Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2009
20 Bruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter næring, i basisverdi. Prosentvis volumendring fra samme periode året før
  2007 2008 07:3 07:4 08:1 08:2 08:3 08:4 09:1
                   
Bruttonasjonalprodukt1 3,1 2,1 2,8 3,9 1,3 5,5 1,2 0,7 1,5
                   
Jordbruk og skogbruk 4,7 8,0 -2,7 11,3 2,2 17,5 15,1 -0,9 -0,1
Fiske,fangst og fiskeoppdrett 11,0 4,3 9,9 5,3 8,7 3,9 9,0 -3,0 -1,1
                   
Utvinning av råolje og naturgass, inklusiv tjenest -5,4 0,7 -7,4 -2,4 0,5 2,0 -2,1 2,4 2,9
Utvinning av råolje og naturgass -6,1 0,4 -8,5 -2,7 0,8 1,6 -3,0 1,8 0,9
Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning 14,2 9,6 25,3 6,8 -5,0 12,8 15,2 16,0 52,3
Bergverksdrift 11,8 -0,9 17,5 10,9 -6,9 22,8 -6,7 -10,5 -12,6
                   
Industri 5,3 3,0 5,0 3,9 -1,6 10,6 4,0 -0,5 0,0
Nærings- og nytelsesmiddelindustri 2,3 -1,3 2,2 1,6 -1,4 0,9 -2,4 -2,1 1,7
Tekstil- og bekledningsindustri -2,3 -17,0 -6,2 -13,4 -18,8 -22,8 -13,0 -12,1 -12,0
Trelast- og trevareindustri 3,0 -11,9 3,1 -4,0 -17,2 -3,2 -10,4 -16,5 -23,8
Treforedling -5,2 -7,0 -4,1 -5,2 -6,6 -2,1 -6,5 -12,8 -17,2
Forlag og grafisk industri 0,3 0,2 -0,9 1,6 -4,5 6,7 -0,0 -0,6 3,4
Oljeraffinering, kjemisk og mineralsk industri 3,1 -2,6 2,4 1,9 -2,3 10,7 -5,3 -13,0 -11,8
Kjemiske råvarer 0,9 0,2 2,3 1,2 -4,3 9,5 1,2 -4,9 -4,9
Metallindustri 11,2 -2,3 14,8 11,3 -1,2 2,5 1,4 -11,5 -21,2
Verkstedindustri 9,2 11,0 8,8 8,3 1,4 20,5 14,4 8,8 10,2
Bygging av skip og oljeplattformer 9,1 13,6 7,1 6,9 5,5 21,0 16,3 12,2 14,9
Møbelindustri og annen industri 1,7 -6,2 0,8 -6,4 -9,8 9,5 -10,4 -13,3 -23,1
                   
Kraftforsyning 9,9 3,0 30,4 18,2 7,0 6,8 -6,9 4,5 -3,8
Vannforsyning 12,9 6,4 20,7 27,0 17,1 9,9 5,3 -4,6 -7,7
Bygge- og anleggsvirksomhet 5,4 0,2 5,7 4,2 -4,6 4,3 2,3 -0,7 2,2
Varehandel, reparasjon av kjøretøyer mv 9,2 3,3 6,6 8,9 4,6 6,9 3,2 -1,0 -2,6
Hotell- og restaurantvirksomhet 5,6 1,4 4,4 2,2 3,9 3,0 1,3 -2,4 -3,5
Rørtransport 0,2 5,2 -3,2 7,5 14,7 6,4 -3,4 2,3 2,3
Utenriks sjøfart 0,6 -0,5 0,4 0,7 0,4 -0,5 2,1 -3,8 -3,0
Transport ellers 5,5 2,2 8,4 4,3 -1,3 8,2 0,9 1,2 1,2
Post og telekommunikasjon 11,3 4,3 9,9 8,0 1,9 4,5 4,0 6,6 11,4
Finansiell tjenesteyting 11,1 2,3 13,2 10,9 2,7 3,5 1,2 2,0 8,7
Boligtjenester (husholdninger) -0,8 -0,6 -1,0 -0,8 -0,3 -0,1 -0,4 -1,4 -2,0
Forretningsmessig tjenesteyting 7,8 5,8 9,9 5,3 7,3 9,6 4,9 2,2 2,6
Offentlig administrasjon og forsvar 4,1 3,8 2,9 3,2 -1,8 10,0 4,5 2,9 7,5
Undervisning 2,6 2,9 5,2 2,5 -4,5 12,2 1,0 3,4 10,0
Helse- og sosialtjenester 3,5 3,4 3,7 3,3 1,9 5,5 3,6 2,9 4,0
Andre sosiale og personlige tjenester 3,9 3,1 4,0 5,5 2,2 6,0 3,9 0,6 2,8
                   
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge1 6,1 2,6 6,3 6,0 1,4 6,6 2,2 0,3 1,1
Merverdi og investeringsavgift 6,8 0,6 4,7 10,1 2,2 2,9 -0,1 -2,2 -2,1
Andre produktskatter, netto 8,1 -3,5 7,6 7,4 -2,1 2,7 -5,3 -9,2 -13,2
Statistiske avvik .. .. .. .. .. .. .. .. ..
                   
Fastlands-Norge (basisverdi) 5,9 3,1 6,5 5,4 1,4 7,3 2,9 1,1 2,2
                   
---------------------                  
                   
Offentlig forvaltning 3,2 3,4 4,0 3,5 -1,3 8,7 3,3 3,1 6,5
Statsforvaltningen 2,2 2,1 2,5 2,4 -2,1 7,3 2,3 1,1 4,6
Sivil forvaltning 2,0 2,0 2,4 2,4 -2,0 7,2 2,2 0,7 4,7
Forsvar 3,5 2,8 3,1 2,6 -3,2 7,6 3,0 4,0 4,4
Kommuneforvaltningen 3,9 4,4 5,2 4,3 -0,6 9,8 4,0 4,7 7,8
Standardtegn i tabeller