Statistisk sentralbyrå

Lønnsstatistikk. Ansatte i helse og sosialtjenester

2   Heltidsansatte i private sosial- og omsorgstjenester1. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste2, etter yrkesgruppe3 per 1. oktober 2005. Kroner
Yrkesgruppe Ansatte med i
undersøkelsen
Månedsfortjeneste Overtids-
godtgjørelse
I alt Utbetalt
avtalt lønn
Uregelmessige
tillegg
Bonus,
provisjon o.l.
    Kroner
Sosial- og omsorgstjenester i alt 13 080 24 168 23 964  137 67  196
Av dette            
Lederyrker 1 350 32 973 32 628  117  228  257
Akademiske yrker  997 29 328 29 193 76 59  186
Høgskoleyrker 4 429 25 210 25 042  114 53  210
Av dette            
Førskolelærere 2 040 24 331 24 283 19 29  107
Sosionomer, barnevernspedagoger  971 27 486 27 108  295 83  328
Kontoryrker  502 24 026 23 872 59 95  393
Salgs-, service- og omsorgsyrker 4 954 20 537 20 335  168 34  122
Yrker uten krav til utdanning  334 19 655 19 234  233  187  451
1  NOS Standard for næringsgruppering.
2  Avtalt lønn på tellingstidspunktet, et gjennomsnitt av uregelmessige tillegg for siste ni måneder og et gjennomsnitt av bonuser for siste 12 måneder.
3  NOS Standard for yrkesklassifisering.

Standardtegn i tabeller