Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2010
54 Lønnskostnader etter næring. Løpende priser. Millioner kroner
  2008 2009 08:3 08:4 09:1 09:2 09:3 09:4 10:1
                   
Lønnskostnader i alt 1 078 045 1 116 532 273 866 275 801 276 358 276 387 280 197 283 590 285 567
                   
Jordbruk og skogbruk 4 826 4 960 1 273 1 245 1 140 1 202 1 333 1 285 1 221
Fiske,fangst og fiskeoppdrett 2 575 2 659 638 658 640 679 662 678 696
                   
Utvinning av råolje og naturgass, inklusiv tjenest 40 648 46 382 10 786 10 576 11 777 11 157 11 839 11 609 12 016
Utvinning av råolje og naturgass 25 780 29 716 6 657 6 799 7 863 7 295 7 170 7 387 7 849
Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning 14 867 16 666 4 129 3 776 3 914 3 862 4 669 4 221 4 167
Bergverksdrift 2 497 2 534 665 626 573 627 692 642 599
                   
Industri 144 482 142 671 36 335 36 522 35 410 36 114 35 283 35 864 35 571
Nærings- og nytelsesmiddelindustri 21 684 21 742 5 488 5 689 5 185 5 397 5 496 5 663 5 346
Tekstil- og bekledningsindustri 1 881 1 759 467 450 459 463 428 410 451
Trelast- og trevareindustri 6 399 5 887 1 642 1 632 1 443 1 439 1 500 1 504 1 487
Treforedling 2 960 2 920 690 727 738 780 664 737 718
Forlag og grafisk industri 13 661 13 634 3 335 3 402 3 445 3 500 3 331 3 358 3 346
Oljeraffinering, kjemisk og mineralsk industri 13 097 12 748 3 328 3 265 3 156 3 145 3 272 3 176 3 252
Kjemiske råvarer 5 184 4 797 1 289 1 310 1 202 1 269 1 128 1 197 1 202
Metallindustri 6 742 6 219 1 702 1 619 1 578 1 628 1 514 1 499 1 495
Verkstedindustri 45 423 45 210 11 436 11 438 11 331 11 483 11 004 11 392 11 430
Bygging av skip og oljeplattformer 22 719 23 417 5 762 5 881 5 712 5 915 5 862 5 927 5 757
Møbelindustri og annen industri 4 734 4 339 1 195 1 108 1 162 1 093 1 083 1 001 1 088
                   
Kraftforsyning 7 460 8 063 1 962 1 509 2 156 2 230 2 060 1 617 2 261
Vannforsyning 816 904 237 179 231 218 257 198 251
Bygge- og anleggsvirksomhet 77 743 75 963 20 233 19 566 18 347 18 576 19 438 19 601 18 465
Varehandel, reparasjon av kjøretøyer mv 131 317 134 723 34 296 33 605 32 621 33 407 34 392 34 304 33 391
Hotell- og restaurantvirksomhet 22 632 22 835 5 870 5 677 5 486 5 757 5 835 5 758 5 726
Rørtransport 563 622 131 159 162 147 143 170 174
Utenriks sjøfart 18 125 18 063 4 473 4 557 4 739 4 365 4 458 4 501 4 875
Transport ellers 52 621 53 067 13 728 13 514 13 079 12 899 13 577 13 513 13 135
Post og telekommunikasjon 18 084 17 787 4 433 4 817 4 374 4 279 4 361 4 773 4 292
Finansiell tjenesteyting 37 619 36 844 9 568 9 513 8 532 9 247 9 615 9 449 8 815
Boligtjenester (husholdninger) 502 510 133 130 122 129 128 130 129
Forretningsmessig tjenesteyting 149 937 157 006 38 214 38 062 38 779 40 180 39 042 39 005 38 988
Offentlig administrasjon og forsvar 78 215 83 355 19 885 19 959 21 168 19 923 21 114 21 151 22 972
Undervisning 82 958 88 827 18 262 22 560 23 544 21 718 19 987 23 579 24 766
Helse- og sosialtjenester 168 793 180 819 43 584 43 370 44 138 43 966 46 451 46 264 47 305
Andre sosiale og personlige tjenester 35 631 37 936 9 159 8 995 9 339 9 566 9 531 9 499 9 915
                   
Fastlands-Norge 1 018 710 1 051 466 258 476 260 509 259 680 260 718 263 757 267 310 268 501
                   
--------------------                  
                   
Offentlig forvaltning 305 597 327 459 75 595 79 668 82 710 78 976 81 195 84 577 88 593
Statsforvaltningen 133 181 141 833 33 893 33 883 35 969 34 070 35 972 35 821 38 402
Sivil forvaltning 120 204 128 269 30 717 30 451 32 575 30 858 32 654 32 182 34 621
Forsvar 12 978 13 564 3 176 3 432 3 394 3 212 3 318 3 639 3 780
Kommuneforvaltningen 172 415 185 626 41 702 45 785 46 740 44 906 45 223 48 756 50 192
                   
Standardtegn i tabeller