Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2009
42 Import. L°pende priser. Millioner kroner
  2007 2008 07:3 07:4 08:1 08:2 08:3 08:4 09:1
                   
Import i alt 679 026 732 738 170 707 180 265 171 639 185 243 190 592 185 264 163 833
                   
Varer 475 641 511 229 113 663 128 063 122 792 131 357 128 820 128 260 113 074
Råolje og naturgass 5 758 4 048 788 1 941 716 1 007 898 1 427 427
Skip, nybygde og eldre 14 001 20 318 4 571 4 984 4 436 3 926 7 151 4 805 2 397
Oljeplattformer og moduler, nybygde og eldre 1 314 1 722 137 940 215 1 103 192 212 331
Oljevirksomhet, diverse varer 2 380 3 473 880 478 587 403 1 380 1 103 1 243
Fly og helikoptere 1 485 4 036 249 779 1 071 995 958 1 012 463
Tradisjonelle varer 450 703 477 632 107 038 118 941 115 767 123 923 118 241 119 701 108 213
Produkter fra jordbruk, skogbruk og fiske 11 591 13 029 2 374 3 289 3 274 3 540 2 678 3 537 3 473
Bergverksprodukter 5 466 7 052 1 247 1 280 1 540 1 562 1 799 2 151 1 511
Industriprodukter 432 349 456 318 103 400 113 838 110 645 118 572 113 563 113 538 102 623
Nærings- og nytelsesmidler 23 750 27 125 6 106 6 469 5 569 6 596 7 142 7 818 6 187
Tekstiler, bekledningsvarer og skotøy 23 277 24 394 6 666 5 599 6 503 5 003 7 249 5 639 6 868
Trevarer 11 276 10 395 2 750 3 011 2 585 2 956 2 486 2 368 1 967
Treforedlingsprodukter 7 522 7 671 1 784 2 008 1 877 1 923 1 849 2 022 1 940
Grafiske produkter 4 062 4 261 1 048 1 114 1 000 1 009 1 052 1 200 1 007
Raffinerte oljeprodukter 19 296 30 766 4 928 5 796 7 033 8 728 8 658 6 347 10 321
Kjemiske råvarer mv 16 974 19 353 3 961 4 229 4 452 4 977 4 867 5 057 4 505
Kjemiske og mineralske produkter 44 345 46 683 10 554 11 454 11 028 11 846 11 818 11 991 10 851
Metaller 58 855 51 891 12 966 13 454 13 822 13 691 13 099 11 279 7 993
Verkstedprodukter 176 410 189 916 41 580 47 467 45 532 49 877 45 288 49 219 42 780
Andre industriprodukter 17 001 17 843 4 018 5 028 4 259 4 292 4 169 5 123 4 083
Transportmidler mv. u. tilsv norsk prod 29 581 26 020 7 039 8 209 6 985 7 674 5 886 5 475 4 121
Elektrisk kraft 1 297 1 233 17 534 308 249 201 475 606
Trad. varer utenom raffinerte oljeprodukter 431 407 446 866 102 110 113 145 108 734 115 195 109 583 113 354 97 892
                   
Tjenester 203 385 221 509 57 044 52 202 48 847 53 886 61 772 57 004 50 759
Driftsutgifter utenom bunkers, skipsfart 44 251 43 781 11 499 11 439 10 160 10 284 11 608 11 729 10 948
Oljevirksomhet, diverse tjenester 12 137 12 762 3 268 4 283 2 322 2 406 3 232 4 802 3 886
Driftsutgifter utenom bunkers, oljeboring 3 368 4 988 909 1 194 922 968 1 287 1 811 1 496
Reisetrafikk 80 192 91 491 25 042 16 923 20 276 23 867 28 411 18 937 18 370
Andre tjenester 63 437 68 487 16 326 18 363 15 167 16 361 17 234 19 725 16 059
Samferdsel 3 406 3 736 942 917 811 857 1 037 1 031 855
Finans- og forretningstjenester 42 460 45 184 11 040 12 313 10 229 10 729 11 312 12 914 11 035
Tjenester ellers 17 571 19 567 4 344 5 133 4 127 4 775 4 885 5 780 4 169
Standardtegn i tabeller