Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2010
23 Bruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter næring i basisverdi. Sesongjustert. Prosentvis volumendring fra foregående kvartal(2)
  2008 2009 08:3 08:4 09:1 09:2 09:3 09:4 10:1
                   
Bruttonasjonalprodukt1 1,8 -1,6 -0,6 0,1 -0,9 -1,1 0,5 0,1 -0,1
                   
Jordbruk og skogbruk 8,7 -19,0 16,2 -12,2 -7,1 -13,5 2,6 6,0 3,9
Fiske,fangst og fiskeoppdrett 2,7 10,1 -4,7 0,5 5,8 -2,7 16,4 5,1 2,4
                   
Utvinning av råolje og naturgass, inklusiv tjenest 0,4 -1,1 -2,0 5,0 -0,5 -4,3 0,9 -0,5 -1,0
Utvinning av råolje og naturgass 0,1 -2,5 -3,2 6,2 -2,0 -4,4 1,4 -1,1 -0,7
Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning 7,0 28,6 25,6 -14,8 31,5 -2,9 -6,8 9,5 -5,3
Bergverksdrift -1,0 -13,4 -8,6 -3,7 -9,2 -2,2 4,6 0,1 4,0
                   
Industri 2,3 -5,8 -2,0 -2,6 -3,6 -1,6 1,4 1,0 -0,4
Nærings- og nytelsesmiddelindustri -2,0 0,8 -1,1 0,5 0,2 -1,0 5,3 -2,0 -0,0
Tekstil- og bekledningsindustri -17,2 -12,9 10,1 -6,2 -5,1 -3,5 -0,1 -5,7 -4,1
Trelast- og trevareindustri -11,9 -17,4 -4,2 -7,6 -20,0 17,1 -0,8 0,2 1,2
Treforedling -7,1 -14,5 -3,9 -8,8 -7,7 -2,3 3,8 6,8 0,8
Forlag og grafisk industri 0,3 -3,3 -3,6 0,3 -0,8 -2,2 -0,1 -1,1 -1,3
Oljeraffinering, kjemisk og mineralsk industri -2,9 -13,2 -10,8 -5,6 -4,1 -3,6 4,0 -1,4 -1,5
Kjemiske råvarer 0,2 -6,2 -3,4 -4,5 -5,3 -1,8 -2,9 21,0 4,4
Metallindustri -2,2 -20,7 -1,2 -12,3 -17,4 -3,1 10,3 8,9 0,6
Verkstedindustri 11,3 -2,6 1,9 -1,5 -3,0 -1,6 -0,2 0,3 0,3
Bygging av skip og oljeplattformer 7,7 2,5 0,7 -0,4 4,0 -2,3 -0,5 -1,8 -1,8
Møbelindustri og annen industri -5,9 -26,9 -11,9 -1,8 -20,4 -1,8 2,2 -0,4 -4,3
                   
Kraftforsyning 3,1 -7,4 -2,5 -3,3 -5,4 -6,3 5,8 5,9 -1,7
Vannforsyning 6,7 3,8 -1,4 -2,8 8,7 -7,3 13,0 -2,0 -6,2
Bygge- og anleggsvirksomhet 2,8 -3,2 -0,2 -2,9 -1,2 -0,7 1,9 -1,5 -4,1
Varehandel, reparasjon av kjøretøyer mv 1,5 -1,9 -1,6 -2,9 -2,1 3,1 1,4 1,2 1,1
Hotell- og restaurantvirksomhet 1,6 -3,2 -2,4 -2,0 1,7 -2,1 -0,9 -0,7 0,2
Rørtransport 5,2 2,5 -6,2 12,5 -2,2 -1,4 3,9 -1,2 2,7
Utenriks sjøfart -0,0 -15,1 -2,9 -2,7 -6,2 -7,7 5,0 -5,9 -5,4
Transport ellers 2,3 -6,1 -2,7 -0,9 -4,2 -3,2 1,9 3,5 -5,0
Post og telekommunikasjon 2,2 2,0 1,7 3,5 -3,0 2,1 0,2 -0,6 2,6
Finansiell tjenesteyting 1,6 2,8 5,0 -1,0 1,5 1,7 -2,2 -2,9 2,1
Boligtjenester (husholdninger) 0,0 -0,0 -0,9 0,0 0,5 0,0 0,3 0,4 0,3
Forretningsmessig tjenesteyting 4,2 -2,4 2,1 0,3 -2,1 1,6 -4,5 -0,5 1,2
Offentlig administrasjon og forsvar 3,8 2,4 2,1 0,7 0,9 0,7 -0,2 0,7 0,7
Undervisning 2,9 2,5 0,9 0,3 1,0 0,9 0,4 -0,6 1,2
Helse- og sosialtjenester 3,4 3,5 1,3 -0,1 1,9 0,5 0,9 0,5 0,3
Andre sosiale og personlige tjenester 3,5 1,2 -0,4 -0,2 0,4 -0,7 1,0 2,1 2,9
                   
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge1 2,2 -1,6 -0,2 -1,3 -0,9 0,0 0,3 0,4 0,1
Andre produktskatter, netto -2,8 -6,2 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0
Statistiske avvik .. .. -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0
                   
Fastlands-Norge (basisverdi) 2,7 -1,3 0,2 -1,1 -1,0 0,1 0,3 0,5 0,3
                   
---------------------                  
                   
Offentlig forvaltning 3,5 2,8 1,6 0,2 1,2 0,5 0,5 0,5 0,2
Statsforvaltningen 2,4 2,2 1,2 0,6 1,4 -0,2 0,2 0,7 0,9
Sivil forvaltning 2,1 2,3 1,3 0,7 1,6 -0,3 0,1 0,8 1,0
Forsvar 5,1 0,6 0,7 -0,0 -0,1 0,6 0,7 0,5 0,5
Kommuneforvaltningen 4,4 3,2 1,9 -0,1 1,0 1,1 0,8 0,3 -0,3
Standardtegn i tabeller