Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2009
39 Eksport. Faste 2006-priser. Millioner kroner
  2007 2008 07:3 07:4 08:1 08:2 08:3 08:4 09:1
                   
Eksport i alt 1 027 757 1 041 971 245 876 269 661 265 103 261 106 244 224 271 537 255 947
                   
Varer 792 293 800 575 188 221 206 962 206 953 199 271 184 863 209 488 198 891
Råolje og naturgass 485 321 477 994 114 388 123 315 128 244 117 044 106 204 126 502 124 801
Skip, nybygde 3 973 4 952 708 1 093 991 1 359 1 584 1 018 1 697
Skip, eldre 5 374 6 312 2 223 865 1 096 1 102 2 173 1 941 1 609
Oljeplattformer og moduler, nye 2 029 1 527 176 196 266 319 516 426 268
Oljeplattformer, eldre 17 44 8 2 4 7 17 16 18
Oljevirksomhet, diverse varer 1 11 0 0 0 2 1 7 13
Fly og helikoptere 526 539 172 216 6 382 105 47 -
Tradisjonelle varer 295 052 309 197 70 547 81 275 76 347 79 056 74 263 79 532 70 486
Produkter fra jordbruk, skogbruk og fiske 19 302 20 255 4 605 5 689 4 799 4 834 4 745 5 877 4 991
Bergverksprodukter 4 917 4 795 1 723 1 573 702 843 1 937 1 312 558
Industriprodukter 264 868 277 484 61 518 73 004 69 461 71 780 65 569 70 674 63 927
Nærings- og nytelsesmidler 25 693 26 851 5 018 8 617 6 960 5 699 5 434 8 757 7 450
Tekstiler, bekledningsvarer og skotøy 2 681 2 431 608 662 620 668 568 575 602
Trevarer 2 657 2 525 566 619 685 660 577 602 594
Treforedlingsprodukter 10 513 10 378 2 624 2 561 2 608 2 644 2 554 2 572 1 968
Grafiske produkter 391 437 97 106 95 90 96 157 117
Raffinerte oljeprodukter 27 536 25 373 6 302 7 818 7 131 6 197 5 933 6 113 5 852
Kjemiske råvarer mv 20 072 20 724 4 865 5 025 5 418 5 411 5 192 4 703 3 985
Kjemiske og mineralske produkter 20 812 20 918 4 784 5 389 5 439 5 501 4 584 5 394 5 251
Metaller 69 758 70 031 16 949 17 699 18 130 18 448 17 307 16 146 13 923
Verkstedprodukter 79 861 93 119 18 645 23 159 21 200 25 265 22 283 24 371 23 163
Andre industriprodukter 4 894 4 697 1 060 1 349 1 176 1 196 1 043 1 283 1 022
Elektrisk kraft 5 965 6 663 2 701 1 009 1 385 1 598 2 012 1 668 1 010
Trad. varer utenom raffinerte oljeprodukter 267 516 283 824 64 245 73 457 69 216 72 859 68 331 73 418 64 634
                   
Tjenester 235 465 241 395 57 655 62 700 58 150 61 835 59 361 62 049 57 056
Bruttofrakter, utenriks sjøfart 84 206 83 995 20 219 21 663 19 803 22 574 20 685 20 933 19 318
Oljevirksomhet, diverse tjenester 385 377 91 100 103 89 85 100 102
Oljeboringstjenester mv 18 541 19 066 4 808 6 058 4 287 4 573 5 009 5 197 4 863
Rørtransport 13 222 13 973 2 913 3 794 3 977 3 383 2 782 3 831 4 037
Reisetrafikk 25 365 24 821 7 426 5 994 5 021 7 124 6 997 5 678 4 232
Andre tjenester 93 745 99 163 22 197 25 091 24 958 24 092 23 803 26 310 24 504
Samferdsel 17 047 18 809 4 712 5 287 4 732 3 952 4 935 5 189 4 951
Finans- og forretningstjenester 54 210 56 231 13 530 13 385 13 627 13 765 14 404 14 436 13 751
Tjenester ellers 22 488 24 123 3 955 6 420 6 599 6 375 4 465 6 684 5 801
Standardtegn i tabeller