Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2009
22 Bruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter næring i basisverdi. Sesongjustert. Faste 2006-priser. Millioner kroner(2)
  2007 2008 07:3 07:4 08:1 08:2 08:3 08:4 09:1
                   
Bruttonasjonalprodukt1 2 227 256 2 274 744 558 579 566 656 568 849 569 517 565 075 569 685 567 130
                   
Jordbruk og skogbruk 14 797 15 978 3 289 3 985 3 872 3 841 4 302 3 927 3 913
Fiske,fangst og fiskeoppdrett 16 388 17 090 3 839 4 256 4 404 4 289 4 255 4 141 4 334
                   
Utvinning av råolje og naturgass, inklusiv tjenest 500 678 504 370 124 266 126 458 126 856 126 101 121 583 129 542 131 054
Utvinning av råolje og naturgass 479 919 481 609 118 723 121 264 122 024 120 446 115 285 123 453 123 021
Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning 20 759 22 761 5 543 5 194 4 832 5 655 6 298 6 090 8 033
Bergverksdrift 4 380 4 341 1 142 1 157 1 101 1 139 1 064 1 032 967
                   
Industri 201 890 207 883 50 151 51 349 51 555 53 037 52 216 51 005 49 396
Nærings- og nytelsesmiddelindustri 33 543 33 113 8 405 8 515 8 387 8 197 8 234 8 281 8 219
Tekstil- og bekledningsindustri 2 652 2 200 651 600 606 505 565 527 499
Trelast- og trevareindustri 8 314 7 323 2 045 2 023 1 908 1 891 1 828 1 692 1 348
Treforedling 4 563 4 245 1 130 1 117 1 128 1 088 1 054 976 896
Forlag og grafisk industri 17 339 17 382 4 313 4 358 4 313 4 424 4 321 4 326 4 301
Oljeraffinering, kjemisk og mineralsk industri 22 031 21 467 5 485 5 654 5 417 5 929 5 219 4 895 4 778
Kjemiske råvarer 9 054 9 077 2 257 2 293 2 227 2 382 2 287 2 178 2 123
Metallindustri 17 005 16 621 4 200 4 266 4 207 4 347 4 254 3 783 3 345
Verkstedindustri 55 635 61 751 13 851 14 377 14 723 15 558 15 831 15 631 15 317
Bygging av skip og oljeplattformer 24 816 28 191 6 190 6 424 6 719 7 066 7 192 7 226 7 333
Møbelindustri og annen industri 6 938 6 510 1 707 1 733 1 737 1 720 1 540 1 501 1 230
                   
Kraftforsyning 52 653 54 215 14 710 13 085 13 277 13 717 13 611 13 654 12 631
Vannforsyning 2 391 2 544 612 652 637 636 632 607 610
Bygge- og anleggsvirksomhet 90 539 90 758 22 454 22 598 22 712 22 651 22 934 22 475 22 274
Varehandel, reparasjon av kjøretøyer mv 167 569 173 060 41 470 43 289 43 981 43 424 42 857 42 832 41 587
Hotell- og restaurantvirksomhet 30 122 30 535 7 535 7 671 7 727 7 732 7 596 7 365 7 582
Rørtransport 19 378 20 384 5 017 5 181 5 134 5 145 4 940 5 174 5 381
Utenriks sjøfart 30 257 30 098 7 495 7 672 7 459 7 613 7 642 7 360 7 272
Transport ellers 65 167 66 617 16 559 16 533 16 377 16 757 16 767 16 684 16 463
Post og telekommunikasjon 35 950 37 498 9 003 9 197 9 078 9 223 9 379 9 775 9 938
Finansiell tjenesteyting 72 843 74 525 18 570 18 849 18 033 18 508 18 770 19 113 19 675
Boligtjenester (husholdninger) 81 130 80 674 20 345 20 316 20 128 20 251 20 255 20 040 19 731
Forretningsmessig tjenesteyting 193 643 204 901 48 474 49 803 51 032 49 404 51 012 50 621 49 228
Offentlig administrasjon og forsvar 85 580 88 850 22 222 22 365 22 807 22 520 22 930 23 163 23 275
Undervisning 81 901 84 266 20 609 20 646 20 951 20 888 21 236 21 174 21 384
Helse- og sosialtjenester 166 071 171 784 41 767 41 953 42 547 42 651 43 171 43 378 43 689
Andre sosiale og personlige tjenester 58 643 60 473 14 640 15 051 14 885 15 242 15 152 15 075 15 308
                   
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge1 1 676 943 1 719 891 421 801 427 345 429 400 430 657 430 910 427 609 423 422
Andre produktskatter, netto 71 543 69 017 17 993 17 934 18 005 18 063 16 522 15 896 16 044
Statistiske avvik -0 -2 -0 -0 -0 -0 -0 -2 -1
                   
Fastlands-Norge (basisverdi) 1 421 656 1 465 989 357 390 362 756 365 104 365 912 368 140 366 059 361 987
                   
---------------------                  
                   
Offentlig forvaltning 304 000 314 290 76 460 76 835 78 040 77 696 79 006 79 357 79 634
Statsforvaltningen 133 232 136 005 33 364 33 678 34 087 33 653 33 956 34 217 34 249
Sivil forvaltning 117 986 120 338 29 538 29 846 30 237 29 788 30 048 30 275 30 324
Forsvar 15 246 15 668 3 826 3 832 3 851 3 865 3 908 3 942 3 925
Kommuneforvaltningen 170 769 178 285 43 096 43 156 43 953 44 043 45 050 45 141 45 385
Standardtegn i tabeller