Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2010
51 Utførte timeverk. Lønnstakere og selvstendige. Prosentvis endring fra samme periode året før
  2008 2009 08:3 08:4 09:1 09:2 09:3 09:4 10:1
                   
I alt 3,4 -1,4 4,1 0,9 4,2 -7,6 -2,0 0,1 0,4
                   
Jordbruk og skogbruk -2,0 -3,1 -1,2 -2,9 -4,5 -4,0 -2,4 -1,7 -2,2
Fiske,fangst og fiskeoppdrett 2,3 -3,5 5,8 -1,6 -1,6 -8,9 -3,1 -0,3 3,1
                   
Utvinning av råolje og naturgass, inklusiv tjenest 7,5 4,4 6,7 8,4 12,0 -0,4 2,0 4,5 4,0
Utvinning av råolje og naturgass 8,4 4,4 10,1 8,2 13,6 2,2 -0,6 2,8 3,9
Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning 6,3 4,5 2,6 8,7 9,8 -4,0 5,3 6,9 4,1
Bergverksdrift 4,2 -5,2 2,8 -1,7 -1,4 -14,5 -1,8 -1,9 1,3
                   
Industri 2,0 -6,2 3,6 -1,3 0,4 -12,6 -7,7 -4,7 -2,1
Nærings- og nytelsesmiddelindustri 1,2 -2,8 1,5 -0,2 3,7 -10,1 -2,2 -2,0 2,4
Tekstil- og bekledningsindustri -7,3 -11,6 -3,4 -8,0 -4,2 -18,3 -12,8 -11,0 -5,7
Trelast- og trevareindustri -1,8 -12,1 -0,0 -3,9 -6,0 -18,7 -12,9 -10,7 -0,4
Treforedling -7,7 -4,8 -8,3 -10,1 -1,7 -9,2 -7,3 -1,0 -5,0
Forlag og grafisk industri -2,3 -6,5 -0,6 -4,6 -1,3 -12,6 -6,2 -5,7 -6,8
Oljeraffinering, kjemisk og mineralsk industri 3,9 -6,8 6,4 0,2 -2,1 -13,3 -6,0 -5,4 -0,4
Kjemiske råvarer -1,7 -12,0 -5,9 2,0 -3,1 -17,2 -16,1 -11,0 -3,2
Metallindustri -0,6 -13,1 2,5 -5,3 -3,8 -19,0 -18,8 -10,7 -9,7
Verkstedindustri 5,3 -5,9 7,2 0,6 1,8 -12,1 -9,2 -3,9 -1,7
Bygging av skip og oljeplattformer 4,0 -3,3 6,4 -0,7 2,7 -9,5 -3,8 -2,3 -2,0
Møbelindustri og annen industri 0,0 -11,1 1,5 -6,5 -4,9 -17,4 -12,4 -9,5 -7,7
                   
Kraftforsyning 0,3 1,1 2,0 1,5 8,3 -5,7 -0,4 3,2 3,4
Vannforsyning 9,7 4,0 14,2 -4,5 8,0 0,8 1,9 5,5 3,3
Bygge- og anleggsvirksomhet 2,3 -7,1 2,3 -2,8 -2,3 -14,9 -8,1 -2,9 -1,1
Varehandel, reparasjon av kjøretøyer mv 3,6 -1,6 4,7 0,4 5,7 -8,3 -3,4 0,1 -1,0
Hotell- og restaurantvirksomhet 2,4 -1,1 2,2 -0,5 4,0 -4,5 -3,1 -0,9 -5,5
Rørtransport 6,0 4,7 0,6 7,2 13,2 -1,9 4,1 3,7 3,5
Utenriks sjøfart 5,2 -3,9 4,9 3,8 0,9 -9,6 -3,2 -3,4 -1,5
Transport ellers 3,1 -3,0 5,1 0,2 1,4 -7,2 -4,4 -1,6 -0,9
Post og telekommunikasjon 2,7 -7,2 2,7 -0,7 -3,5 -14,7 -6,7 -4,1 -4,5
Finansiell tjenesteyting 2,9 -0,7 4,2 2,0 5,3 -8,5 0,2 0,6 0,6
Boligtjenester (husholdninger) -0,0 -3,9 3,0 1,7 6,6 -11,5 -8,0 -2,5 1,5
Forretningsmessig tjenesteyting 8,3 0,1 9,5 4,9 8,4 -6,6 -1,4 0,3 -0,2
Offentlig administrasjon og forsvar 2,5 1,3 3,7 0,8 6,2 -5,6 1,7 3,4 4,5
Undervisning 2,1 2,1 0,4 2,5 10,6 -7,8 5,2 1,8 2,3
Helse- og sosialtjenester 2,9 2,5 3,1 1,3 4,8 -1,9 2,7 4,4 3,0
Andre sosiale og personlige tjenester 3,1 0,5 4,3 1,8 6,6 -6,5 -0,2 2,6 4,0
                   
Fastlands-Norge 3,2 -1,4 4,0 0,7 4,1 -7,7 -2,0 0,2 0,4
                   
---------------------                  
                   
Offentlig forvaltning 2,7 2,3 2,8 1,6 6,5 -3,9 3,2 3,6 3,1
Statsforvaltningen 1,7 1,5 2,1 0,3 5,3 -4,4 1,8 3,3 3,4
Sivil forvaltning 1,6 1,9 1,9 0,3 5,7 -3,7 2,0 3,4 3,2
Forsvar 1,9 -1,4 3,1 0,3 1,9 -9,8 -0,1 2,8 5,2
Kommuneforvaltningen 3,4 2,9 3,4 2,5 7,4 -3,6 4,3 3,7 2,8
                   
Markedsrettet virksomhet 3,7 -2,7 4,6 0,7 3,3 -9,0 -3,8 -1,1 -0,7
Ikke markedsrettet virksomhet 2,5 2,1 2,7 1,6 6,4 -4,1 2,9 3,4 3,0
Standardtegn i tabeller