Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2009
14 Produktinnsats. L°pende priser. Millioner kroner
  2007 2008 07:3 07:4 08:1 08:2 08:3 08:4 09:1
                   
Produktinnsats 1 831 904 2 002 693 444 066 491 279 476 363 512 952 492 335 521 043 498 151
                   
Jordbruk og skogbruk 17 008 18 941 4 272 3 159 3 595 7 142 4 703 3 500 3 718
Fiske,fangst og fiskeoppdrett 21 003 23 621 4 669 6 197 6 053 5 482 5 359 6 727 6 352
                   
Utvinning av råolje og naturgass, inklusiv tjenest 90 870 100 641 22 288 23 488 24 502 24 464 24 681 26 994 29 795
Utvinning av råolje og naturgass 63 643 68 982 15 140 17 058 17 665 16 417 15 904 18 997 19 001
Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning 27 227 31 659 7 148 6 429 6 837 8 047 8 778 7 997 10 795
Bergverksdrift 7 506 7 963 1 930 2 163 1 664 2 325 1 907 2 067 1 515
                   
Industri 532 949 580 040 125 122 140 890 140 960 152 947 140 663 145 470 140 419
Nærings- og nytelsesmiddelindustri 105 415 112 002 24 848 28 602 26 891 27 252 26 657 31 202 29 239
Tekstil- og bekledningsindustri 4 085 3 589 886 980 988 840 830 931 948
Trelast- og trevareindustri 18 464 17 179 4 120 4 750 4 326 4 827 3 876 4 149 3 431
Treforedling 13 889 14 000 3 382 3 538 3 504 3 613 3 509 3 374 3 121
Forlag og grafisk industri 24 905 25 792 5 811 6 470 6 505 6 592 6 029 6 666 6 933
Oljeraffinering, kjemiske og mineralsk industri. 88 561 100 320 21 908 24 882 25 267 29 477 25 363 20 212 18 933
Kjemiske råvarer 26 313 30 917 6 396 6 810 7 012 7 782 7 977 8 146 8 064
Metallindustri 63 093 62 024 14 862 15 448 15 589 16 195 15 868 14 373 12 102
Verkstedindustri 105 833 120 180 24 056 27 810 28 318 31 602 28 501 31 760 32 281
Bygging av skip og oljeplattformer 70 389 82 469 16 242 18 535 19 490 21 522 19 595 21 861 22 922
Møbelindustri og annen industri 12 002 11 568 2 611 3 066 3 071 3 245 2 457 2 795 2 447
                   
Kraftforsyning 14 990 16 903 3 392 4 270 4 604 3 757 3 722 4 820 4 681
Vannforsyning 1 855 2 108 459 453 499 518 535 556 632
Bygge- og anleggsvirksomhet 186 259 203 879 43 926 49 525 49 139 52 841 49 470 52 430 52 097
Varehandel, reparasjon av kjøretøyer mv 162 208 176 000 38 693 45 942 41 810 44 466 42 349 47 376 41 874
Hotell- og restaurantvirksomhet 25 978 27 839 7 259 6 547 5 995 7 181 7 846 6 817 6 092
Rørtransport 2 049 2 320 465 587 627 553 487 653 682
Utenriks sjøfart 84 657 91 270 21 421 22 385 20 910 23 337 24 223 22 800 20 194
Transport ellers 116 213 126 477 30 732 30 516 28 079 32 782 33 431 32 185 28 136
Post og telekommunikasjon 50 027 54 512 12 266 13 709 12 725 13 165 13 334 15 287 15 009
Finansiell tjenesteyting 58 615 63 817 14 782 15 705 14 898 15 978 16 173 16 769 16 172
Boligtjenester (husholdninger) 37 279 42 406 9 417 9 733 9 876 10 321 10 450 11 759 11 466
Forretningsmessig tjenesteyting 229 018 253 411 54 757 66 262 58 771 63 317 60 400 70 924 62 883
Offentlig administrasjon og forsvar 65 037 71 248 16 484 16 977 17 348 17 615 17 944 18 341 19 337
Undervisning 27 227 28 642 6 706 6 879 7 094 7 067 7 060 7 422 7 648
Helse- og sosialtjenester 51 820 56 429 12 975 13 034 14 010 13 944 14 215 14 260 15 217
Andre sosiale og personlige tjenester 49 337 54 224 12 051 12 859 13 202 13 752 13 383 13 887 14 231
                   
Fastlands-Norge (markedsverdi) 1 654 329 1 808 461 399 892 444 819 430 324 464 598 442 944 470 596 447 480
Fastlands-Norge (basisverdi) 1 654 329 1 808 461 399 892 444 819 430 324 464 598 442 944 470 596 447 480
                   
---------------------                  
                   
Offentlig forvaltning 139 634 151 684 35 179 35 737 37 024 37 558 38 187 38 915 40 921
Statsforvaltningen 79 696 86 216 20 059 20 312 20 894 21 281 21 801 22 239 23 076
Sivil forvaltning 65 115 69 999 16 381 16 570 17 040 17 300 17 681 17 978 18 752
Forsvar 14 581 16 217 3 678 3 743 3 854 3 982 4 121 4 260 4 324
Kommuneforvaltningen 59 938 65 468 15 120 15 425 16 130 16 276 16 385 16 676 17 845
Standardtegn i tabeller