Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2009
35 Bruttoinvestering i fast realkapital. Faste 2006-priser. Millioner kroner
  2007 2008 07:3 07:4 08:1 08:2 08:3 08:4 09:1
                   
Bruttoinvestering i fast realkapital i alt 459 610 477 576 116 530 127 769 113 482 117 534 119 913 126 647 106 937
                   
Bygg og anlegg 233 151 231 006 56 782 62 379 57 034 57 072 55 845 61 055 53 472
Oljeboring, oljeleting, olje- og gasrørledning 49 544 52 298 13 197 13 071 10 964 12 258 14 769 14 307 13 681
Oljeutvinningsplattformer, borerigger og moduler 41 883 51 251 11 799 12 966 12 210 12 836 12 609 13 596 10 960
Skip og båter 26 665 32 000 8 264 8 174 7 643 6 645 10 308 7 404 4 870
Transportmidler 17 692 17 566 4 153 4 785 4 785 4 884 3 802 4 095 2 841
Maskiner og utstyr 90 675 93 455 22 334 26 393 20 847 23 838 22 579 26 191 21 114
                   
Jordbruk og skogbruk 6 716 6 737 1 987 1 518 1 176 2 085 1 971 1 503 1 139
Fiske,fangst og fiskeoppdrett 2 127 3 284 607 618 1 224 686 771 604 537
                   
Utvinning av råolje og naturgass, inklusiv tjenest 98 822 105 781 26 951 26 861 23 445 25 500 27 808 29 028 25 759
Utvinning av råolje og naturgass 97 885 105 821 26 718 26 816 23 355 25 442 27 928 29 095 25 863
Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning 938 -39 233 45 90 58 -120 -67 -104
Bergverksdrift 768 1 073 151 352 262 272 275 263 594
                   
Industri 29 816 33 152 7 656 10 662 6 371 8 258 8 012 10 511 5 350
Nærings- og nytelsesmiddelindustri 4 108 5 671 991 1 406 1 150 1 391 1 221 1 909 1 193
Tekstil- og bekledningsindustri 244 167 62 73 72 46 19 30 40
Trelast- og trevareindustri 1 172 1 495 387 338 224 383 387 501 226
Treforedling 899 600 209 255 106 118 127 248 46
Forlag og grafisk industri 1 116 1 268 216 347 306 336 329 297 331
Oljeraffinering, kjemisk og mineralsk industri 4 968 5 289 1 350 1 477 1 072 1 045 1 344 1 829 1 004
Kjemiske råvarer 4 085 6 657 1 173 1 739 1 075 1 938 1 846 1 798 947
Metallindustri 2 712 2 896 702 1 004 457 800 684 954 326
Verkstedindustri 7 130 5 975 1 804 2 533 1 339 1 559 1 434 1 642 902
Bygging av skip og oljeplattformer 2 128 2 005 437 1 119 352 351 397 906 179
Møbelindustri og annen industri 1 253 1 131 324 371 218 290 224 398 156
                   
Kraftforsyning 10 823 12 257 2 875 3 567 2 034 3 336 3 114 3 773 2 329
Vannforsyning 2 139 2 218 549 621 400 477 600 741 479
Bygge- og anleggsvirksomhet 9 532 9 834 2 312 2 324 2 462 2 750 2 350 2 272 2 240
Varehandel, reparasjon av kjøretøyer mv 15 184 16 062 3 612 4 279 4 023 3 982 3 680 4 378 3 658
Hotell- og restaurantvirksomhet 2 152 2 531 549 598 595 590 616 730 730
Rørtransport 2 842 1 597 1 066 262 383 526 507 180 145
Utenriks sjøfart 20 767 24 860 7 721 4 051 6 262 5 759 6 337 6 502 4 227
Transport ellers 15 555 16 378 3 611 4 185 4 567 4 084 3 947 3 779 3 765
Post og telekommunikasjon 4 408 3 510 1 068 1 066 934 819 885 872 751
Finansiell tjenesteyting 9 021 8 882 2 266 2 252 2 287 2 263 2 190 2 142 2 105
Boligtjenester (husholdninger) 95 199 87 505 22 680 23 942 23 388 22 187 20 724 21 206 20 620
Forretningsmessig tjenesteyting 59 892 63 777 14 440 16 508 16 597 15 866 15 123 16 191 15 360
Offentlig administrasjon og forsvar 30 218 34 439 6 122 10 617 6 823 7 428 10 951 9 238 7 119
Undervisning 13 057 13 222 3 124 4 074 3 062 2 722 3 405 4 033 3 093
Helse- og sosialtjenester 17 616 16 629 4 367 5 527 3 656 4 384 3 721 4 869 3 261
Andre sosiale og personlige tjenester 12 956 13 848 2 815 3 883 3 530 3 559 2 925 3 834 3 675
                   
Fastlands-Norge 337 180 345 338 80 792 96 594 83 392 85 748 85 261 90 937 76 806
                   
---------------------                  
                   
Offentlig forvaltning 66 318 70 178 14 591 22 100 14 863 16 005 19 111 20 198 15 278
Statsforvaltningen 32 911 34 571 6 887 12 242 6 756 7 474 10 880 9 461 6 868
Sivil forvaltning 25 788 26 924 6 020 7 905 5 743 6 454 6 530 8 197 5 692
Forsvar 7 124 7 647 867 4 337 1 013 1 021 4 350 1 264 1 176
Kommuneforvaltningen 33 407 35 607 7 705 9 859 8 107 8 531 8 232 10 737 8 410
Standardtegn i tabeller