Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2010
34 Bruttoinvestering i fast realkapital. L°pende priser. Millioner kroner
  2008 2009 08:3 08:4 09:1 09:2 09:3 09:4 10:1
                   
Bruttoinvestering i fast realkapital i alt 542 074 514 495 136 723 145 363 126 485 129 693 124 910 133 408 113 988
                   
Bygg og anlegg 262 596 240 672 64 570 70 164 60 708 60 051 57 448 62 465 53 378
Oljeboring, oljeleting, olje- og gasrørledning 61 085 67 938 17 264 16 976 17 952 16 682 17 829 15 474 17 328
Oljeutvinningsplattformer, borerigger og moduler 57 039 60 030 14 148 15 355 14 992 16 181 14 848 14 009 12 413
Skip og båter 28 737 26 886 9 689 6 796 4 644 5 725 6 959 9 559 3 436
Transportmidler 25 431 21 956 5 641 5 378 4 911 6 220 5 374 5 451 5 938
Maskiner og utstyr 107 187 97 013 25 410 30 695 23 278 24 835 22 451 26 449 21 494
                   
Jordbruk og skogbruk 8 361 6 662 2 507 1 854 1 148 2 055 1 994 1 465 1 069
Fiske,fangst og fiskeoppdrett 3 398 2 517 787 629 520 576 683 739 393
                   
Utvinning av råolje og naturgass, inklusiv tjenest 120 157 133 115 31 770 33 504 33 933 34 131 34 020 31 031 30 531
Utvinning av råolje og naturgass 120 476 133 160 31 977 33 630 34 103 34 183 33 742 31 132 30 606
Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning -319 -45 -207 -126 -170 -52 278 -101 -75
Bergverksdrift 1 031 2 476 259 264 515 966 573 422 245
                   
Industri 34 714 23 086 8 447 10 884 5 808 6 244 4 885 6 149 4 226
Nærings- og nytelsesmiddelindustri 6 056 5 407 1 316 2 081 1 246 1 538 1 279 1 344 1 374
Tekstil- og bekledningsindustri 206 170 26 38 57 51 21 41 38
Trelast- og trevareindustri 1 377 879 358 472 199 161 244 274 198
Treforedling 795 378 174 311 82 96 93 107 86
Forlag og grafisk industri 1 130 671 297 261 281 216 79 95 0
Oljeraffinering, kjemisk og mineralsk industri 6 342 4 323 1 576 2 212 1 143 1 242 1 066 872 630
Kjemiske råvarer 7 801 3 892 2 174 1 997 1 266 856 637 1 134 352
Metallindustri 2 767 1 608 680 844 351 442 330 485 255
Verkstedindustri 5 853 3 702 1 313 1 841 899 844 779 1 180 599
Bygging av skip og oljeplattformer 1 710 1 089 409 577 210 347 279 252 194
Møbelindustri og annen industri 676 967 124 248 73 452 78 364 499
                   
Kraftforsyning 14 678 13 220 3 749 4 583 2 345 3 324 3 587 3 964 2 453
Vannforsyning 2 576 2 833 698 850 623 688 873 649 508
Bygge- og anleggsvirksomhet 13 457 11 671 3 191 3 173 3 167 3 133 2 705 2 666 2 675
Varehandel, reparasjon av kjøretøyer mv 18 557 15 880 4 363 5 173 4 250 3 587 3 637 4 405 3 349
Hotell- og restaurantvirksomhet 3 335 3 925 819 978 977 1 047 941 960 867
Rørtransport 1 761 528 565 196 32 80 265 151 463
Utenriks sjøfart 21 811 19 731 5 568 6 139 4 092 4 766 5 951 4 921 3 174
Transport ellers 22 608 23 036 5 263 5 437 5 569 6 336 5 704 5 426 5 707
Post og telekommunikasjon 5 221 3 959 1 229 1 221 1 095 937 962 965 862
Finansiell tjenesteyting 8 332 7 879 2 069 2 055 2 027 1 996 1 941 1 914 1 885
Boligtjenester (husholdninger) 93 388 77 515 22 431 22 771 21 411 19 176 17 916 19 012 18 899
Forretningsmessig tjenesteyting 82 449 74 976 19 572 21 238 20 442 18 699 17 158 18 677 18 480
Offentlig administrasjon og forsvar 39 067 43 560 12 449 10 292 8 180 10 301 9 736 15 343 6 968
Undervisning 14 370 17 152 3 871 4 384 3 396 3 328 5 070 5 358 3 809
Helse- og sosialtjenester 18 838 15 975 4 228 5 791 3 167 4 140 3 689 4 979 3 204
Andre sosiale og personlige tjenester 13 965 14 799 2 888 3 948 3 786 4 181 2 619 4 213 4 222
                   
Fastlands-Norge 398 345 361 121 98 820 105 525 88 427 90 716 84 674 97 304 79 820
                   
---------------------                  
                   
Offentlig forvaltning 78 796 85 868 21 691 22 708 16 768 20 419 20 113 28 568 16 206
Statsforvaltningen 39 952 42 291 12 554 11 052 7 422 8 905 10 288 15 676 5 020
Sivil forvaltning 31 042 33 419 7 642 9 693 5 983 7 538 9 128 10 770 4 242
Forsvar 8 910 8 872 4 912 1 359 1 439 1 367 1 160 4 906 778
Kommuneforvaltningen 38 844 43 577 9 137 11 656 9 346 11 514 9 825 12 892 11 186
Standardtegn i tabeller