Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2010
43 Import. Faste 2007-priser. Millioner kroner
  2008 2009 08:3 08:4 09:1 09:2 09:3 09:4 10:1
                   
Import i alt 706 843 633 740 181 564 171 714 149 723 158 036 163 178 162 803 153 299
                   
Varer 488 734 427 385 121 809 118 210 102 930 104 755 105 806 113 895 106 363
Råolje og naturgass 3 685 4 830 606 1 729 632 833 1 853 1 512 821
Skip, nybygde og eldre 19 974 18 815 6 687 4 448 3 012 3 849 3 955 7 999 3 046
Oljeplattformer og moduler, nybygde og eldre 1 715 743 177 171 296 165 73 208 71
Oljevirksomhet, diverse varer 3 317 1 640 1 318 1 039 729 377 297 237 177
Fly og helikoptere 3 963 5 297 848 959 504 2 180 1 262 1 351 1 870
Tradisjonelle varer 456 080 396 060 112 173 109 864 97 756 97 352 98 365 102 587 100 378
Produkter fra jordbruk, skogbruk og fiske 11 695 10 754 2 425 2 885 2 881 2 494 2 254 3 125 2 787
Bergverksprodukter 4 706 3 017 1 195 1 145 803 653 776 784 1 264
Industriprodukter 438 840 380 902 108 447 105 575 93 622 93 741 95 185 98 354 95 510
Nærings- og nytelsesmidler 24 262 24 532 6 439 6 500 5 228 5 873 7 087 6 344 5 541
Tekstiler, bekledningsvarer og skotøy 23 132 21 242 6 662 4 943 5 953 4 549 6 179 4 560 5 993
Trevarer 10 184 8 471 2 476 2 233 1 879 2 184 2 164 2 244 2 187
Treforedlingsprodukter 7 398 7 126 1 818 1 867 1 798 1 709 1 744 1 875 1 787
Grafiske produkter 4 272 3 984 1 088 1 134 1 019 909 976 1 080 971
Raffinerte oljeprodukter 23 400 25 203 5 646 6 166 7 775 6 198 5 738 5 492 5 562
Kjemiske råvarer mv 17 213 14 733 4 191 4 120 3 554 3 773 3 465 3 941 4 541
Kjemiske og mineralske produkter 44 452 40 835 11 356 10 383 9 697 10 143 10 130 10 866 10 586
Metaller 58 594 46 830 14 463 13 272 10 696 11 885 12 342 11 906 12 316
Verkstedprodukter 183 033 150 825 44 207 45 156 38 580 37 957 35 806 38 481 35 676
Andre industriprodukter 16 853 14 876 4 121 4 466 3 577 3 447 3 631 4 221 3 726
Transportmidler mv. u. tilsv norsk prod 26 047 22 246 5 980 5 335 3 864 5 114 5 923 7 345 6 625
Elektrisk kraft 839 1 387 106 259 450 464 150 324 817
Trad. varer utenom raffinerte oljeprodukter 432 680 370 857 106 527 103 698 89 981 91 154 92 627 97 096 94 816
                   
Tjenester 218 109 206 354 59 754 53 504 46 793 53 281 57 372 48 908 46 936
Driftsutgifter utenom bunkers, skipsfart 48 283 41 261 11 852 12 412 9 933 10 373 10 461 10 495 8 750
Oljevirksomhet, diverse tjenester 12 437 16 976 3 197 3 608 3 649 4 411 3 537 5 378 2 417
Driftsutgifter utenom bunkers, oljeboring 3 880 4 606 968 1 573 954 1 147 1 062 1 443 1 181
Reisetrafikk 79 313 73 977 24 531 15 359 16 021 19 509 22 623 15 823 17 384
Andre tjenester 74 195 69 534 19 206 20 552 16 235 17 841 19 689 15 769 17 205
Samferdsel 7 363 6 721 2 047 2 106 1 521 1 504 2 320 1 375 2 077
Finans- og forretningstjenester 46 366 44 054 12 318 12 783 9 799 11 437 12 843 9 976 9 669
Tjenester ellers 20 466 18 760 4 841 5 663 4 915 4 901 4 526 4 418 5 458
Standardtegn i tabeller