Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2009
10 Produksjon. L°pende priser. Millioner kroner
  2007 2008 07:3 07:4 08:1 08:2 08:3 08:4 09:1
                   
Produksjon i alt 3 850 354 4 299 491 932 579 1 048 690 1 028 770 1 093 417 1 059 059 1 118 246 1 053 025
                   
Jordbruk og skogbruk 33 552 36 823 11 931 7 620 7 341 7 898 13 620 7 964 7 412
Fiske,fangst og fiskeoppdrett 32 583 33 418 6 762 9 032 9 050 7 345 7 411 9 611 9 094
                   
Utvinning av råolje og naturgass, inkl. tjenester. 590 882 766 031 141 341 171 815 187 537 197 471 191 950 189 074 168 792
Utvinning av råolje og naturgass 539 290 701 660 127 775 159 503 174 273 180 706 174 530 172 151 145 772
Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning 51 593 64 372 13 566 12 312 13 264 16 765 17 420 16 923 23 020
Bergverksdrift 12 270 13 458 3 060 3 465 2 805 4 058 3 127 3 468 2 514
                   
Industri 743 593 797 715 174 148 194 514 193 932 209 081 192 086 202 616 197 166
Nærings- og nytelsesmiddelindustri 140 004 147 320 33 013 37 846 35 818 35 972 34 840 40 690 39 182
Tekstil- og bekledningsindustri 6 680 5 719 1 442 1 587 1 589 1 372 1 304 1 454 1 446
Trelast- og trevareindustri 28 691 26 060 6 570 7 480 6 600 7 398 5 880 6 182 4 954
Treforedling 18 658 17 597 4 586 4 590 4 442 4 556 4 398 4 200 4 077
Forlag og grafisk industri 41 916 42 380 9 802 10 805 10 771 10 863 9 886 10 860 11 295
Oljeraffinering, kjemisk og mineralsk industri 112 649 121 039 27 666 30 423 30 310 33 793 30 020 26 916 25 327
Kjemiske råvarer 36 726 44 966 9 018 9 434 9 694 10 852 12 211 12 209 11 244
Metallindustri 81 891 74 016 18 931 19 020 19 123 20 210 18 860 15 823 12 721
Verkstedindustri 161 306 187 012 36 797 42 877 43 990 49 101 43 968 49 954 51 517
Bygging av skip og oljeplattformer 96 528 113 731 22 310 25 682 26 807 29 920 26 931 30 073 31 711
Møbelindustri og annen industri 18 542 17 875 4 014 4 770 4 787 5 044 3 788 4 256 3 692
                   
Kraftforsyning 58 011 75 174 11 532 18 496 20 609 14 848 16 496 23 221 21 434
Vannforsyning 4 220 4 553 1 068 1 093 1 116 1 130 1 145 1 162 1 211
Bygge- og anleggsvirksomhet 287 867 314 765 67 811 77 351 75 489 81 454 76 351 81 471 79 744
Varehandel, reparasjon av kjøretøyer mv 331 393 353 376 78 895 93 205 83 311 90 559 84 872 94 635 81 910
Hotell- og restaurantvirksomhet 58 103 61 942 16 339 14 698 13 307 16 173 17 379 15 083 13 430
Rørtransport 19 112 21 578 4 675 5 306 5 369 5 040 5 207 5 961 5 564
Utenriks sjøfart 120 575 125 090 30 859 31 234 29 906 33 097 32 881 29 206 28 729
Transport ellers 182 995 193 667 47 186 48 601 43 497 49 661 49 578 50 931 44 689
Post og telekommunikasjon 82 030 84 493 20 073 22 142 20 255 20 751 20 746 22 740 21 750
Finansiell tjenesteyting 132 187 147 177 33 355 35 463 33 585 36 018 36 094 41 480 39 168
Boligtjenester (husholdninger) 118 166 122 600 29 816 30 002 29 935 30 489 31 001 31 174 31 358
Forretningsmessig tjenesteyting 436 588 486 416 103 833 127 755 112 916 121 343 114 816 137 340 121 387
Offentlig administrasjon og forsvar 155 285 170 260 39 075 40 122 40 798 42 709 43 062 43 691 46 179
Undervisning 111 746 120 255 25 657 29 414 29 156 31 464 27 349 32 287 33 623
Helse- og sosialtjenester 228 626 250 897 58 103 58 603 60 049 62 296 64 261 64 291 66 395
Andre sosiale og personlige tjenester 110 571 119 805 27 062 28 760 28 806 30 532 29 628 30 839 31 477
                   
Fastlands-Norge 3 119 785 3 386 792 755 705 840 335 805 957 857 809 829 020 894 005 849 941
                   
---------------------                  
                   
Offentlig forvaltning 460 257 502 213 114 120 118 849 120 210 126 700 125 037 130 266 135 550
Statsforvaltningen 222 492 240 803 56 004 56 599 57 792 60 300 61 067 61 644 64 233
Sivil forvaltning 191 926 207 861 48 417 48 756 49 994 52 091 52 851 52 925 55 518
Forsvar 30 566 32 942 7 587 7 843 7 798 8 209 8 216 8 720 8 715
Kommuneforvaltningen 237 765 261 410 58 115 62 250 62 418 66 401 63 970 68 621 71 317
Standardtegn i tabeller