Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2009
5 Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert. Løpende priser. Millioner kroner(2)
  2007 2008 07:3 07:4 08:1 08:2 08:3 08:4 09:1
                   
Konsum i husholdninger                  
og ideelle organisasjoner 941 592 991 420 235 705 242 039 246 649 246 596 247 941 249 210 249 386
Konsum i husholdninger 903 823 950 469 226 204 232 389 236 732 236 424 237 589 238 681 238 728
Varekonsum 469 976 485 232 117 504 120 883 121 799 121 279 121 256 119 406 118 550
Tjenestekonsum 402 596 426 489 101 477 103 356 104 265 105 955 106 983 109 284 110 436
Husholdningenes kjøp i utlandet 57 354 65 435 13 754 14 961 17 465 15 955 15 858 16 622 15 659
Utlendingers kjøp i Norge -26 103 -26 688 -6 531 -6 812 -6 798 -6 766 -6 507 -6 631 -5 917
Konsum i ideelle organisasjoner 37 769 40 952 9 501 9 650 9 917 10 172 10 351 10 529 10 658
Konsum i offentlig forvaltning 447 090 490 219 112 971 115 037 117 874 120 641 124 518 127 210 130 631
Konsum i statsforvaltningen 232 820 252 858 58 578 58 949 61 111 62 430 64 125 65 193 67 307
Konsum i statsforvaltningen, sivilt 201 689 219 283 50 707 51 050 53 106 54 188 55 633 56 356 58 497
Konsum i statsforvaltningen, forsvar 31 131 33 575 7 871 7 899 8 005 8 241 8 492 8 837 8 809
Konsum i kommuneforvaltningen 214 270 237 361 54 393 56 089 56 762 58 211 60 394 62 018 63 324
                   
Bruttoinvestering i fast realkapital 484 569 529 331 124 689 129 031 128 088 130 329 134 821 135 654 127 690
Utvinning og rørtransport 107 913 122 237 28 844 27 831 28 824 29 566 31 300 32 477 33 453
Tjenester tilknyttet utvinning 1 011 53 255 49 102 81 -102 -28 -83
Utenriks sjøfart 21 397 27 253 7 932 3 698 6 645 6 369 6 796 7 448 5 170
Fastlands-Norge 354 248 379 788 87 657 97 453 92 516 94 313 96 826 95 757 89 150
Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning 283 971 301 739 71 601 75 833 75 319 75 992 74 798 75 258 70 646
Næringer 181 493 202 139 45 728 49 896 49 909 50 871 49 795 51 434 47 213
Industri og bergverk 31 261 36 151 8 092 9 741 8 234 9 137 8 814 10 122 7 604
Annen vareproduksjon 30 192 34 374 8 057 7 417 8 515 8 964 8 825 7 915 8 230
Tjenester 120 041 131 614 29 579 32 738 33 160 32 770 32 156 33 397 31 379
Boliger (husholdninger) 102 478 99 601 25 873 25 937 25 410 25 122 25 003 23 824 23 433
Offentlig forvaltning 70 277 78 049 16 056 21 621 17 197 18 320 22 028 20 499 18 503
Lagerendring og statistiske avvik 40 631 44 339 6 145 6 812 22 160 9 407 13 950 1 428 20 649
Bruttoinvestering i alt 525 200 573 670 130 834 135 843 150 248 139 735 148 770 137 082 148 339
                   
Innenlandsk sluttanvendelse 1 913 882 2 055 309 479 510 492 920 514 770 506 973 521 229 513 503 528 355
Etterspørsel fra Fastlands-Norge (ekskl. lagerendr 1 742 930 1 861 427 436 334 454 530 457 039 461 550 469 285 472 178 469 166
Etterspørsel fra offentlig forvaltning 517 367 568 268 129 027 136 658 135 071 138 961 146 547 147 709 149 134
                   
Eksport i alt 1 042 254 1 225 751 256 452 284 372 293 291 318 697 313 578 296 531 254 873
Tradisjonelle varer 302 371 324 248 74 643 78 345 77 847 80 679 86 226 79 046 68 589
Råolje og naturgass 479 948 620 514 117 484 137 308 147 142 167 264 156 348 146 529 116 582
Skip, plattformer og fly 12 745 13 553 3 635 2 584 2 496 3 241 4 559 3 257 3 635
Tjenester 247 190 267 436 60 690 66 135 65 807 67 514 66 445 67 699 66 067
                   
Samlet sluttanvendelse 2 956 137 3 281 060 735 962 777 292 808 062 825 669 834 807 810 034 783 228
                   
Import i alt 679 026 732 738 169 063 176 706 181 565 181 238 187 978 181 251 169 667
Tradisjonelle varer 450 703 477 632 111 216 114 161 120 544 120 164 121 959 114 340 109 165
Råolje og naturgass 5 758 4 048 818 1 883 749 1 021 972 1 304 464
Skip, plattformer og fly 19 180 29 549 5 837 7 181 6 309 6 427 9 681 7 132 4 434
Tjenester 203 385 221 509 51 192 53 481 53 963 53 626 55 366 58 474 55 604
                   
Bruttonasjonalprodukt1 2 277 111 2 548 322 566 899 600 586 626 497 644 431 646 829 628 783 613 562
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge1 1 724 117 1 829 854 433 059 443 686 449 525 453 802 463 346 459 308 460 322
                   
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart 552 994 718 468 133 839 156 900 176 972 190 629 183 484 169 474 153 240
Fastlands-Norge(basisverdi) 1 465 456 1 578 331 367 348 377 716 385 117 388 378 398 900 401 841 397 531
Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning 1 144 833 1 227 801 286 400 295 387 300 265 302 624 309 997 311 028 305 664
Industri og bergverk 215 407 223 169 53 607 53 958 53 552 55 858 54 971 54 866 53 563
Annen vareproduksjon 172 753 196 836 41 938 45 786 47 298 47 417 52 066 50 161 47 869
Tjenester inkl. boligtjenester 756 673 807 796 190 855 195 642 199 415 199 348 202 959 206 001 204 232
Offentlig forvaltning 320 623 350 529 80 948 82 329 84 852 85 755 88 904 90 813 91 867
Produktavgifter og -subsidier 258 661 251 524 65 711 65 970 64 408 65 424 64 445 57 467 62 791
Standardtegn i tabeller