Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2010
38 Eksport. L°pende priser. Millioner kroner
  2008 2009 08:3 08:4 09:1 09:2 09:3 09:4 10:1
                   
Eksport i alt 1 222 602 1 008 933 300 655 305 306 266 887 238 139 241 082 262 826 258 754
                   
Varer 957 432 756 775 235 746 236 937 208 271 172 821 179 663 196 021 200 504
Råolje og naturgass 620 515 465 111 149 776 151 736 134 137 104 067 107 778 119 129 124 717
Skip, nybygde 5 930 8 068 1 941 1 294 3 190 2 260 934 1 684 807
Skip, eldre 5 916 2 616 2 130 1 571 1 420 423 453 320 1 773
Oljeplattformer og moduler, nye 1 548 2 243 541 373 295 470 845 633 312
Oljeplattformer, eldre 44 32 17 16 15 0 0 17 15
Oljevirksomhet, diverse varer 13 1 1 9 0 0 0 1 -
Fly og helikoptere 553 388 100 98 0 106 138 144 244
Tradisjonelle varer 322 913 278 316 81 240 81 840 69 214 65 495 69 515 74 093 72 635
Produkter fra jordbruk, skogbruk og fiske 17 384 21 253 4 231 5 025 4 510 5 338 5 490 5 915 5 697
Bergverksprodukter 6 146 4 110 2 783 1 780 604 555 1 567 1 384 620
Industriprodukter 292 938 248 554 71 956 73 056 63 164 58 846 61 192 65 351 65 672
Nærings- og nytelsesmidler 26 285 28 038 5 346 9 166 7 218 5 783 5 915 9 122 7 924
Tekstiler, bekledningsvarer og skotøy 2 340 1 979 573 561 547 475 478 479 445
Trevarer 2 459 2 067 555 568 555 560 486 466 518
Treforedlingsprodukter 10 686 9 376 2 662 2 717 2 273 2 032 2 520 2 551 2 407
Grafiske produkter 456 508 103 163 145 120 121 122 103
Raffinerte oljeprodukter 32 006 21 635 8 964 5 637 4 377 5 874 6 117 5 267 6 598
Kjemiske råvarer mv 26 529 17 900 7 376 6 586 4 699 4 211 4 525 4 465 5 421
Kjemiske og mineralske produkter 22 203 23 671 4 882 5 860 6 100 5 784 5 599 6 188 6 354
Metaller 70 196 46 080 17 737 14 476 11 206 10 386 11 877 12 611 13 578
Verkstedprodukter 94 947 93 129 22 666 25 969 24 943 22 543 22 640 23 002 21 149
Andre industriprodukter 4 831 4 171 1 092 1 353 1 101 1 078 914 1 078 1 175
Elektrisk kraft 6 445 4 400 2 269 1 980 936 756 1 265 1 443 646
Trad. varer utenom raffinerte oljeprodukter 290 907 256 681 72 276 76 203 64 837 59 621 63 398 68 826 66 037
                   
Tjenester 265 170 252 158 64 909 68 369 58 616 65 318 61 419 66 805 58 250
Bruttofrakter, utenriks sjøfart 92 587 72 768 24 319 22 203 18 000 17 951 19 598 17 219 14 429
Oljevirksomhet, diverse tjenester 412 396 93 111 106 95 94 101 103
Oljeboringstjenester mv 24 234 26 320 5 694 6 903 6 822 6 999 5 274 7 225 7 625
Rørtransport 13 058 12 813 3 368 3 605 3 157 3 137 3 221 3 298 3 157
Reisetrafikk 27 697 26 437 7 813 6 573 5 003 7 290 7 387 6 757 5 386
Andre tjenester 107 182 113 424 23 622 28 974 25 528 29 846 25 845 32 205 27 550
Samferdsel 19 833 19 139 5 093 5 658 4 505 4 706 5 081 4 847 5 682
Finans- og forretningstjenester 63 196 69 246 13 635 16 698 15 550 18 228 15 443 20 025 15 882
Tjenester ellers 24 153 25 039 4 894 6 618 5 473 6 912 5 321 7 333 5 986
Standardtegn i tabeller