Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2009
34 Bruttoinvestering i fast realkapital. L°pende priser. Millioner kroner
  2007 2008 07:3 07:4 08:1 08:2 08:3 08:4 09:1
                   
Bruttoinvestering i fast realkapital i alt 484 569 529 331 123 056 135 838 123 631 129 430 133 523 142 747 122 839
                   
Bygg og anlegg 251 172 263 109 61 481 68 608 63 896 64 782 64 171 70 260 62 260
Oljeboring, oljeleting, olje- og gasrørledning 53 732 60 933 14 422 14 268 12 371 14 397 17 226 16 938 16 784
Oljeutvinningsplattformer, borerigger og moduler 44 344 57 039 12 569 13 747 13 355 14 181 14 148 15 355 12 599
Skip og båter 26 878 34 574 8 160 8 123 7 904 6 941 11 038 8 691 5 642
Transportmidler 16 428 16 693 3 794 4 447 4 662 4 658 3 484 3 889 2 714
Maskiner og utstyr 92 014 96 983 22 630 26 645 21 442 24 471 23 456 27 614 22 840
                   
Jordbruk og skogbruk 6 988 7 283 2 084 1 578 1 248 2 244 2 160 1 630 1 258
Fiske,fangst og fiskeoppdrett 2 218 3 536 631 649 1 285 732 836 682 601
                   
Utvinning av råolje og naturgass, inklusiv tjenest 105 681 120 529 29 040 28 896 26 029 29 023 31 875 33 602 30 656
Utvinning av råolje og naturgass 104 670 120 476 28 785 28 847 25 927 28 942 31 977 33 630 30 739
Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning 1 011 53 255 49 102 81 -102 -28 -83
Bergverksdrift 775 1 115 150 356 278 282 280 275 613
                   
Industri 30 486 35 036 7 814 10 941 6 666 8 669 8 475 11 226 5 834
Nærings- og nytelsesmiddelindustri 4 163 5 938 1 005 1 422 1 189 1 437 1 286 2 026 1 285
Tekstil- og bekledningsindustri 246 172 62 74 73 48 19 31 42
Trelast- og trevareindustri 1 192 1 576 392 346 231 399 409 537 249
Treforedling 934 640 218 266 112 127 137 265 49
Forlag og grafisk industri 1 136 1 323 218 355 315 348 343 317 361
Oljeraffinering, kjemisk og mineralsk industri 5 097 5 660 1 378 1 543 1 139 1 131 1 430 1 959 1 106
Kjemiske råvarer 4 211 7 159 1 203 1 801 1 142 2 071 1 984 1 961 1 053
Metallindustri 2 775 3 056 718 1 030 475 831 725 1 025 356
Verkstedindustri 7 281 6 232 1 839 2 598 1 392 1 606 1 498 1 736 976
Bygging av skip og oljeplattformer 2 169 2 119 450 1 131 370 368 418 962 192
Møbelindustri og annen industri 1 280 1 162 330 376 226 302 226 408 166
                   
Kraftforsyning 11 329 13 279 3 006 3 746 2 178 3 564 3 392 4 146 2 601
Vannforsyning 2 294 2 518 594 670 449 542 689 838 558
Bygge- og anleggsvirksomhet 9 657 10 276 2 335 2 376 2 567 2 840 2 451 2 418 2 421
Varehandel, reparasjon av kjøretøyer mv 15 679 17 285 3 728 4 454 4 293 4 247 3 975 4 769 4 077
Hotell- og restaurantvirksomhet 2 240 2 764 569 633 644 636 670 814 827
Rørtransport 3 243 1 761 1 194 285 416 584 565 196 151
Utenriks sjøfart 21 397 27 253 7 896 4 078 6 496 6 103 6 976 7 677 4 986
Transport ellers 15 410 16 926 3 414 4 211 4 728 4 180 3 991 4 027 4 056
Post og telekommunikasjon 4 506 3 676 1 091 1 089 971 850 928 927 813
Finansiell tjenesteyting 9 334 9 660 2 338 2 366 2 463 2 440 2 385 2 373 2 395
Boligtjenester (husholdninger) 102 478 99 601 24 557 26 332 26 201 25 183 23 814 24 402 24 010
Forretningsmessig tjenesteyting 62 904 70 369 15 183 17 598 18 089 17 382 16 781 18 117 17 446
Offentlig administrasjon og forsvar 31 807 37 962 6 520 11 116 7 447 8 192 12 055 10 268 8 117
Undervisning 13 809 14 664 3 320 4 350 3 327 2 985 3 817 4 534 3 515
Helse- og sosialtjenester 18 750 18 607 4 651 5 975 4 012 4 864 4 185 5 546 3 727
Andre sosiale og personlige tjenester 13 585 15 231 2 942 4 140 3 842 3 888 3 222 4 279 4 177
                   
Fastlands-Norge 354 248 379 788 84 927 102 579 90 690 93 720 94 107 101 272 87 045
                   
---------------------                  
                   
Offentlig forvaltning 70 277 78 049 15 576 23 508 16 304 17 741 21 292 22 712 17 495
Statsforvaltningen 34 748 38 224 7 349 12 885 7 378 8 269 11 995 10 582 7 828
Sivil forvaltning 27 511 30 161 6 465 8 500 6 337 7 220 7 410 9 194 6 545
Forsvar 7 237 8 063 884 4 385 1 041 1 049 4 585 1 388 1 283
Kommuneforvaltningen 35 529 39 825 8 227 10 623 8 926 9 472 9 297 12 130 9 667
Standardtegn i tabeller