Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2010
20 Bruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter næring, i basisverdi. Prosentvis volumendring fra samme periode året før
  2008 2009 08:3 08:4 09:1 09:2 09:3 09:4 10:1
                   
Bruttonasjonalprodukt1 1,8 -1,6 1,2 0,2 1,2 -5,4 -1,1 -1,2 -0,9
                   
Jordbruk og skogbruk 8,7 -19,0 16,8 -1,7 -2,3 .. -19,7 -8,5 1,8
Fiske,fangst og fiskeoppdrett 2,7 10,1 6,1 -2,8 -0,2 -2,2 19,5 25,3 24,4
                   
Utvinning av råolje og naturgass, inklusiv tjenest 0,4 -1,1 -2,2 2,2 3,3 -3,7 0,6 -4,5 -5,8
Utvinning av råolje og naturgass 0,1 -2,5 -3,0 1,8 1,2 -5,7 0,6 -5,9 -5,9
Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning 7,0 28,6 12,6 13,0 56,3 35,1 1,7 29,2 -4,6
Bergverksdrift -1,0 -13,4 -6,8 -10,6 -12,6 -22,5 -10,0 -7,0 6,3
                   
Industri 2,3 -5,8 3,2 -1,1 -0,0 -13,8 -6,4 -2,6 -2,4
Nærings- og nytelsesmiddelindustri -2,0 0,8 -2,8 -3,0 1,7 -5,3 4,1 2,8 1,1
Tekstil- og bekledningsindustri -17,2 -12,9 -13,4 -12,5 -12,1 -11,9 -14,0 -13,7 -16,9
Trelast- og trevareindustri -11,9 -17,4 -10,5 -16,5 -23,7 -23,2 -14,2 -7,2 12,5
Treforedling -7,1 -14,5 -6,8 -12,9 -17,3 -24,5 -14,5 -0,0 9,1
Forlag og grafisk industri 0,3 -3,3 -0,1 -0,6 3,5 -9,8 -2,7 -4,0 -6,9
Oljeraffinering, kjemisk og mineralsk industri -2,9 -13,2 -6,3 -13,0 -10,8 -25,0 -9,7 -5,0 -5,8
Kjemiske råvarer 0,2 -6,2 0,9 -4,6 -5,0 -14,1 -13,8 9,2 20,5
Metallindustri -2,2 -20,7 1,3 -11,2 -26,9 -30,9 -22,0 -0,9 13,4
Verkstedindustri 11,3 -2,6 14,7 9,4 11,1 -10,0 -6,0 -4,4 -5,3
Bygging av skip og oljeplattformer 7,7 2,5 9,9 6,2 14,5 -3,8 1,0 -0,9 -9,6
Møbelindustri og annen industri -5,9 -26,9 -10,1 -13,5 -25,6 -37,5 -21,8 -20,3 -9,2
                   
Kraftforsyning 3,1 -7,4 -7,1 4,6 -3,9 -18,3 -9,1 -0,2 1,6
Vannforsyning 6,7 3,8 5,3 -3,7 -2,1 -3,5 12,6 8,0 -0,5
Bygge- og anleggsvirksomhet 2,8 -3,2 5,3 0,3 0,3 -8,8 -2,5 -1,5 -4,6
Varehandel, reparasjon av kjøretøyer mv 1,5 -1,9 2,9 -4,2 -4,4 -6,4 -0,5 3,6 4,6
Hotell- og restaurantvirksomhet 1,6 -3,2 1,2 -1,9 -3,6 -4,6 -3,2 -1,4 -3,9
Rørtransport 5,2 2,5 -3,2 2,5 2,5 -1,9 12,4 -1,0 1,7
Utenriks sjøfart -0,0 -15,1 3,3 -2,3 -13,3 -18,6 -12,2 -15,9 -12,2
Transport ellers 2,3 -6,1 0,0 1,4 -3,7 -12,6 -6,3 -1,4 -4,6
Post og telekommunikasjon 2,2 2,0 2,1 4,6 4,6 2,1 2,8 -1,3 4,3
Finansiell tjenesteyting 1,6 2,8 5,7 0,6 6,1 7,3 0,5 -2,2 -1,6
Boligtjenester (husholdninger) 0,0 -0,0 -0,9 -0,4 -0,7 -0,3 0,1 0,7 1,6
Forretningsmessig tjenesteyting 4,2 -2,4 1,3 0,7 5,1 -3,4 -4,9 -5,5 -2,3
Offentlig administrasjon og forsvar 3,8 2,4 4,6 2,6 6,4 -3,1 2,7 3,7 4,8
Undervisning 2,9 2,5 1,2 3,0 10,0 -6,4 5,2 2,2 2,7
Helse- og sosialtjenester 3,4 3,5 3,6 2,0 4,7 0,9 3,6 4,8 3,1
Andre sosiale og personlige tjenester 3,5 1,2 4,3 1,7 2,9 -1,7 0,2 3,3 4,8
                   
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge1 2,2 -1,6 2,1 -0,4 0,8 -5,6 -1,5 -0,0 0,8
Merverdi og investeringsavgift 0,2 -2,2 -0,5 -2,7 -3,1 -3,7 -0,1 -1,8 -1,6
Andre produktskatter, netto -2,8 -6,2 -4,8 -8,5 -12,6 -11,8 -2,8 3,2 7,5
Statistiske avvik .. .. .. .. .. .. .. .. ..
                   
Fastlands-Norge (basisverdi) 2,7 -1,3 2,8 0,3 1,9 -5,5 -1,7 0,1 0,8
                   
---------------------                  
                   
Offentlig forvaltning 3,5 2,8 3,6 2,7 6,6 -2,7 3,5 3,8 3,4
Statsforvaltningen 2,4 2,2 2,7 1,4 5,5 -2,7 2,4 3,6 3,7
Sivil forvaltning 2,1 2,3 2,4 0,9 5,7 -2,4 2,5 3,7 3,4
Forsvar 5,1 0,6 5,6 5,0 3,8 -5,5 2,1 2,4 6,0
Kommuneforvaltningen 4,4 3,2 4,3 3,7 7,5 -2,6 4,3 4,0 3,1
Standardtegn i tabeller