Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2009
43 Import. Faste 2006-priser. Millioner kroner
  2007 2008 07:3 07:4 08:1 08:2 08:3 08:4 09:1
                   
Import i alt 658 538 687 451 166 224 176 308 164 533 176 686 176 197 170 034 151 267
                   
Varer 459 755 479 047 110 781 125 612 117 427 124 000 118 626 118 994 105 761
Råolje og naturgass 5 397 3 235 737 1 629 558 708 590 1 379 514
Skip, nybygde og eldre 14 631 20 621 4 738 5 419 4 745 4 368 7 008 4 499 2 305
Oljeplattformer og moduler, nybygde og eldre 1 414 1 819 143 1 032 236 1 216 186 181 313
Oljevirksomhet, diverse varer 2 258 3 166 835 452 547 369 1 256 995 1 120
Fly og helikoptere 1 543 4 151 258 837 1 154 1 088 1 004 905 405
Tradisjonelle varer 434 511 446 054 104 070 116 244 110 186 116 252 108 581 111 035 101 104
Produkter fra jordbruk, skogbruk og fiske 11 177 11 523 2 322 3 224 2 996 3 181 2 346 3 000 2 864
Bergverksprodukter 5 157 4 576 1 205 1 285 1 158 1 120 1 152 1 146 750
Industriprodukter 416 164 428 654 100 502 111 157 105 662 111 586 104 918 106 488 96 815
Nærings- og nytelsesmidler 22 656 23 911 5 870 6 202 5 067 6 001 6 207 6 636 5 121
Tekstiler, bekledningsvarer og skotøy 23 191 23 172 6 544 5 468 6 345 5 137 6 618 5 072 5 952
Trevarer 10 174 9 196 2 486 2 651 2 269 2 649 2 223 2 054 1 699
Treforedlingsprodukter 7 337 7 317 1 750 1 947 1 794 1 839 1 773 1 911 1 786
Grafiske produkter 3 998 4 278 1 048 1 128 964 1 042 1 060 1 212 986
Raffinerte oljeprodukter 19 115 22 824 4 795 5 128 5 677 5 706 5 518 5 922 12 030
Kjemiske råvarer mv 16 334 16 557 3 823 4 113 4 074 4 440 4 043 4 000 3 485
Kjemiske og mineralske produkter 44 135 45 245 10 655 11 465 10 959 11 725 11 365 11 196 9 907
Metaller 48 498 48 421 10 946 12 212 12 901 12 483 11 931 11 105 8 959
Verkstedprodukter 174 473 184 963 41 416 47 766 44 542 48 876 44 233 47 311 39 375
Andre industriprodukter 16 749 17 127 4 046 4 853 4 154 4 052 4 091 4 829 3 637
Transportmidler mv. u. tilsv norsk prod 29 504 25 645 7 123 8 224 6 915 7 636 5 856 5 237 3 879
Elektrisk kraft 2 013 1 301 41 578 369 365 165 402 674
Trad. varer utenom raffinerte oljeprodukter 415 396 423 230 99 275 111 116 104 509 110 545 103 063 105 113 89 074
                   
Tjenester 198 784 208 404 55 444 50 695 47 106 52 686 57 572 51 040 45 505
Driftsutgifter utenom bunkers, skipsfart 42 244 42 138 10 143 10 868 9 935 11 325 10 377 10 502 9 691
Oljevirksomhet, diverse tjenester 11 512 11 637 3 101 4 046 2 164 2 201 2 941 4 331 3 502
Driftsutgifter utenom bunkers, oljeboring 3 192 4 492 861 1 129 852 877 1 158 1 605 1 312
Reisetrafikk 80 882 87 424 25 666 17 180 20 026 23 296 27 303 16 799 16 747
Andre tjenester 60 954 62 712 15 673 17 473 14 129 14 988 15 792 17 803 14 253
Samferdsel 3 440 3 761 953 925 807 861 1 039 1 053 875
Finans- og forretningstjenester 40 568 40 812 10 533 11 646 9 421 9 730 10 247 11 415 9 650
Tjenester ellers 16 946 18 139 4 187 4 901 3 901 4 397 4 506 5 335 3 729
Standardtegn i tabeller