Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2009
51 Utførte timeverk. Lønnstakere og selvstendige. Prosentvis endring fra samme periode året før
  2007 2008 07:3 07:4 08:1 08:2 08:3 08:4 09:1
                   
I alt 4,4 3,4 4,4 4,7 -1,3 10,5 4,0 1,0 3,6
                   
Jordbruk og skogbruk -2,9 -1,9 -2,6 -2,7 -1,1 -2,2 -1,4 -2,8 -3,8
Fiske,fangst og fiskeoppdrett -0,1 2,1 0,3 2,2 -3,5 9,3 5,6 -2,0 -1,4
                   
Utvinning av råolje og naturgass, inklusiv tjenest 7,6 8,1 8,1 7,5 1,0 14,6 6,7 10,1 13,0
Utvinning av råolje og naturgass 4,2 8,6 2,6 2,4 2,2 14,1 10,2 8,3 13,4
Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning 12,3 7,4 15,2 15,0 -0,4 15,2 2,6 12,5 12,3
Bergverksdrift 5,7 3,2 9,4 3,2 -1,0 17,8 0,2 -3,5 -2,1
                   
Industri 5,5 2,3 5,1 6,3 -2,9 10,8 3,8 -1,9 -0,2
Nærings- og nytelsesmiddelindustri 5,0 1,5 5,3 6,5 -4,7 10,0 2,1 -0,7 3,0
Tekstil- og bekledningsindustri 1,0 -7,1 -3,6 -2,0 -12,3 -2,6 -3,9 -8,7 -5,1
Trelast- og trevareindustri 3,7 -2,3 1,7 3,4 -7,4 4,7 -0,4 -5,1 -5,8
Treforedling -5,9 -7,7 -6,2 -2,2 -9,0 -2,7 -8,5 -10,8 -2,2
Forlag og grafisk industri 3,9 -2,3 2,1 4,4 -7,3 4,3 -0,5 -4,9 -2,8
Oljeraffinering, kjemisk og mineralsk industri 5,9 4,1 5,7 8,6 -0,6 12,6 6,9 -1,5 -2,3
Kjemiske råvarer 10,1 -1,1 11,0 10,4 -9,2 7,4 -4,9 2,4 -4,1
Metallindustri 2,4 -0,8 4,4 4,1 -7,4 9,3 1,7 -6,2 -5,0
Verkstedindustri 8,6 6,0 9,0 9,1 1,3 15,2 7,9 0,6 1,8
Bygging av skip og oljeplattformer 4,5 4,1 1,9 4,4 -0,5 13,8 6,2 -1,8 1,5
Møbelindustri og annen industri 3,0 -0,2 3,1 1,6 -3,6 9,5 1,5 -7,5 -5,2
                   
Kraftforsyning -0,4 0,6 -1,1 -1,0 -8,4 7,7 2,5 1,3 8,7
Vannforsyning -0,1 4,2 -0,7 6,1 1,2 18,6 8,3 -9,2 10,6
Bygge- og anleggsvirksomhet 10,5 2,4 10,6 10,8 -0,7 11,3 2,1 -2,7 -0,4
Varehandel, reparasjon av kjøretøyer mv 3,9 3,7 3,9 5,0 -1,2 11,4 4,7 0,3 3,3
Hotell- og restaurantvirksomhet 3,4 2,6 2,8 5,4 2,8 5,8 2,1 -0,5 -0,8
Rørtransport 5,0 5,7 -1,9 14,3 2,0 13,1 0,1 7,3 11,3
Utenriks sjøfart 7,3 5,1 7,2 6,7 2,4 9,1 4,8 4,2 0,9
Transport ellers 2,0 3,2 1,3 3,5 0,6 8,3 5,3 -0,9 1,7
Post og telekommunikasjon 5,1 3,1 5,7 11,7 1,0 11,3 2,5 -1,4 0,4
Finansiell tjenesteyting 2,4 3,1 3,0 2,0 -4,4 12,0 4,3 1,4 5,1
Boligtjenester (husholdninger) 2,0 0,3 3,5 1,0 -9,8 6,5 3,2 1,9 7,4
Forretningsmessig tjenesteyting 7,9 7,6 7,8 7,1 0,7 17,2 8,8 4,7 6,2
Offentlig administrasjon og forsvar 3,6 2,9 2,4 2,7 -3,9 10,9 3,9 1,6 7,5
Undervisning 1,7 2,2 4,5 1,6 -6,3 12,5 0,3 3,0 10,4
Helse- og sosialtjenester 2,5 3,0 2,7 2,1 0,2 6,5 3,1 2,4 4,1
Andre sosiale og personlige tjenester 3,1 2,9 2,2 3,1 -3,4 9,8 4,1 1,7 6,6
                   
Fastlands-Norge 4,3 3,3 4,2 4,6 -1,5 10,4 4,0 0,7 3,5
                   
---------------------                  
                   
Offentlig forvaltning 2,4 2,7 3,2 2,5 -2,6 8,8 2,7 2,4 6,5
Statsforvaltningen 1,4 1,3 1,9 1,9 -3,6 7,6 1,7 0,1 4,5
Sivil forvaltning 1,3 1,5 1,8 1,9 -3,1 7,7 1,8 0,1 4,7
Forsvar 1,7 0,3 2,4 1,5 -6,4 6,9 1,1 0,1 2,7
Kommuneforvaltningen 3,1 3,7 4,3 3,0 -1,9 9,7 3,4 4,0 7,9
                   
Markedsrettet virksomhet 5,2 3,7 4,9 5,6 -0,8 11,1 4,6 0,5 2,6
Ikke markedsrettet virksomhet 2,3 2,6 3,0 2,5 -2,7 8,7 2,6 2,3 6,3
Standardtegn i tabeller