Statistisk sentralbyrå

Lønnsstatistikk, ansatte i helse og sosialtjenester

6 Heltidsansatte i private barnehager1. Gjennomsnittlig månedslønn2, etter yrkesgruppe3 per 1. oktober 2008. Kroner
Yrkesgruppe Ansatte med i undersøkelsen Månedslønn Overtidsgodtgjørelse
I alt Avtalt lønn Samlede tillegg
    Kroner
Barnehager i alt 9 489 25 600 25 500  100  100
Av dette          
Lederyrker  643 35 900 35 700  200  200
Førskolelærere m.v. 3 248 28 200 28 200  100  100
Barnehageassistenter 5 488 22 700 22 700 -  100
1  Standard for næringsgruppering.
2  Alle lønnstall er avrundet til nærmeste hundre kroner.
3  NOS Standard for yrkesklassifisering.

Standardtegn i tabeller