Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2008
54 Lønnskostnader etter næring. Løpende priser. Millioner kroner
  2006 2007 06:2 06:3 06:4 07:1 07:2 07:3 07:4 08:1
                     
Lønnskostnader i alt 882 807 975 314 216 941 222 972 227 751 236 650 239 968 246 437 252 259 256 227
                     
Jordbruk og skogbruk 4 295 4 584 1 088 1 080 1 064 1 086 1 138 1 175 1 185 1 181
Fiske,fangst og fiskeoppdrett 2 040 2 248 509 516 517 544 555 562 587 616
                     
Utvinning av råolje og naturgass, inklusiv tjenest 31 172 35 812 7 389 8 346 8 017 8 763 8 333 9 621 9 096 9 937
Utvinning av råolje og naturgass 19 886 22 252 4 718 5 168 5 307 5 536 5 223 5 699 5 794 6 278
Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning 11 287 13 560 2 671 3 179 2 710 3 227 3 110 3 922 3 302 3 660
Bergverksdrift 1 924 2 126 479 510 500 482 519 573 553 536
                     
Industri 121 076 132 954 30 137 30 546 31 277 31 789 33 129 33 414 34 623 34 871
Nærings- og nytelsesmiddelindustri 19 220 20 373 4 764 4 881 4 985 4 834 4 978 5 193 5 368 5 099
Tekstil- og bekledningsindustri 1 578 1 682 415 399 385 409 448 416 409 422
Trelast- og trevareindustri 5 357 5 809 1 331 1 371 1 363 1 394 1 453 1 469 1 493 1 499
Treforedling 3 250 3 236 833 780 800 787 849 772 827 788
Forlag og grafisk industri 11 787 12 321 3 015 2 884 2 929 3 085 3 149 2 984 3 103 3 204
Oljeraffinering, kjemisk og mineralsk industri 10 610 11 365 2 651 2 693 2 661 2 750 2 838 2 883 2 894 3 023
Kjemiske råvarer 4 985 5 256 1 257 1 280 1 213 1 273 1 340 1 363 1 280 1 268
Metallindustri 6 083 6 596 1 572 1 502 1 498 1 587 1 705 1 653 1 651 1 666
Verkstedindustri 35 862 41 224 8 853 9 039 9 480 9 685 10 215 10 396 10 928 11 162
Bygging av skip og oljeplattformer 18 058 20 509 4 372 4 632 4 880 4 855 5 014 5 113 5 527 5 525
Møbelindustri og annen industri 4 286 4 584 1 074 1 084 1 082 1 130 1 140 1 171 1 143 1 214
                     
Kraftforsyning 6 514 7 058 1 683 1 622 1 622 1 713 1 827 1 760 1 758 1 766
Vannforsyning 662 692 145 185 156 175 151 192 173 180
Bygge- og anleggsvirksomhet 61 821 72 635 15 084 16 173 16 356 16 636 17 763 19 004 19 231 18 818
Varehandel, reparasjon av kjøretøyer mv 112 473 123 250 27 893 29 174 28 759 29 062 30 437 31 803 31 947 32 163
Hotell- og restaurantvirksomhet 18 108 19 567 4 562 4 691 4 555 4 597 4 938 5 081 4 951 5 070
Rørtransport 506 565 125 135 126 138 133 142 152 159
Utenriks sjøfart 14 659 16 116 3 677 3 629 3 674 4 044 4 045 3 993 4 033 4 342
Transport ellers 43 783 47 866 10 835 11 286 11 124 11 352 11 791 12 375 12 348 12 463
Post og telekommunikasjon 16 589 18 258 4 167 4 088 4 328 4 348 4 434 4 505 4 971 4 867
Finansiell tjenesteyting 30 173 32 843 7 470 7 690 7 801 7 991 8 139 8 354 8 358 8 690
Boligtjenester (husholdninger) 407 435 100 109 103 101 107 118 108 105
Forretningsmessig tjenesteyting 111 195 127 038 27 824 28 104 28 360 30 737 32 013 32 066 32 222 35 147
Offentlig administrasjon og forsvar 65 257 70 863 15 173 16 608 17 021 18 162 16 802 17 709 18 190 18 077
Undervisning 72 559 76 519 17 858 15 743 19 370 20 291 18 766 17 062 20 400 19 869
Helse- og sosialtjenester 137 274 151 101 33 139 35 019 35 333 36 790 36 709 38 626 38 976 38 883
Andre sosiale og personlige tjenester 30 320 32 784 7 605 7 717 7 688 7 849 8 240 8 301 8 394 8 489
                     
Fastlands-Norge 836 470 922 821 205 750 210 861 215 934 223 705 227 457 232 681 238 978 241 788
                     
--------------------                    
                     
Offentlig forvaltning 257 187 278 395 61 724 62 692 66 821 70 666 67 146 68 320 72 262 71 750
Statsforvaltningen 112 505 122 856 26 942 28 209 28 565 31 203 29 486 30 942 31 225 31 466
Sivil forvaltning 100 597 110 054 24 106 25 329 25 467 27 913 26 392 27 828 27 922 28 400
Forsvar 11 908 12 802 2 835 2 880 3 098 3 290 3 094 3 114 3 304 3 066
Kommuneforvaltningen 144 682 155 539 34 782 34 483 38 256 39 463 37 660 37 378 41 037 40 284
                     
Standardtegn i tabeller