Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2010
39 Eksport. Faste 2007-priser. Millioner kroner
  2008 2009 08:3 08:4 09:1 09:2 09:3 09:4 10:1
                   
Eksport i alt 1 049 134 1 007 185 245 921 270 842 258 190 241 181 240 559 267 255 258 185
                   
Varer 799 778 769 464 186 713 206 368 202 696 179 985 183 995 202 788 202 434
Råolje og naturgass 470 254 464 732 105 034 124 038 126 883 108 643 109 319 119 887 120 792
Skip, nybygde 5 640 7 585 1 835 1 192 2 979 2 117 886 1 603 738
Skip, eldre 6 481 3 997 2 229 1 997 1 662 690 990 654 4 216
Oljeplattformer og moduler, nye 1 481 2 092 517 351 278 434 791 589 260
Oljeplattformer, eldre 44 32 17 16 15 0 0 17 15
Oljevirksomhet, diverse varer 11 1 1 7 0 0 0 1 -
Fly og helikoptere 557 350 101 83 0 92 121 137 222
Tradisjonelle varer 315 309 290 675 76 978 78 683 70 878 68 008 71 888 79 900 76 190
Produkter fra jordbruk, skogbruk og fiske 17 130 18 869 3 999 4 935 4 210 4 320 4 672 5 666 4 775
Bergverksprodukter 4 760 3 567 1 923 1 292 603 558 1 254 1 152 663
Industriprodukter 289 951 265 305 70 008 71 574 65 525 62 625 65 022 72 132 70 480
Nærings- og nytelsesmidler 25 673 29 226 5 268 8 045 7 084 5 856 6 035 10 250 8 577
Tekstiler, bekledningsvarer og skotøy 2 250 1 931 537 502 571 458 461 441 444
Trevarer 2 672 2 364 612 610 628 622 562 553 593
Treforedlingsprodukter 10 465 8 720 2 639 2 415 2 015 1 888 2 327 2 489 2 368
Grafiske produkter 449 471 109 152 147 102 119 102 97
Raffinerte oljeprodukter 26 169 24 156 6 107 6 314 6 002 6 552 6 243 5 359 6 263
Kjemiske råvarer mv 24 902 19 631 6 982 5 845 4 742 4 718 5 145 5 027 6 269
Kjemiske og mineralske produkter 21 726 21 415 4 848 5 204 5 334 5 110 5 179 5 792 6 382
Metaller 78 586 66 332 19 536 17 748 15 738 15 677 16 866 18 051 17 988
Verkstedprodukter 92 393 87 289 22 311 23 531 22 288 20 657 21 259 23 085 20 382
Andre industriprodukter 4 666 3 771 1 059 1 208 976 986 827 981 1 116
Elektrisk kraft 3 468 2 934 1 048 882 540 505 941 949 273
Trad. varer utenom raffinerte oljeprodukter 289 140 266 519 70 871 72 369 64 877 61 456 65 645 74 541 69 927
                   
Tjenester 249 356 237 722 59 208 64 474 55 494 61 197 56 564 64 467 55 751
Bruttofrakter, utenriks sjøfart 89 132 76 169 21 879 22 913 18 337 19 148 19 311 19 373 16 153
Oljevirksomhet, diverse tjenester 395 370 89 105 100 88 88 94 86
Oljeboringstjenester mv 19 893 19 764 4 954 5 064 5 269 5 059 3 525 5 910 6 007
Rørtransport 11 594 11 979 2 314 3 176 3 344 2 715 2 690 3 230 3 438
Reisetrafikk 26 499 24 654 7 399 6 258 4 755 6 799 6 860 6 240 4 943
Andre tjenester 101 844 104 787 22 573 26 957 23 688 27 388 24 090 29 620 25 124
Samferdsel 19 032 18 247 5 000 5 184 4 196 4 436 5 045 4 570 5 438
Finans- og forretningstjenester 59 702 63 155 12 906 15 460 14 335 16 541 14 075 18 204 14 295
Tjenester ellers 23 109 23 385 4 668 6 314 5 158 6 411 4 970 6 846 5 391
Standardtegn i tabeller