Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2009
6 Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert. Faste 2006-priser. Millioner kroner(2)
  2007 2008 07:3 07:4 08:1 08:2 08:3 08:4 09:1
                   
Konsum i husholdninger                  
og ideelle organisasjoner 934 732 947 510 234 732 238 426 239 221 237 929 235 658 234 360 233 913
Konsum i husholdninger 898 292 909 843 225 571 229 224 229 931 228 466 226 238 224 894 224 400
Varekonsum 472 644 471 758 118 931 120 470 119 655 119 096 116 886 115 469 114 527
Tjenestekonsum 393 166 400 380 98 887 99 810 99 722 100 098 100 164 100 488 101 259
Husholdningenes kjøp i utlandet 57 847 62 527 14 090 15 462 16 960 15 595 15 195 15 052 14 049
Utlendingers kjøp i Norge -25 365 -24 821 -6 337 -6 517 -6 407 -6 323 -6 007 -6 116 -5 435
Konsum i ideelle organisasjoner 36 440 37 666 9 161 9 202 9 291 9 462 9 420 9 466 9 513
Konsum i offentlig forvaltning 427 109 443 390 107 737 108 292 109 092 110 098 111 431 112 748 114 532
Konsum i statsforvaltningen 220 794 227 408 55 440 55 640 55 976 56 534 57 131 57 765 58 492
Konsum i statsforvaltningen, sivilt 190 923 196 481 47 967 48 115 48 357 48 874 49 436 49 811 50 537
Konsum i statsforvaltningen, forsvar 29 870 30 927 7 474 7 525 7 619 7 660 7 695 7 953 7 955
Konsum i kommuneforvaltningen 206 316 215 982 52 297 52 652 53 116 53 564 54 299 54 983 56 040
                   
Bruttoinvestering i fast realkapital 459 610 477 576 117 528 121 398 118 555 118 034 120 423 120 292 112 028
Utvinning og rørtransport 100 726 107 417 26 334 26 007 26 441 25 868 26 873 28 204 28 767
Tjenester tilknyttet utvinning 938 -39 233 45 90 58 -120 -67 -104
Utenriks sjøfart 20 767 24 860 7 734 3 818 6 276 6 043 6 138 6 422 4 238
Fastlands-Norge 337 180 345 338 83 227 91 528 85 748 86 065 87 532 85 733 79 128
Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning 270 862 275 160 68 172 71 299 69 834 69 696 67 720 67 643 62 677
Næringer 175 663 187 656 44 337 47 866 47 055 47 515 45 887 47 008 42 584
Industri og bergverk 30 584 34 225 7 922 9 432 7 979 8 703 8 323 9 382 7 151
Annen vareproduksjon 29 198 32 112 7 799 7 223 8 114 8 421 8 238 7 327 7 440
Tjenester 115 881 121 318 28 616 31 210 30 963 30 392 29 326 30 299 27 993
Boliger (husholdninger) 95 199 87 505 23 834 23 433 22 779 22 181 21 833 20 635 20 093
Offentlig forvaltning 66 318 70 178 15 055 20 229 15 913 16 369 19 813 18 090 16 451
Lagerendring og statistiske avvik 36 585 51 748 4 690 11 530 14 827 15 127 14 586 7 063 13 977
Bruttoinvestering i alt 496 196 529 324 122 217 132 928 133 381 133 161 135 009 127 355 126 006
                   
Innenlandsk sluttanvendelse 1 858 038 1 920 224 464 687 479 646 481 695 481 188 482 098 474 463 474 451
Etterspørsel fra Fastlands-Norge (ekskl. lagerendr 1 699 022 1 736 238 425 696 438 246 434 061 434 092 434 621 432 840 427 574
Etterspørsel fra offentlig forvaltning 493 427 513 568 122 792 128 521 125 005 126 467 131 243 130 838 130 983
                   
Eksport i alt 1 027 757 1 041 971 258 039 260 976 261 393 260 220 256 663 262 349 250 008
Tradisjonelle varer 295 052 309 197 74 192 76 889 77 632 78 098 78 163 75 139 69 660
Råolje og naturgass 485 321 477 994 122 519 119 416 121 398 119 216 114 399 122 183 117 760
Skip, plattformer og fly 11 920 13 385 3 286 2 372 2 363 3 172 4 396 3 455 3 605
Tjenester 235 465 241 395 58 042 62 299 60 000 59 734 59 705 61 572 58 983
                   
Samlet sluttanvendelse 2 885 795 2 962 194 722 726 740 623 743 088 741 408 738 761 736 811 724 459
                   
Import i alt 658 538 687 451 164 147 173 967 174 239 171 890 173 686 167 127 157 330
Tradisjonelle varer 434 511 446 054 107 436 111 759 115 076 112 680 111 748 106 169 102 362
Råolje og naturgass 5 397 3 235 782 1 578 588 698 677 1 274 559
Skip, plattformer og fly 19 847 29 757 5 974 7 739 6 683 7 041 9 454 6 580 4 143
Tjenester 198 784 208 404 49 955 52 891 51 892 51 471 51 807 53 104 50 266
                   
Bruttonasjonalprodukt1 2 227 256 2 274 744 558 579 566 656 568 849 569 517 565 075 569 685 567 130
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge1 1 676 943 1 719 891 421 801 427 345 429 400 430 657 430 910 427 609 423 422
                   
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart 550 313 554 853 136 778 139 311 139 449 138 860 134 164 142 076 143 708
Fastlands-Norge(basisverdi) 1 421 656 1 465 989 357 390 362 756 365 104 365 912 368 140 366 059 361 987
Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning 1 117 656 1 151 699 280 930 285 921 287 064 288 215 289 134 286 702 282 353
Industri og bergverk 206 270 212 223 51 293 52 506 52 656 54 176 53 280 52 037 50 363
Annen vareproduksjon 174 376 178 040 44 292 43 924 44 266 44 498 45 103 44 196 43 153
Tjenester inkl. boligtjenester 737 010 761 436 185 346 189 491 190 143 189 541 190 751 190 468 188 838
Offentlig forvaltning 304 000 314 290 76 460 76 835 78 040 77 696 79 006 79 357 79 634
Produktavgifter og -subsidier 255 287 253 902 64 411 64 589 64 296 64 746 62 771 61 550 61 435
Standardtegn i tabeller