Statistisk sentralbyrå

Lønnsstatistikk, ansatte i helse og sosialtjenester

4 Heltidsansatte i private sykehustjenester1. Gjennomsnittlig månedslønn2, etter yrkesgruppe3 per 1. oktober 2008. Kroner
Yrkesgruppe Ansatte med i undersøkelsen Månedslønn Overtidsgodtgjørelse
I alt Avtalt lønn Samlede tillegg
    Kroner
Sykehustjenester i alt 5 524 32 700 31 600 1 200  700
Av dette          
Lederyrker  388 47 100 45 100 2 000  800
Akademiske yrker 1 466 41 700 39 900 1 700 1 000
Av dette          
Leger  431 58 700 54 000 4 600 1 700
Spesialsykepleiere  498 34 500 33 500 1 000  900
Høgskoleyrker 1 916 29 600 28 700  900  600
Av dette          
Sykepleiere  794 30 400 28 800 1 600 1 000
Fysioterapeuter, ergoterapeuter o.l.  319 27 500 27 300  100  100
Kontoryrker  292 25 300 25 000  300  500
Salgs-, service- og omsorgsyrker 1 066 25 800 24 900  900  500
Av dette          
Hjelpepleiere  518 26 800 25 500 1 200  600
Yrker uten krav til utdanning  196 22 400 21 800  500  300
1  Standard for næringsgruppering.
2  Alle lønnstall er avrundet til nærmeste hundre kroner.
3  NOS Standard for yrkesklassifisering.

Standardtegn i tabeller