Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2009
19 Bruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter næring, i basisverdi. Faste 2006-priser. Millioner kroner
  2007 2008 07:3 07:4 08:1 08:2 08:3 08:4 09:1
                   
Bruttonasjonalprodukt1 2 227 256 2 274 744 541 419 592 257 563 010 567 104 548 122 596 508 571 345
                   
Jordbruk og skogbruk 14 797 15 978 6 984 4 144 3 215 615 8 042 4 106 3 210
Fiske,fangst og fiskeoppdrett 16 388 17 090 3 219 4 726 5 181 3 818 3 507 4 584 5 123
                   
Utvinning av råolje og naturgass, inklusiv tjenest 500 678 504 370 118 727 131 621 132 159 121 298 116 187 134 726 135 942
Utvinning av råolje og naturgass 479 919 481 609 113 284 126 755 127 117 115 493 109 915 129 083 128 266
Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning 20 759 22 761 5 443 4 867 5 041 5 805 6 272 5 643 7 676
Bergverksdrift 4 380 4 341 1 124 1 216 947 1 256 1 049 1 089 828
                   
Industri 201 890 207 883 46 806 52 882 51 769 54 815 48 697 52 601 51 791
Nærings- og nytelsesmiddelindustri 33 543 33 113 7 847 9 076 8 447 8 122 7 661 8 883 8 590
Tekstil- og bekledningsindustri 2 652 2 200 570 626 621 533 496 550 546
Trelast- og trevareindustri 8 314 7 323 1 852 2 100 1 848 2 062 1 659 1 754 1 408
Treforedling 4 563 4 245 1 126 1 127 1 088 1 121 1 053 984 900
Forlag og grafisk industri 17 339 17 382 4 047 4 464 4 435 4 465 4 047 4 436 4 586
Oljeraffinering, kjemisk og mineralsk industri 22 031 21 467 5 102 5 776 5 531 6 080 4 832 5 024 4 878
Kjemiske råvarer 9 054 9 077 2 221 2 292 2 239 2 411 2 248 2 179 2 128
Metallindustri 17 005 16 621 4 102 4 294 4 284 4 379 4 158 3 801 3 375
Verkstedindustri 55 635 61 751 12 674 14 796 14 774 16 381 14 500 16 096 16 285
Bygging av skip og oljeplattformer 24 816 28 191 5 752 6 554 6 732 7 419 6 687 7 353 7 733
Møbelindustri og annen industri 6 938 6 510 1 512 1 778 1 772 1 843 1 354 1 541 1 362
                   
Kraftforsyning 52 653 54 215 12 558 14 181 15 168 12 544 11 689 14 814 14 590
Vannforsyning 2 391 2 544 615 654 632 640 648 625 583
Bygge- og anleggsvirksomhet 90 539 90 758 21 191 23 678 22 078 23 497 21 679 23 503 22 562
Varehandel, reparasjon av kjøretøyer mv 167 569 173 060 39 881 46 986 41 642 43 750 41 142 46 526 40 555
Hotell- og restaurantvirksomhet 30 122 30 535 8 440 7 492 6 673 8 000 8 548 7 314 6 440
Rørtransport 19 378 20 384 4 328 5 482 5 713 4 882 4 183 5 606 5 845
Utenriks sjøfart 30 257 30 098 7 252 7 781 7 100 8 111 7 404 7 484 6 887
Transport ellers 65 167 66 617 16 939 16 946 15 156 17 231 17 086 17 144 15 339
Post og telekommunikasjon 35 950 37 498 8 704 9 809 8 889 9 106 9 051 10 452 9 903
Finansiell tjenesteyting 72 843 74 525 18 801 19 356 17 603 18 165 19 023 19 735 19 137
Boligtjenester (husholdninger) 81 130 80 674 20 345 20 316 20 128 20 251 20 255 20 040 19 731
Forretningsmessig tjenesteyting 193 643 204 901 45 327 56 746 48 348 50 994 47 548 58 012 49 605
Offentlig administrasjon og forsvar 85 580 88 850 21 424 21 754 21 500 22 567 22 388 22 395 23 115
Undervisning 81 901 84 266 18 334 21 493 20 970 22 560 18 521 22 215 23 077
Helse- og sosialtjenester 166 071 171 784 41 963 42 099 42 086 42 924 43 454 43 319 43 788
Andre sosiale og personlige tjenester 58 643 60 473 14 185 15 286 14 890 15 467 14 733 15 383 15 305
                   
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge1 1 676 943 1 719 891 411 113 447 373 418 039 432 813 420 348 448 692 422 671
Merverdi og investeringsavgift 183 744 184 887 46 334 49 142 44 289 46 234 46 290 48 074 43 345
Andre produktskatter, netto 71 543 69 017 17 942 18 467 16 874 18 379 16 998 16 766 14 645
Statistiske avvik -0 -2 -0 -0 -0 -0 -0 -2 -1
                   
Fastlands-Norge (basisverdi) 1 421 656 1 465 989 346 837 379 764 356 875 368 200 357 060 383 855 364 682
                   
---------------------                  
                   
Offentlig forvaltning 304 000 314 290 74 516 77 840 76 761 80 306 76 950 80 273 81 723
Statsforvaltningen 133 232 136 005 33 373 33 787 33 149 34 542 34 152 34 163 34 688
Sivil forvaltning 117 986 120 338 29 712 29 892 29 303 30 541 30 380 30 114 30 674
Forsvar 15 246 15 668 3 661 3 895 3 846 4 001 3 772 4 049 4 014
Kommuneforvaltningen 170 769 178 285 41 143 44 053 43 612 45 764 42 798 46 111 47 035
Standardtegn i tabeller