Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2010
35 Bruttoinvestering i fast realkapital. Faste 2007-priser. Millioner kroner
  2008 2009 08:3 08:4 09:1 09:2 09:3 09:4 10:1
                   
Bruttoinvestering i fast realkapital i alt 510 898 470 445 128 700 133 557 115 595 118 224 113 296 123 329 99 876
                   
Bygg og anlegg 248 023 222 212 60 455 65 576 56 465 55 623 52 854 57 270 48 542
Oljeboring, oljeleting, olje- og gasrørledning 54 869 57 540 15 777 14 581 15 362 13 809 14 524 13 845 15 164
Oljeutvinningsplattformer, borerigger og moduler 53 497 54 581 13 255 14 072 13 771 14 620 13 380 12 809 10 072
Skip og båter 26 704 25 104 8 980 5 710 4 058 5 257 6 420 9 369 367
Transportmidler 24 887 20 321 5 711 5 060 4 457 5 851 5 065 4 948 5 409
Maskiner og utstyr 102 918 90 687 24 522 28 558 21 482 23 063 21 054 25 088 20 322
                   
Jordbruk og skogbruk 7 965 6 192 2 380 1 730 1 066 1 910 1 849 1 368 992
Fiske,fangst og fiskeoppdrett 3 250 2 209 743 573 483 530 534 661 80
                   
Utvinning av råolje og naturgass, inklusiv tjenest 110 058 116 646 29 301 29 676 29 994 29 555 29 069 28 028 25 769
Utvinning av råolje og naturgass 110 479 116 825 29 534 29 850 30 192 29 632 28 852 28 150 26 047
Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning -421 -179 -233 -174 -198 -76 217 -122 -279
Bergverksdrift 992 2 320 252 248 477 908 544 391 226
                   
Industri 33 174 21 573 8 086 10 185 5 402 5 823 4 575 5 773 3 936
Nærings- og nytelsesmiddelindustri 5 797 5 064 1 261 1 952 1 164 1 438 1 198 1 264 1 278
Tekstil- og bekledningsindustri 198 159 25 36 53 48 19 38 35
Trelast- og trevareindustri 1 314 820 342 441 186 150 228 256 185
Treforedling 758 352 167 290 76 90 86 100 81
Forlag og grafisk industri 1 101 642 290 250 266 205 78 93 -1
Oljeraffinering, kjemisk og mineralsk industri 6 037 4 025 1 503 2 070 1 065 1 157 992 811 581
Kjemiske råvarer 7 415 3 625 2 062 1 864 1 174 794 594 1 063 329
Metallindustri 2 645 1 500 651 787 325 410 309 456 239
Verkstedindustri 5 620 3 456 1 269 1 720 826 787 734 1 108 556
Bygging av skip og oljeplattformer 1 637 1 018 394 539 195 323 261 239 182
Møbelindustri og annen industri 654 911 122 236 70 422 76 344 471
                   
Kraftforsyning 14 032 12 361 3 591 4 278 2 184 3 101 3 354 3 722 2 290
Vannforsyning 2 429 2 614 654 795 577 637 803 597 464
Bygge- og anleggsvirksomhet 12 971 10 912 3 105 2 971 2 951 2 942 2 535 2 484 2 487
Varehandel, reparasjon av kjøretøyer mv 17 807 14 845 4 210 4 820 3 936 3 338 3 415 4 157 3 157
Hotell- og restaurantvirksomhet 3 181 3 651 780 918 912 974 875 890 794
Rørtransport 1 768 561 563 194 34 85 281 161 444
Utenriks sjøfart 19 961 18 379 4 987 5 165 3 519 4 386 5 696 4 778 1 074
Transport ellers 21 981 21 278 5 202 5 113 5 217 5 870 5 180 5 011 4 939
Post og telekommunikasjon 5 026 3 722 1 185 1 152 1 028 880 907 907 801
Finansiell tjenesteyting 8 004 7 360 2 001 1 922 1 885 1 867 1 821 1 786 1 754
Boligtjenester (husholdninger) 88 270 71 597 21 002 21 286 19 918 17 764 16 485 17 431 17 184
Forretningsmessig tjenesteyting 78 290 69 322 18 545 19 755 18 898 17 352 15 882 17 191 16 794
Offentlig administrasjon og forsvar 37 052 40 615 11 745 9 631 7 522 9 519 8 988 14 585 6 377
Undervisning 13 603 15 852 3 647 4 081 3 150 3 084 4 678 4 941 3 499
Helse- og sosialtjenester 17 829 14 745 3 985 5 386 2 936 3 824 3 402 4 584 2 943
Andre sosiale og personlige tjenester 13 256 13 687 2 736 3 678 3 508 3 875 2 424 3 880 3 871
                   
Fastlands-Norge 379 112 334 859 93 849 98 522 82 049 84 198 78 251 90 361 72 589
                   
---------------------                  
                   
Offentlig forvaltning 74 615 79 681 20 433 21 198 15 498 18 882 18 547 26 755 14 824
Statsforvaltningen 37 885 39 459 11 840 10 353 6 842 8 234 9 496 14 887 4 574
Sivil forvaltning 29 406 30 889 7 167 9 148 5 544 6 966 8 395 9 984 3 858
Forsvar 8 479 8 570 4 674 1 205 1 298 1 268 1 101 4 903 716
Kommuneforvaltningen 36 730 40 222 8 592 10 845 8 656 10 647 9 052 11 868 10 249
Standardtegn i tabeller