Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2010
6 Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert. Faste 2007-priser. Millioner kroner(2)
  2008 2009 08:3 08:4 09:1 09:2 09:3 09:4 10:1
                   
Konsum i husholdninger                  
og ideelle organisasjoner 951 832 953 102 236 876 234 692 233 688 236 770 239 867 243 080 244 605
Konsum i husholdninger 913 602 913 604 227 292 225 192 223 997 226 972 229 944 232 973 234 620
Varekonsum 467 414 466 170 115 780 114 069 112 916 115 240 117 830 120 145 120 567
Tjenestekonsum 413 072 416 484 103 340 103 560 103 297 103 961 104 513 104 830 105 457
Husholdningenes kjøp i utlandet 59 614 55 604 14 626 14 186 13 829 13 816 13 633 14 538 14 896
Utlendingers kjøp i Norge -26 499 -24 654 -6 453 -6 623 -6 046 -6 045 -6 032 -6 539 -6 300
Konsum i ideelle organisasjoner 38 230 39 498 9 584 9 500 9 692 9 799 9 923 10 107 9 985
Konsum i offentlig forvaltning 464 633 487 058 116 726 117 388 120 400 121 589 122 963 122 052 123 325
Konsum i statsforvaltningen 240 672 252 693 60 352 60 947 62 525 63 075 63 409 63 663 63 907
Konsum i statsforvaltningen, sivilt 208 565 220 402 52 329 52 770 54 481 54 762 55 320 55 817 55 945
Konsum i statsforvaltningen, forsvar 32 107 32 291 8 023 8 177 8 043 8 313 8 089 7 846 7 962
Konsum i kommuneforvaltningen 223 961 234 365 56 374 56 440 57 875 58 513 59 554 58 389 59 418
                   
Bruttoinvestering i fast realkapital 510 898 470 445 129 848 127 016 119 687 119 770 113 707 117 094 104 224
Utvinning og rørtransport 112 247 117 386 28 650 29 269 32 250 29 932 27 656 27 595 28 402
Tjenester tilknyttet utvinning -421 -179 -233 -174 -198 -76 217 -122 -279
Utenriks sjøfart 19 961 18 379 4 554 4 901 3 926 4 738 5 145 4 554 1 538
Fastlands-Norge 379 112 334 859 96 877 93 020 83 709 85 177 80 688 85 067 74 563
Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning 304 497 255 177 75 870 73 992 66 765 66 000 61 656 60 754 58 525
Næringer 216 226 183 580 53 662 53 464 47 475 47 851 44 260 43 871 41 860
Industri og bergverk 34 165 23 894 8 614 8 854 6 748 6 946 5 428 4 821 5 132
Annen vareproduksjon 38 217 31 675 9 843 8 715 7 735 8 207 8 265 7 461 7 011
Tjenester 143 844 128 011 35 204 35 895 32 992 32 698 30 568 31 588 29 717
Boliger (husholdninger) 88 270 71 597 22 209 20 529 19 290 18 150 17 396 16 883 16 666
Offentlig forvaltning 74 615 79 681 21 007 19 028 16 944 19 176 19 032 24 313 16 037
Lagerendring og statistiske avvik 43 185 -9 194 14 101 5 853 -743 1 737 -1 248 -7 761 1 305
Bruttoinvestering i alt 554 083 461 251 143 950 132 869 118 944 121 507 112 459 109 333 105 529
                   
Innenlandsk sluttanvendelse 1 970 547 1 901 410 497 552 484 948 473 032 479 866 475 289 474 464 473 458
Etterspørsel fra Fastlands-Norge (ekskl. lagerendr 1 795 576 1 775 018 450 479 445 100 437 797 443 536 443 518 450 199 442 492
Etterspørsel fra offentlig forvaltning 539 248 566 739 137 733 136 415 137 344 140 765 141 995 146 365 139 362
                   
Eksport i alt 1 049 134 1 007 185 256 911 259 956 254 273 244 059 252 893 255 375 254 765
Tradisjonelle varer 315 309 290 675 80 044 74 691 70 437 69 659 75 272 75 306 75 545
Råolje og naturgass 470 254 464 732 112 289 119 610 119 297 112 290 117 453 115 604 113 709
Skip, plattformer og fly 14 215 14 057 4 700 3 646 4 934 3 333 2 789 3 002 5 452
Tjenester 249 356 237 722 59 878 62 009 59 605 58 776 57 379 61 464 60 059
                   
Samlet sluttanvendelse 3 019 681 2 908 595 754 464 744 905 727 304 723 925 728 182 729 840 728 224
                   
Import i alt 706 843 633 740 178 714 168 413 155 781 158 418 159 587 160 587 159 749
Tradisjonelle varer 456 080 396 060 114 369 105 575 99 301 98 055 99 537 99 225 102 320
Råolje og naturgass 3 685 4 830 652 1 658 636 842 1 893 1 483 814
Skip, plattformer og fly 28 969 26 495 9 030 6 617 4 542 6 571 5 588 9 795 5 164
Tjenester 218 109 206 354 54 663 54 564 51 302 52 950 52 569 50 084 51 451
                   
Bruttonasjonalprodukt1 2 312 838 2 274 856 575 749 576 491 571 523 565 507 568 594 569 252 568 475
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge1 1 762 458 1 734 223 441 791 436 066 432 266 432 403 433 853 435 604 436 252
                   
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart 550 380 540 633 133 958 140 426 139 257 133 104 134 741 133 649 132 223
Fastlands-Norge(basisverdi) 1 504 957 1 485 082 378 133 373 891 370 053 370 387 371 363 373 179 374 114
Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning 1 172 909 1 143 870 294 674 290 237 285 400 285 279 285 833 287 223 287 965
Industri og bergverk 214 001 201 287 53 764 52 368 50 413 49 596 50 314 50 807 50 660
Annen vareproduksjon 174 377 166 026 44 229 42 577 41 617 40 241 41 824 42 399 41 439
Tjenester inkl. boligtjenester 784 531 776 557 196 680 195 293 193 370 195 441 193 696 194 017 195 866
Offentlig forvaltning 332 048 341 212 83 460 83 654 84 653 85 108 85 530 85 956 86 149
Produktavgifter og -subsidier 257 501 249 141 63 658 62 174 62 213 62 016 62 490 62 424 62 138
Standardtegn i tabeller