Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2009
18 Bruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter næring, i basisverdi. Løpende priser. Millioner kroner
  2007 2008 07:3 07:4 08:1 08:2 08:3 08:4 09:1
                   
Bruttonasjonalprodukt1 2 277 111 2 548 322 553 900 626 143 615 190 645 082 630 897 657 153 615 917
                   
Jordbruk og skogbruk 16 544 17 882 7 659 4 462 3 746 756 8 916 4 464 3 693
Fiske,fangst og fiskeoppdrett 11 581 9 796 2 093 2 835 2 997 1 863 2 052 2 884 2 741
                   
Utvinning av råolje og naturgass, inklusiv tjenest 500 013 665 390 119 053 148 327 163 035 173 007 167 269 162 080 138 997
Utvinning av råolje og naturgass 475 647 632 677 112 635 142 445 156 608 164 289 158 627 153 154 126 771
Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning 24 366 32 713 6 418 5 883 6 427 8 718 8 642 8 926 12 225
Bergverksdrift 4 764 5 495 1 130 1 302 1 141 1 733 1 220 1 401 999
                   
Industri 210 643 217 675 49 026 53 623 52 972 56 135 51 423 57 146 56 747
Nærings- og nytelsesmiddelindustri 34 589 35 318 8 165 9 244 8 927 8 720 8 183 9 488 9 943
Tekstil- og bekledningsindustri 2 594 2 130 556 608 601 532 473 523 498
Trelast- og trevareindustri 10 227 8 882 2 449 2 730 2 274 2 571 2 004 2 032 1 523
Treforedling 4 770 3 597 1 204 1 053 938 943 890 826 956
Forlag og grafisk industri 17 010 16 588 3 991 4 335 4 266 4 271 3 857 4 194 4 362
Oljeraffinering, kjemisk og mineralsk industri 24 089 20 720 5 758 5 541 5 043 4 316 4 657 6 704 6 394
Kjemiske råvarer 10 414 14 049 2 621 2 624 2 682 3 070 4 234 4 062 3 180
Metallindustri 18 798 11 992 4 069 3 572 3 534 4 016 2 993 1 450 619
Verkstedindustri 55 474 66 831 12 741 15 067 15 672 17 499 15 466 18 193 19 237
Bygging av skip og oljeplattformer 26 139 31 262 6 068 7 147 7 317 8 398 7 335 8 211 8 789
Møbelindustri og annen industri 6 540 6 306 1 403 1 704 1 716 1 798 1 332 1 460 1 245
                   
Kraftforsyning 43 020 58 271 8 140 14 226 16 005 11 091 12 774 18 401 16 754
Vannforsyning 2 365 2 445 609 640 617 612 610 606 579
Bygge- og anleggsvirksomhet 101 608 110 887 23 885 27 826 26 350 28 613 26 882 29 042 27 647
Varehandel, reparasjon av kjøretøyer mv 169 185 177 376 40 202 47 263 41 501 46 093 42 523 47 259 40 036
Hotell- og restaurantvirksomhet 32 125 34 102 9 080 8 151 7 311 8 992 9 533 8 266 7 338
Rørtransport 17 063 19 258 4 210 4 720 4 742 4 487 4 720 5 308 4 882
Utenriks sjøfart 35 918 33 820 9 438 8 849 8 996 9 760 8 658 6 406 8 535
Transport ellers 66 782 67 190 16 454 18 085 15 418 16 879 16 147 18 746 16 553
Post og telekommunikasjon 32 003 29 981 7 806 8 432 7 529 7 586 7 412 7 454 6 741
Finansiell tjenesteyting 73 572 83 359 18 573 19 759 18 687 20 041 19 921 24 711 22 996
Boligtjenester (husholdninger) 80 887 80 194 20 399 20 269 20 059 20 168 20 551 19 416 19 892
Forretningsmessig tjenesteyting 207 570 233 004 49 076 61 494 54 146 58 027 54 416 66 416 58 504
Offentlig administrasjon og forsvar 90 248 99 012 22 592 23 145 23 450 25 094 25 117 25 350 26 843
Undervisning 84 519 91 613 18 951 22 535 22 062 24 397 20 289 24 865 25 975
Helse- og sosialtjenester 176 806 194 468 45 127 45 569 46 039 48 352 50 045 50 031 51 177
Andre sosiale og personlige tjenester 61 234 65 581 15 010 15 900 15 604 16 780 16 245 16 952 17 246
                   
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge1 1 724 117 1 829 854 421 200 464 247 438 417 457 829 450 250 483 359 463 503
Merverdi og investeringsavgift 188 705 184 842 47 523 51 129 46 040 46 959 47 465 44 378 46 800
Andre produktskatter, netto 67 819 67 798 17 193 17 353 16 838 17 856 16 784 16 319 14 282
Statistiske avvik 2 137 -1 116 671 248 -95 -197 -76 -747 -40
                   
Fastlands-Norge (basisverdi) 1 465 456 1 578 331 355 813 395 516 375 634 393 211 386 077 423 409 402 461
                   
---------------------                  
                   
Offentlig forvaltning 320 623 350 529 78 941 83 112 83 186 89 143 86 850 91 351 94 629
Statsforvaltningen 142 796 154 587 35 945 36 287 36 897 39 018 39 266 39 406 41 157
Sivil forvaltning 126 812 137 862 32 036 32 187 32 954 34 791 35 171 34 946 36 767
Forsvar 15 984 16 725 3 909 4 100 3 944 4 227 4 095 4 459 4 390
Kommuneforvaltningen 177 827 195 942 42 995 46 825 46 288 50 125 47 584 51 945 53 472
Standardtegn i tabeller