Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2010
18 Bruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter næring, i basisverdi. Løpende priser. Millioner kroner
  2008 2009 08:3 08:4 09:1 09:2 09:3 09:4 10:1
                   
Bruttonasjonalprodukt1 2 543 189 2 400 672 631 078 651 591 611 059 578 348 584 759 626 506 615 746
                   
Jordbruk og skogbruk 14 463 11 309 8 083 3 707 2 835 -1 906 6 763 3 617 3 020
Fiske,fangst og fiskeoppdrett 10 026 10 989 2 081 2 990 2 921 2 669 2 748 2 650 3 756
                   
Utvinning av råolje og naturgass, inklusiv tjenest 670 702 505 182 169 140 162 332 142 149 114 487 120 310 128 236 133 619
Utvinning av råolje og naturgass 640 211 459 131 161 075 153 771 130 694 101 566 107 886 118 984 123 224
Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning 30 490 46 052 8 065 8 561 11 456 12 921 12 423 9 252 10 396
Bergverksdrift 4 997 4 219 1 351 1 281 816 1 089 1 162 1 152 787
                   
Industri 208 683 206 470 48 479 54 155 54 207 50 531 48 791 52 940 50 370
Nærings- og nytelsesmiddelindustri 33 184 36 127 7 899 8 818 8 983 8 504 8 990 9 650 9 917
Tekstil- og bekledningsindustri 2 190 2 009 483 534 477 519 459 553 546
Trelast- og trevareindustri 7 704 6 498 1 760 1 754 1 413 1 721 1 582 1 782 1 652
Treforedling 3 265 3 420 761 853 848 796 917 860 754
Forlag og grafisk industri 17 098 16 489 3 988 4 276 4 491 3 947 3 869 4 182 4 245
Oljeraffinering, kjemisk og mineralsk industri 21 388 22 049 4 859 6 772 6 364 5 231 5 332 5 121 2 671
Kjemiske råvarer 10 378 8 882 2 356 2 773 2 399 2 441 1 566 2 475 2 136
Metallindustri 7 580 -687 1 818 162 -672 -644 323 306 253
Verkstedindustri 71 666 76 892 16 691 19 458 20 844 19 294 17 669 19 085 20 116
Bygging av skip og oljeplattformer 27 512 30 085 6 443 7 203 7 759 7 569 7 024 7 733 7 024
Møbelindustri og annen industri 6 717 4 706 1 423 1 553 1 301 1 152 1 061 1 192 1 057
                   
Kraftforsyning 58 419 50 965 13 124 18 646 16 374 10 133 10 022 14 436 20 238
Vannforsyning 2 432 2 613 607 603 613 607 722 672 609
Bygge- og anleggsvirksomhet 110 861 109 805 27 041 28 358 27 404 26 713 26 652 29 036 27 574
Varehandel, reparasjon av kjøretøyer mv 183 579 177 013 45 129 47 347 40 147 44 858 43 264 48 744 42 381
Hotell- og restaurantvirksomhet 32 460 32 743 9 016 7 880 6 957 8 427 9 104 8 254 7 029
Rørtransport 19 093 18 844 4 679 5 272 4 855 4 541 4 587 4 861 4 833
Utenriks sjøfart 35 395 29 202 9 082 7 385 7 550 7 781 6 890 6 982 3 760
Transport ellers 60 061 60 864 13 741 17 550 14 839 15 268 13 962 16 796 13 904
Post og telekommunikasjon 28 869 25 168 7 131 7 158 6 434 6 168 6 007 6 560 5 840
Finansiell tjenesteyting 85 936 94 548 21 563 24 591 22 954 24 389 24 533 22 672 23 297
Boligtjenester (husholdninger) 86 028 88 646 21 950 21 151 21 663 22 051 22 409 22 524 22 813
Forretningsmessig tjenesteyting 232 761 237 193 53 901 65 476 57 973 61 228 53 241 64 751 58 225
Offentlig administrasjon og forsvar 99 446 106 066 25 219 25 497 26 806 25 569 26 820 26 871 28 934
Undervisning 91 907 98 233 20 357 24 932 25 998 24 000 22 188 26 046 27 374
Helse- og sosialtjenester 195 283 210 335 50 256 50 222 51 402 51 181 53 889 53 863 55 180
Andre sosiale og personlige tjenester 61 653 66 179 15 332 15 830 16 104 16 313 16 327 17 434 17 806
                   
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge1 1 817 999 1 847 444 448 176 476 603 456 505 451 539 452 972 486 427 473 535
Merverdi og investeringsavgift 184 842 186 255 47 465 44 378 45 300 45 295 46 590 49 070 46 900
Andre produktskatter, netto 69 167 68 985 17 124 16 654 15 782 17 157 17 649 18 398 17 222
Statistiske avvik -3 875 -1 154 -775 -1 801 -1 025 -200 131 -60 277
                   
Fastlands-Norge (basisverdi) 1 567 866 1 593 358 384 362 417 372 396 449 389 288 388 602 419 019 409 136
                   
---------------------                  
                   
Offentlig forvaltning 351 365 375 639 87 048 91 613 94 641 90 923 93 173 96 902 101 002
Statsforvaltningen 154 911 164 833 39 341 39 535 41 713 39 804 41 726 41 590 44 402
Sivil forvaltning 137 872 146 804 35 169 34 974 37 184 35 472 37 296 36 852 39 388
Forsvar 17 039 18 029 4 173 4 561 4 529 4 332 4 430 4 738 5 013
Kommuneforvaltningen 196 454 210 806 47 706 52 078 52 928 51 119 51 447 55 312 56 600
Standardtegn i tabeller