Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2010
15 Produktinnsats. Faste 2007-priser. Millioner kroner
  2008 2009 08:3 08:4 09:1 09:2 09:3 09:4 10:1
                   
Produktinnsats 1 933 109 1 894 087 465 619 499 091 473 212 468 865 457 646 494 363 468 160
                   
Jordbruk og skogbruk 17 640 18 095 4 206 3 014 3 135 7 382 4 409 3 169 3 311
Fiske,fangst og fiskeoppdrett 21 365 23 486 4 738 6 058 5 669 5 130 5 528 7 160 6 573
                   
Utvinning av råolje og naturgass, inklusiv tjenest 91 490 97 738 22 831 23 603 26 189 24 080 23 027 24 441 24 835
Utvinning av råolje og naturgass 63 797 62 219 14 783 17 076 16 835 14 509 14 834 16 041 15 910
Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning 27 693 35 518 8 048 6 527 9 355 9 571 8 193 8 400 8 925
Bergverksdrift 7 402 6 434 1 780 1 864 1 403 1 679 1 614 1 738 1 489
                   
Industri 585 284 558 067 138 023 148 022 145 094 134 361 131 811 146 802 143 697
Nærings- og nytelsesmiddelindustri 114 271 116 332 26 670 30 842 29 419 26 736 28 175 32 002 30 106
Tekstil- og bekledningsindustri 3 970 3 484 900 993 985 854 780 865 829
Trelast- og trevareindustri 17 810 14 837 4 050 4 282 3 464 3 876 3 506 3 990 3 880
Treforedling 14 863 12 847 3 691 3 463 3 183 3 003 3 190 3 471 3 459
Forlag og grafisk industri 25 632 24 874 5 983 6 552 6 772 5 961 5 839 6 301 6 313
Oljeraffinering, kjemiske og mineralsk industri. 86 613 82 501 19 914 20 687 21 647 20 376 19 952 20 526 20 662
Kjemiske råvarer 28 139 26 526 6 977 6 785 6 624 6 445 6 056 7 401 7 942
Metallindustri 65 531 52 638 16 434 15 147 12 514 12 074 12 998 15 051 14 111
Verkstedindustri 129 633 126 926 30 503 33 884 34 394 31 084 28 869 32 580 32 703
Bygging av skip og oljeplattformer 86 886 88 283 20 404 22 549 23 669 21 807 20 472 22 336 21 486
Møbelindustri og annen industri 11 936 8 820 2 496 2 837 2 423 2 145 1 973 2 279 2 207
                   
Kraftforsyning 14 675 13 780 3 214 3 948 3 957 2 903 2 964 3 955 4 058
Vannforsyning 2 069 2 138 511 545 566 548 503 521 588
Bygge- og anleggsvirksomhet 196 137 185 780 47 173 50 137 47 681 45 917 45 004 47 178 43 469
Varehandel, reparasjon av kjøretøyer mv 163 005 159 693 39 462 42 580 36 995 39 473 39 220 44 004 38 507
Hotell- og restaurantvirksomhet 27 532 26 728 7 656 6 651 5 826 6 903 7 431 6 568 5 602
Rørtransport 2 549 2 626 532 701 729 603 597 696 740
Utenriks sjøfart 85 535 73 269 21 005 21 998 17 641 18 415 18 577 18 636 15 560
Transport ellers 132 036 125 848 33 774 33 638 29 569 30 806 32 380 33 093 28 580
Post og telekommunikasjon 48 436 50 877 11 945 13 308 12 480 12 234 12 613 13 551 13 258
Finansiell tjenesteyting 65 536 69 035 15 702 17 509 16 587 17 012 17 045 18 391 17 137
Boligtjenester (husholdninger) 34 036 35 612 8 650 8 783 8 747 8 838 9 013 9 014 8 798
Forretningsmessig tjenesteyting 239 253 234 614 55 153 67 001 58 209 59 982 52 597 63 826 57 062
Offentlig administrasjon og forsvar 67 510 73 268 16 835 17 047 18 650 18 770 18 949 16 899 18 880
Undervisning 26 872 27 705 6 567 6 767 6 994 6 925 7 040 6 746 7 469
Helse- og sosialtjenester 53 216 55 599 13 312 13 010 13 809 13 486 14 235 14 069 14 334
Andre sosiale og personlige tjenester 51 532 53 696 12 552 12 907 13 281 13 417 13 091 13 907 14 215
                   
Fastlands-Norge (markedsverdi) 1 753 535 1 720 454 421 250 452 789 428 653 425 767 415 445 450 590 427 024
Fastlands-Norge (basisverdi) 1 753 535 1 720 454 421 250 452 789 428 653 425 767 415 445 450 590 427 024
                   
---------------------                  
                   
Offentlig forvaltning 143 012 153 180 35 649 35 786 38 173 38 314 39 331 37 362 40 036
Statsforvaltningen 81 584 88 161 20 456 20 562 21 896 21 927 22 697 21 641 22 690
Sivil forvaltning 66 701 73 112 16 719 16 743 18 080 17 951 18 930 18 151 19 131
Forsvar 14 882 15 049 3 738 3 818 3 816 3 976 3 767 3 490 3 559
Kommuneforvaltningen 61 428 65 019 15 193 15 225 16 277 16 387 16 634 15 721 17 346
Standardtegn i tabeller