Statistisk sentralbyrå

1   Heltidsansatte i private helsetjenester1. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste2, etter yrkesgruppe3 per 1. oktober 2005. Kroner
Yrkesgruppe Ansatte med
i undersøkelsen
Månedsfortjeneste Overtids-
godtgjørelse
I alt Utbetalt
avtalt lønn
Uregelmessige
tillegg
Bonus,
provisjon o.l.
    Kroner
Helsetjenester i alt 8 576 28 376 27 335  832  209  622
Av dette            
Lederyrker  601 41 220 39 486  976  758  331
Akademiske yrker 1 652 38 113 36 706 1 153  254  730
Av dette            
Leger  436 52 362 48 655 3 110  597 1 556
Spesialsykepleiere  643 30 069 29 278  762 29  784
Høgskoleyrker 2 608 28 039 26 910  872  257  700
Av dette            
Sykepleiere 1 055 27 284 26 200 1 013 71  753
Fysioterapeuter, ergoterapeuter o.l.  431 25 726 25 587  114 25  129
Kontoryrker  477 22 984 22 526  196  262  558
Salgs-, service- og omsorgsyrker 2 727 22 696 21 925  735 35  542
Av dette            
Hjelpepleiere 1 136 22 733 21 683 1 033 17  309
Yrker uten krav til utdanning  257 20 572 20 201  325 45  270
1  NOS Standard for næringsgruppering.
2  Avtalt lønn på tellingstidspunktet, et gjennomsnitt av uregelmessige tillegg for siste ni måneder og et gjennomsnitt av bonuser for siste 12 måneder.
3  NOS Standard for yrkesklassifisering.

Standardtegn i tabeller