Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2010
22 Bruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter næring i basisverdi. Sesongjustert. Faste 2007-priser. Millioner kroner(2)
  2008 2009 08:3 08:4 09:1 09:2 09:3 09:4 10:1
                   
Bruttonasjonalprodukt1 2 312 838 2 274 856 575 749 576 491 571 523 565 507 568 594 569 252 568 475
                   
Jordbruk og skogbruk 16 735 13 548 4 580 4 022 3 737 3 233 3 317 3 514 3 651
Fiske,fangst og fiskeoppdrett 12 286 13 530 2 969 2 983 3 155 3 069 3 572 3 752 3 841
                   
Utvinning av råolje og naturgass, inklusiv tjenest 501 512 496 015 122 192 128 353 127 751 122 201 123 342 122 702 121 499
Utvinning av råolje og naturgass 478 720 466 708 115 379 122 549 120 118 114 790 116 435 115 140 114 337
Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning 22 793 29 308 6 813 5 804 7 633 7 411 6 906 7 562 7 161
Bergverksdrift 4 235 3 666 1 042 1 003 911 891 931 932 969
                   
Industri 209 766 197 620 52 723 51 365 49 502 48 705 49 382 49 875 49 691
Nærings- og nytelsesmiddelindustri 30 335 30 581 7 495 7 533 7 549 7 470 7 867 7 710 7 710
Tekstil- og bekledningsindustri 2 226 1 939 567 532 505 487 487 459 440
Trelast- og trevareindustri 7 753 6 401 1 931 1 784 1 427 1 671 1 657 1 659 1 679
Treforedling 3 914 3 346 975 889 821 802 832 889 895
Forlag og grafisk industri 17 677 17 093 4 375 4 389 4 355 4 261 4 256 4 209 4 153
Oljeraffinering, kjemisk og mineralsk industri 23 824 20 681 5 776 5 451 5 226 5 040 5 242 5 167 5 089
Kjemiske råvarer 10 429 9 785 2 645 2 527 2 394 2 351 2 282 2 761 2 883
Metallindustri 14 494 11 489 3 751 3 291 2 718 2 632 2 902 3 162 3 182
Verkstedindustri 66 307 64 605 17 092 16 844 16 332 16 073 16 037 16 085 16 137
Bygging av skip og oljeplattformer 26 260 26 914 6 653 6 627 6 893 6 735 6 700 6 581 6 463
Møbelindustri og annen industri 6 547 4 785 1 535 1 508 1 200 1 179 1 204 1 199 1 147
                   
Kraftforsyning 42 444 39 320 10 748 10 389 9 833 9 216 9 751 10 325 10 145
Vannforsyning 2 515 2 610 617 600 652 605 684 670 629
Bygge- og anleggsvirksomhet 102 912 99 629 25 933 25 182 24 891 24 722 25 185 24 808 23 802
Varehandel, reparasjon av kjøretøyer mv 181 303 177 879 45 208 43 907 43 002 44 316 44 939 45 470 45 956
Hotell- og restaurantvirksomhet 31 212 30 203 7 735 7 577 7 705 7 544 7 477 7 428 7 441
Rørtransport 17 768 18 214 4 117 4 631 4 529 4 466 4 641 4 584 4 707
Utenriks sjøfart 31 100 26 403 7 649 7 441 6 977 6 437 6 759 6 362 6 017
Transport ellers 60 920 57 227 15 134 14 995 14 371 13 907 14 169 14 666 13 936
Post og telekommunikasjon 32 613 33 249 8 148 8 438 8 187 8 358 8 378 8 326 8 539
Finansiell tjenesteyting 78 950 81 129 20 304 20 091 20 394 20 744 20 293 19 703 20 122
Boligtjenester (husholdninger) 85 531 85 507 21 245 21 256 21 363 21 364 21 421 21 517 21 591
Forretningsmessig tjenesteyting 219 180 214 014 54 437 54 605 53 477 54 341 51 911 51 640 52 251
Offentlig administrasjon og forsvar 94 385 96 639 24 353 24 517 24 726 24 900 24 848 25 021 25 190
Undervisning 87 095 89 284 21 861 21 931 22 150 22 360 22 442 22 304 22 567
Helse- og sosialtjenester 183 339 189 792 46 160 46 116 47 015 47 235 47 644 47 900 48 019
Andre sosiale og personlige tjenester 59 537 60 235 14 939 14 915 14 981 14 874 15 020 15 330 15 775
                   
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge1 1 762 458 1 734 223 441 791 436 066 432 266 432 403 433 853 435 604 436 252
Andre produktskatter, netto 68 503 64 288 0 0 0 0 0 0 -
Statistiske avvik -0 -0 0 0 0 0 0 0 -
                   
Fastlands-Norge (basisverdi) 1 504 957 1 485 082 378 133 373 891 370 053 370 387 371 363 373 179 374 114
                   
---------------------                  
                   
Offentlig forvaltning 332 048 341 212 83 460 83 654 84 653 85 108 85 530 85 956 86 149
Statsforvaltningen 146 413 149 569 36 622 36 843 37 357 37 283 37 345 37 616 37 965
Sivil forvaltning 129 847 132 898 32 475 32 697 33 215 33 118 33 150 33 402 33 729
Forsvar 16 566 16 672 4 147 4 145 4 141 4 166 4 195 4 214 4 235
Kommuneforvaltningen 185 635 191 643 46 838 46 811 47 296 47 825 48 184 48 340 48 185
Standardtegn i tabeller