Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2009
15 Produktinnsats. Faste 2006-priser. Millioner kroner
  2007 2008 07:3 07:4 08:1 08:2 08:3 08:4 09:1
                   
Produktinnsats 1 758 717 1 816 596 425 724 465 396 440 970 466 797 438 991 469 839 452 157
                   
Jordbruk og skogbruk 16 351 16 563 4 126 3 002 3 258 6 330 3 998 2 978 3 133
Fiske,fangst og fiskeoppdrett 20 663 21 839 4 593 6 057 5 717 5 140 4 883 6 099 5 781
                   
Utvinning av råolje og naturgass, inklusiv tjenest 86 738 89 959 21 254 22 145 22 383 21 999 22 007 23 571 25 987
Utvinning av råolje og naturgass 60 888 61 607 14 477 16 072 16 098 14 775 14 203 16 530 16 455
Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning 25 850 28 352 6 777 6 072 6 285 7 223 7 803 7 041 9 531
Bergverksdrift 7 253 7 100 1 878 2 048 1 517 2 101 1 682 1 800 1 310
                   
Industri 507 970 519 877 119 540 132 759 129 650 136 281 122 538 131 409 129 959
Nærings- og nytelsesmiddelindustri 102 885 104 167 24 159 27 804 25 975 25 776 24 359 28 056 26 795
Tekstil- og bekledningsindustri 3 982 3 309 862 941 929 802 749 829 823
Trelast- og trevareindustri 16 968 15 031 3 792 4 289 3 784 4 216 3 417 3 613 2 923
Treforedling 13 494 12 625 3 335 3 340 3 224 3 323 3 135 2 942 2 705
Forlag og grafisk industri 24 410 24 537 5 713 6 286 6 245 6 291 5 729 6 272 6 481
Oljeraffinering, kjemiske og mineralsk industri. 85 557 81 242 20 900 22 012 21 156 21 996 18 640 19 450 20 380
Kjemiske råvarer 25 401 25 543 6 242 6 437 6 288 6 765 6 335 6 156 6 020
Metallindustri 56 330 55 248 13 612 14 236 14 198 14 519 13 833 12 697 11 326
Verkstedindustri 100 656 111 935 23 007 26 777 26 759 29 644 26 314 29 218 29 628
Bygging av skip og oljeplattformer 67 138 75 742 15 480 17 777 18 244 19 985 17 832 19 682 20 666
Møbelindustri og annen industri 11 148 10 498 2 438 2 858 2 847 2 962 2 195 2 494 2 211
                   
Kraftforsyning 15 075 15 456 3 568 4 068 4 271 3 608 3 366 4 211 4 154
Vannforsyning 1 759 1 863 435 419 450 454 460 500 574
Bygge- og anleggsvirksomhet 174 692 181 811 40 983 45 687 44 498 47 335 43 822 46 155 45 643
Varehandel, reparasjon av kjøretøyer mv 156 921 161 677 37 506 43 783 38 992 40 903 38 433 43 349 38 081
Hotell- og restaurantvirksomhet 25 250 25 651 7 064 6 288 5 613 6 708 7 167 6 163 5 449
Rørtransport 1 949 2 059 440 549 570 493 430 566 589
Utenriks sjøfart 81 058 80 938 19 476 20 856 19 079 21 730 19 941 20 189 18 650
Transport ellers 111 576 112 586 29 398 28 685 25 644 29 071 29 117 28 755 25 919
Post og telekommunikasjon 48 752 51 257 11 936 13 256 12 083 12 384 12 479 14 310 13 954
Finansiell tjenesteyting 57 753 61 312 14 566 15 428 14 431 15 385 15 453 16 043 15 347
Boligtjenester (husholdninger) 35 407 37 262 9 029 9 058 8 952 9 152 9 471 9 687 9 698
Forretningsmessig tjenesteyting 221 605 235 226 53 005 63 606 55 350 58 969 55 778 65 129 56 958
Offentlig administrasjon og forsvar 62 399 64 609 15 805 16 044 16 032 16 098 16 109 16 370 17 205
Undervisning 26 570 26 510 6 569 6 603 6 670 6 594 6 462 6 784 6 980
Helse- og sosialtjenester 50 725 52 717 12 741 12 653 13 332 13 178 13 144 13 063 13 840
Andre sosiale og personlige tjenester 48 251 50 322 11 813 12 403 12 478 12 884 12 252 12 708 12 949
                   
Fastlands-Norge (markedsverdi) 1 588 972 1 643 640 384 554 421 846 398 938 422 575 396 614 425 513 406 931
Fastlands-Norge (basisverdi) 1 588 972 1 643 640 384 554 421 846 398 938 422 575 396 614 425 513 406 931
                   
---------------------                  
                   
Offentlig forvaltning 135 122 138 903 34 082 34 068 34 548 34 678 34 558 35 118 36 811
Statsforvaltningen 76 940 79 053 19 366 19 373 19 517 19 676 19 800 20 059 20 703
Sivil forvaltning 62 872 64 414 15 829 15 801 15 949 16 056 16 140 16 269 16 860
Forsvar 14 068 14 639 3 537 3 572 3 568 3 621 3 660 3 790 3 844
Kommuneforvaltningen 58 182 59 851 14 716 14 695 15 032 15 002 14 758 15 059 16 108
Standardtegn i tabeller