Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2009
11 Produksjon. Faste 2006-priser. Millioner kroner
  2007 2008 07:3 07:4 08:1 08:2 08:3 08:4 09:1
                   
Produksjon i alt 3 730 687 3 837 438 902 867 990 044 942 816 969 288 923 824 1 001 509 965 513
                   
Jordbruk og skogbruk 31 148 32 541 11 110 7 146 6 473 6 945 12 039 7 084 6 343
Fiske,fangst og fiskeoppdrett 37 052 38 929 7 811 10 783 10 898 8 958 8 390 10 682 10 904
                   
Utvinning av råolje og naturgass, inkl. tjenester. 587 416 594 329 139 980 153 766 154 541 143 297 138 194 158 297 161 929
Utvinning av råolje og naturgass 540 807 543 216 127 760 142 827 143 215 130 269 124 119 145 613 144 721
Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning 46 609 51 114 12 220 10 939 11 326 13 028 14 075 12 685 17 207
Bergverksdrift 11 633 11 441 3 001 3 264 2 465 3 356 2 731 2 889 2 138
                   
Industri 709 860 727 760 166 346 185 641 181 419 191 095 171 235 184 010 181 750
Nærings- og nytelsesmiddelindustri 136 429 137 280 32 006 36 879 34 422 33 898 32 020 36 939 35 385
Tekstil- og bekledningsindustri 6 634 5 510 1 432 1 568 1 550 1 335 1 246 1 379 1 370
Trelast- og trevareindustri 25 282 22 354 5 644 6 389 5 632 6 279 5 076 5 367 4 331
Treforedling 18 057 16 870 4 461 4 468 4 312 4 444 4 188 3 926 3 605
Forlag og grafisk industri 41 749 41 920 9 761 10 750 10 680 10 756 9 776 10 708 11 066
Oljeraffinering, kjemisk og mineralsk industri 107 588 102 709 26 002 27 788 26 687 28 075 23 472 24 474 25 258
Kjemiske råvarer 34 455 34 620 8 463 8 729 8 527 9 175 8 583 8 335 8 148
Metallindustri 73 335 71 870 17 714 18 529 18 482 18 898 17 992 16 498 14 700
Verkstedindustri 156 292 173 686 35 682 41 573 41 533 46 025 40 814 45 315 45 914
Bygging av skip og oljeplattformer 91 954 103 933 21 232 24 331 24 976 27 404 24 519 27 035 28 399
Møbelindustri og annen industri 18 086 17 008 3 949 4 637 4 619 4 805 3 549 4 035 3 573
                   
Kraftforsyning 67 728 69 671 16 126 18 250 19 438 16 152 15 055 19 025 18 744
Vannforsyning 4 150 4 408 1 050 1 073 1 082 1 094 1 108 1 124 1 157
Bygge- og anleggsvirksomhet 265 231 272 568 62 174 69 365 66 577 70 833 65 501 69 659 68 206
Varehandel, reparasjon av kjøretøyer mv 324 490 334 736 77 386 90 769 80 633 84 653 79 574 89 875 78 636
Hotell- og restaurantvirksomhet 55 372 56 186 15 503 13 780 12 287 14 707 15 716 13 477 11 889
Rørtransport 21 327 22 443 4 768 6 031 6 283 5 376 4 613 6 172 6 434
Utenriks sjøfart 111 315 111 036 26 728 28 637 26 179 29 841 27 344 27 672 25 537
Transport ellers 176 743 179 203 46 337 45 630 40 799 46 302 46 203 45 899 41 257
Post og telekommunikasjon 84 702 88 755 20 640 23 065 20 972 21 490 21 530 24 762 23 857
Finansiell tjenesteyting 130 596 135 838 33 366 34 784 32 034 33 550 34 476 35 778 34 484
Boligtjenester (husholdninger) 116 537 117 936 29 374 29 374 29 080 29 403 29 726 29 727 29 429
Forretningsmessig tjenesteyting 415 248 440 127 98 331 120 352 103 698 109 963 103 326 123 140 106 563
Offentlig administrasjon og forsvar 147 980 153 459 37 229 37 797 37 532 38 665 38 497 38 765 40 320
Undervisning 108 471 110 776 24 903 28 096 27 640 29 154 24 983 28 999 30 056
Helse- og sosialtjenester 216 796 224 501 54 704 54 753 55 419 56 102 56 598 56 382 57 627
Andre sosiale og personlige tjenester 106 893 110 794 25 998 27 689 27 368 28 351 26 985 28 091 28 254
                   
Fastlands-Norge 3 010 628 3 109 629 731 391 801 611 755 813 790 775 753 673 809 368 771 613
                   
---------------------                  
                   
Offentlig forvaltning 439 123 453 194 108 598 111 908 111 309 114 984 111 509 115 392 118 534
Statsforvaltningen 210 172 215 058 52 739 53 160 52 666 54 218 53 952 54 222 55 391
Sivil forvaltning 180 857 184 752 45 541 45 693 45 252 46 596 46 520 46 383 47 534
Forsvar 29 314 30 306 7 198 7 467 7 414 7 622 7 432 7 839 7 857
Kommuneforvaltningen 228 951 238 136 55 859 58 748 58 644 60 766 57 556 61 170 63 142
Standardtegn i tabeller