 19 547  292  329  697
Salgs- og serviceyrker  836 20 339 19 785 13  541  521
1  NOS Standard for næringsgruppering.
2  Avtalt lønn på tellingstidspunktet, et gjennomsnitt av uregelmessige tillegg for siste ni måneder og et gjennomsnitt av bonuser for siste tolv måneder.
3  NOS Standard for yrkesklassifisering.

Standardtegn i tabeller