Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2009
1 Makroøkonomiske hovedstørrelser. Løpende priser. Millioner kroner
  2007 2008 07:3 07:4 08:1 08:2 08:3 08:4 09:1
                   
Konsum i husholdninger                  
og ideelle organisasjoner 941 592 991 420 239 539 250 839 232 479 247 552 252 366 259 023 235 899
Konsum i husholdninger 903 823 950 469 230 153 241 344 222 450 237 190 242 144 248 685 225 177
Varekonsum 469 976 485 232 115 964 131 857 112 660 120 830 120 024 131 718 110 004
Tjenestekonsum 402 596 426 489 103 953 103 627 100 588 106 940 109 405 109 557 106 615
Husholdningenes kjøp i utlandet 57 354 65 435 17 910 12 103 14 502 17 070 20 320 13 544 13 138
Utlendingers kjøp i Norge -26 103 -26 688 -7 674 -6 243 -5 299 -7 650 -7 605 -6 134 -4 581
Konsum i ideelle organisasjoner 37 769 40 952 9 386 9 495 10 028 10 363 10 222 10 339 10 722
Konsum i offentlig forvaltning 447 090 490 219 110 867 115 723 116 906 123 516 122 134 127 663 133 408
Konsum i statsforvaltningen 232 820 252 858 58 545 59 068 60 340 63 159 64 318 65 041 67 844
Konsum i statsforvaltningen, sivilt 201 689 219 283 50 821 51 073 52 407 54 793 55 945 56 138 58 928
Konsum i statsforvaltningen, forsvar 31 131 33 575 7 725 7 995 7 933 8 366 8 373 8 904 8 916
Konsum i kommuneforvaltningen 214 270 237 361 52 321 56 655 56 566 60 358 57 816 62 621 65 564
                   
Bruttoinvestering i fast realkapital 484 569 529 331 123 056 135 838 123 631 129 430 133 523 142 747 122 839
Utvinning og rørtransport 107 913 122 237 29 979 29 132 26 343 29 526 32 542 33 826 30 890
Tjenester tilknyttet utvinning 1 011 53 255 49 102 81 -102 -28 -83
Utenriks sjøfart 21 397 27 253 7 896 4 078 6 496 6 103 6 976 7 677 4 986
Fastlands-Norge 354 248 379 788 84 927 102 579 90 690 93 720 94 107 101 272 87 045
Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning 283 971 301 739 69 351 79 071 74 386 75 979 72 815 78 560 69 550
Næringer 181 493 202 139 44 794 52 739 48 184 50 795 49 001 54 158 45 541
Industri og bergverk 31 261 36 151 7 963 11 297 6 944 8 951 8 755 11 501 6 447
Annen vareproduksjon 30 192 34 374 8 056 8 349 7 278 9 379 8 839 8 877 6 882
Tjenester 120 041 131 614 28 774 33 094 33 962 32 466 31 407 33 780 32 212
Boliger (husholdninger) 102 478 99 601 24 557 26 332 26 201 25 183 23 814 24 402 24 010
Offentlig forvaltning 70 277 78 049 15 576 23 508 16 304 17 741 21 292 22 712 17 495
Lagerendring og statistiske avvik 40 631 44 339 1 164 16 314 14 551 13 164 9 350 7 274 23 716
Bruttoinvestering i alt 525 200 573 670 124 221 152 152 138 182 142 594 142 873 150 021 146 555
                   
Innenlandsk sluttanvendelse 1 913 882 2 055 309 474 626 518 714 487 567 513 662 517 373 536 707 515 861
Etterspørsel fra Fastlands-Norge (ekskl. lagerendr 1 742 930 1 861 427 435 332 469 142 440 074 464 788 468 607 487 958 456 352
Etterspørsel fra offentlig forvaltning 517 367 568 268 126 443 139 231 133 210 141 257 143 426 150 375 150 903
                   
Eksport i alt 1 042 254 1 225 751 249 981 287 693 299 262 316 663 304 116 305 710 263 889
Tradisjonelle varer 302 371 324 248 70 325 81 348 77 559 82 496 81 562 82 631 69 686
Råolje og naturgass 479 948 620 514 113 637 137 284 156 088 162 914 149 776 151 736 127 005
Skip, plattformer og fly 12 745 13 553 3 635 2 584 2 496 3 241 4 559 3 257 3 635
Tjenester 247 190 267 436 62 384 66 477 63 119 68 012 68 219 68 086 63 563
                   
Samlet sluttanvendelse 2 956 137 3 281 060 724 607 806 408 786 829 830 325 821 489 842 417 779 750
                   
Import i alt 679 026 732 738 170 707 180 265 171 639 185 243 190 592 185 264 163 833
Tradisjonelle varer 450 703 477 632 107 038 118 941 115 767 123 923 118 241 119 701 108 213
Råolje og naturgass 5 758 4 048 788 1 941 716 1 007 898 1 427 427
Skip, plattformer og fly 19 180 29 549 5 837 7 181 6 309 6 427 9 681 7 132 4 434
Tjenester 203 385 221 509 57 044 52 202 48 847 53 886 61 772 57 004 50 759
                   
Bruttonasjonalprodukt1 2 277 111 2 548 322 553 900 626 143 615 190 645 082 630 897 657 153 615 917
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge1 1 724 117 1 829 854 421 200 464 247 438 417 457 829 450 250 483 359 463 503
                   
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart 552 994 718 468 132 700 161 896 176 773 187 254 180 647 173 794 152 413
Fastlands-Norge(basisverdi) 1 465 456 1 578 331 355 813 395 516 375 634 393 211 386 077 423 409 402 461
Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning 1 144 833 1 227 801 276 872 312 404 292 448 304 068 299 226 332 059 307 832
Industri og bergverk 215 407 223 169 50 156 54 925 54 112 57 868 52 643 58 547 57 746
Annen vareproduksjon 172 753 196 836 41 777 49 348 49 098 42 323 50 624 54 791 50 835
Tjenester inkl. boligtjenester 756 673 807 796 184 940 208 131 189 239 203 877 195 960 218 721 199 251
Offentlig forvaltning 320 623 350 529 78 941 83 112 83 186 89 143 86 850 91 351 94 629
Produktavgifter og -subsidier 258 661 251 524 65 387 68 731 62 783 64 618 64 173 59 950 61 043
Standardtegn i tabeller