Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2010
53 Utførte timeverk. Lønnstakere og selvstendige. Sesongjustert. Prosentvis endring fra foregående periode
  2008 2009 08:3 08:4 09:1 09:2 09:3 09:4 10:1
                   
I alt 3,4 -1,4 0,9 -0,8 -0,4 -0,3 -0,4 -0,1 -0,4
                   
Jordbruk og skogbruk -2,0 -3,1 0,2 -1,2 -1,3 -0,5 0,9 -0,6 -1,7
Fiske,fangst og fiskeoppdrett 2,3 -3,5 -0,7 -1,0 -3,2 0,3 -1,1 -0,8 0,7
                   
Utvinning av råolje og naturgass, inklusiv tjenest 7,5 4,5 4,7 0,2 0,7 1,7 -0,1 1,0 -1,3
Utvinning av råolje og naturgass 8,4 4,4 3,1 2,5 1,8 1,5 -5,5 4,2 1,3
Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning 6,3 4,5 6,9 -2,9 -0,9 2,0 7,9 -3,1 -4,8
Bergverksdrift 4,2 -5,2 -2,5 -1,8 -1,7 -0,7 3,7 -2,7 0,3
                   
Industri 2,0 -6,2 0,4 -1,6 -2,5 -1,5 -1,7 -0,1 -1,0
Nærings- og nytelsesmiddelindustri 1,2 -2,8 0,1 0,4 -1,5 -1,8 0,6 -0,5 0,9
Tekstil- og bekledningsindustri -7,4 -11,6 0,5 -3,2 -4,2 -4,8 -0,8 -2,7 0,1
Trelast- og trevareindustri -1,8 -12,1 0,6 -0,5 -8,3 -2,6 -1,7 0,1 1,1
Treforedling -7,7 -4,8 -3,3 -1,5 2,1 -1,4 -5,5 3,9 -3,2
Forlag og grafisk industri -2,3 -6,5 -1,3 -1,0 -1,2 -1,8 -1,2 -2,1 -3,3
Oljeraffinering, kjemisk og mineralsk industri 3,9 -6,8 0,4 -1,8 -4,3 -0,7 1,2 -2,4 -0,2
Kjemiske råvarer -1,7 -11,9 -3,8 2,0 -8,3 -1,7 -7,4 5,2 -0,3
Metallindustri -0,6 -13,1 -1,6 -5,2 -2,8 -4,2 -6,6 2,2 -2,6
Verkstedindustri 5,3 -5,9 1,8 -2,5 -1,9 -1,2 -2,8 1,4 -0,9
Bygging av skip og oljeplattformer 4,0 -3,3 1,0 -1,1 -1,4 -0,1 -1,2 -1,4 -2,3
Møbelindustri og annen industri 0,0 -11,1 -1,1 -4,7 -1,9 -2,7 -3,0 -2,8 -1,9
                   
Kraftforsyning 0,3 1,1 0,7 -23,0 33,5 0,2 -2,3 -21,6 31,6
Vannforsyning 9,7 4,0 1,0 -18,4 29,6 2,7 -4,3 -18,2 26,4
Bygge- og anleggsvirksomhet 2,4 -7,1 -0,2 -2,3 -3,1 -1,1 -0,3 0,6 -1,9
Varehandel, reparasjon av kjøretøyer mv 3,6 -1,6 1,3 -1,4 -0,2 -0,9 -0,6 -0,0 -0,8
Hotell- og restaurantvirksomhet 2,5 -1,1 0,5 -0,7 -1,2 -0,1 -0,8 0,3 -0,6
Rørtransport 6,0 4,7 -6,0 14,2 -3,2 -3,6 -7,0 12,2 -6,4
Utenriks sjøfart 5,2 -3,9 -0,0 0,8 -2,0 -3,9 3,0 -0,4 -0,7
Transport ellers 3,1 -2,9 1,7 -1,0 -0,9 -1,0 -0,6 0,2 -0,3
Post og telekommunikasjon 2,7 -7,2 -0,9 0,9 -5,3 -1,5 0,4 2,2 -6,8
Finansiell tjenesteyting 2,9 -0,7 0,3 -0,0 -0,8 0,8 0,5 -1,1 -2,3
Boligtjenester (husholdninger) -0,0 -3,9 2,8 -0,2 -2,5 -2,2 -0,4 1,3 0,9
Forretningsmessig tjenesteyting 8,3 0,1 0,8 -0,2 -0,0 0,5 -2,4 -0,7 -0,0
Offentlig administrasjon og forsvar 2,5 1,3 0,8 0,1 0,1 1,4 -0,5 0,1 0,4
Undervisning 2,0 2,1 0,9 0,3 0,7 1,2 0,2 -0,9 0,9
Helse- og sosialtjenester 2,9 2,5 1,3 -0,2 1,3 0,0 1,4 0,4 -0,4
Andre sosiale og personlige tjenester 3,0 0,5 1,8 0,0 0,8 -0,6 -0,1 0,6 1,2
                   
Fastlands-Norge 3,2 -1,4 0,8 -0,9 -0,4 -0,3 -0,5 -0,2 -0,4
                   
---------------------                  
                   
Offentlig forvaltning 2,6 2,3 1,3 -0,2 0,9 0,7 0,6 -0,1 0,1
Statsforvaltningen 1,6 1,5 1,0 0,0 0,7 0,1 0,4 0,3 0,3
Sivil forvaltning 1,6 1,9 1,2 0,2 1,1 -0,1 0,4 0,3 0,4
Forsvar 1,9 -1,4 -0,9 -1,1 -2,4 2,1 0,6 0,3 -0,7
Kommuneforvaltningen 3,4 2,9 1,6 -0,3 1,1 1,1 0,8 -0,4 -0,0
Standardtegn i tabeller