Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2009
21 Bruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter næring, i basisverdi. Prosentvis prisendring fra samme periode året før
  2007 2008 07:3 07:4 08:1 08:2 08:3 08:4 09:1
                   
Bruttonasjonalprodukt1 2,2 9,6 1,3 5,9 10,4 11,9 12,5 4,2 -1,3
                   
Jordbruk og skogbruk 11,8 0,1 10,1 8,6 2,9 -25,3 1,1 1,0 -1,3
Fiske,fangst og fiskeoppdrett -29,3 -18,9 -39,3 -32,6 -33,2 -28,9 -10,0 4,9 -7,5
                   
Utvinning av råolje og naturgass, inklusiv tjenest -0,1 32,1 -2,1 17,1 37,8 47,5 43,6 6,8 -17,1
Utvinning av råolje og naturgass -0,9 32,5 -2,8 17,5 38,9 48,9 45,1 5,6 -19,8
Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning 17,4 22,4 13,5 7,2 17,8 22,2 16,9 30,9 24,9
Bergverksdrift 8,8 16,4 -0,9 2,6 4,9 21,3 15,7 20,2 0,2
                   
Industri 4,3 0,4 2,8 2,8 -1,7 -4,6 0,8 7,1 7,1
Nærings- og nytelsesmiddelindustri 3,1 3,4 -0,5 6,6 3,9 2,2 2,6 4,9 9,5
Tekstil- og bekledningsindustri -2,2 -1,1 -3,5 -1,6 -2,1 2,3 -2,2 -2,0 -5,9
Trelast- og trevareindustri 23,0 -1,4 30,9 28,1 14,7 0,1 -8,7 -10,9 -12,1
Treforedling 4,5 -18,9 11,3 -8,9 -22,2 -21,1 -21,0 -10,1 23,1
Forlag og grafisk industri -1,9 -2,7 -1,6 -1,4 -2,4 -2,5 -3,4 -2,6 -1,1
Oljeraffinering, kjemisk og mineralsk industri 9,3 -11,7 10,3 -2,0 -16,6 -40,9 -14,6 39,1 43,8
Kjemiske råvarer 15,0 34,6 23,8 6,2 2,5 15,2 59,6 62,9 24,7
Metallindustri 10,5 -34,7 -12,5 -23,7 -35,3 -30,4 -27,4 -54,1 -77,8
Verkstedindustri -0,3 8,5 0,2 6,7 8,6 8,1 6,1 11,0 11,4
Bygging av skip og oljeplattformer 5,3 5,3 5,2 8,0 6,8 7,8 4,0 2,4 4,6
Møbelindustri og annen industri -5,7 2,8 -6,3 3,7 2,1 4,7 5,9 -1,1 -5,6
                   
Kraftforsyning -18,3 31,5 -37,6 -10,6 24,2 20,6 68,6 23,8 8,8
Vannforsyning -1,1 -2,8 -0,1 -0,5 -2,5 -3,2 -5,0 -0,8 1,7
Bygge- og anleggsvirksomhet 12,2 8,9 12,5 14,1 10,5 10,2 10,0 5,1 2,7
Varehandel, reparasjon av kjøretøyer mv 1,0 1,5 0,7 2,4 0,3 2,2 2,5 1,0 -0,9
Hotell- og restaurantvirksomhet 6,6 4,7 8,2 7,3 5,6 6,0 3,7 3,9 4,0
Rørtransport -11,9 7,3 -6,5 -16,4 -3,5 9,6 16,0 10,0 0,6
Utenriks sjøfart 18,7 -5,3 14,6 17,3 8,9 4,3 -10,1 -24,7 -2,2
Transport ellers 2,5 -1,6 3,4 -1,9 -2,4 -3,9 -2,7 2,5 6,1
Post og telekommunikasjon -11,0 -10,2 -7,8 -6,1 -6,6 -7,5 -8,7 -17,0 -19,6
Finansiell tjenesteyting 1,0 10,7 0,2 5,1 5,4 7,7 6,0 22,7 13,2
Boligtjenester (husholdninger) -0,3 -0,3 -0,1 -1,1 -0,2 0,7 1,2 -2,9 1,2
Forretningsmessig tjenesteyting 7,2 6,1 7,2 7,3 6,7 6,5 5,7 5,6 5,3
Offentlig administrasjon og forsvar 5,5 5,7 5,0 4,7 4,3 5,6 6,4 6,4 6,5
Undervisning 3,2 5,4 3,3 3,0 3,5 5,0 6,0 6,8 7,0
Helse- og sosialtjenester 6,5 6,3 6,5 6,7 5,0 6,5 7,1 6,7 6,8
Andre sosiale og personlige tjenester 4,4 3,9 3,9 3,3 1,9 3,3 4,2 5,9 7,5
                   
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge1 2,8 3,5 2,1 2,8 2,9 2,6 4,5 3,8 4,6
Merverdi og investeringsavgift 2,7 -2,7 2,3 1,8 2,3 -0,8 -0,0 -11,3 3,9
Andre produktskatter, netto -5,2 3,6 -3,3 -9,5 6,6 1,5 3,0 3,6 -2,3
Statistiske avvik .. .. .. .. .. .. .. .. -96,1
                   
Fastlands-Norge (basisverdi) 3,1 4,4 2,2 3,4 3,1 3,3 5,4 5,9 4,8
                   
---------------------                  
                   
Offentlig forvaltning 5,5 5,7 5,4 5,2 4,1 5,6 6,5 6,6 6,8
Statsforvaltningen 7,2 6,0 7,2 6,8 4,4 5,6 6,7 7,4 6,6
Sivil forvaltning 7,5 6,6 7,5 7,2 5,0 6,2 7,4 7,8 6,6
Forsvar 4,8 1,8 4,8 3,6 -0,3 1,0 1,7 4,6 6,7
Kommuneforvaltningen 4,1 5,5 3,8 4,0 4,0 5,7 6,4 6,0 7,1
Standardtegn i tabeller