Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2008
51 Utførte timeverk. Lønnstakere og selvstendige. Prosentvis endring fra samme periode året før
  2006 2007 06:2 06:3 06:4 07:1 07:2 07:3 07:4 08:1
                     
I alt 2,6 4,2 -4,3 2,2 2,4 2,6 5,8 4,2 4,5 -1,1
                     
Jordbruk og skogbruk -4,4 -3,3 -6,0 -4,5 -5,2 -3,6 -3,4 -2,8 -3,2 -1,5
Fiske,fangst og fiskeoppdrett -0,8 -1,0 -5,9 -3,7 2,1 -1,6 -2,9 -0,6 1,1 -3,3
                     
Utvinning av råolje og naturgass, inklusiv tjenest 5,5 7,6 -1,1 6,1 5,4 6,2 8,8 8,0 7,4 0,6
Utvinning av råolje og naturgass 4,6 4,2 -1,7 4,0 8,8 6,0 6,0 2,6 2,4 1,2
Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning 6,6 12,4 -0,2 8,9 0,5 6,6 12,8 15,2 15,1 -0,2
Bergverksdrift -2,0 4,6 -8,4 -2,7 -1,4 3,6 3,5 8,1 3,3 -0,2
                     
Industri 3,9 4,6 -4,3 3,4 4,4 2,8 6,3 4,2 5,4 -1,9
Nærings- og nytelsesmiddelindustri -0,7 2,1 -7,8 -1,3 -0,9 0,1 2,7 2,2 3,6 -4,2
Tekstil- og bekledningsindustri -0,4 -0,8 -9,0 -0,4 1,5 2,7 2,7 -5,2 -3,6 -11,7
Trelast- og trevareindustri 0,6 3,8 -8,2 0,5 -0,0 3,7 5,9 1,9 3,6 -6,6
Treforedling -7,2 -5,9 -12,9 -9,9 -8,6 -12,2 -2,3 -6,1 -2,2 -8,3
Forlag og grafisk industri -4,4 0,1 -11,6 -4,8 -3,5 -0,3 1,6 -1,6 0,7 -6,5
Oljeraffinering, kjemisk og mineralsk industri 0,3 2,0 -7,0 -0,1 -0,7 -1,1 2,7 1,9 4,7 -0,7
Kjemiske råvarer 1,4 2,0 -3,6 1,3 1,7 -1,7 4,9 2,7 2,3 -8,0
Metallindustri 1,6 2,4 -4,4 -1,2 1,9 -2,0 3,8 4,4 4,1 -5,4
Verkstedindustri 9,5 8,7 0,7 8,8 10,8 6,0 10,9 9,0 9,2 2,3
Bygging av skip og oljeplattformer 14,7 8,3 4,5 15,0 14,8 8,6 10,9 5,7 8,2 1,4
Møbelindustri og annen industri -1,4 3,3 -11,7 -1,5 1,4 3,9 4,4 3,1 1,9 -4,2
                     
Kraftforsyning -0,4 -0,3 -7,4 -1,5 -0,5 -0,8 2,2 -1,1 -1,2 -8,6
Vannforsyning 0,3 -0,2 -7,2 -0,7 -2,6 -4,2 -0,7 -0,6 5,5 -1,1
Bygge- og anleggsvirksomhet 7,9 10,5 -0,5 7,4 8,8 8,4 12,5 10,6 10,7 -0,4
Varehandel, reparasjon av kjøretøyer mv 0,2 3,9 -6,9 -0,6 -0,2 1,6 5,4 3,9 5,1 -0,9
Hotell- og restaurantvirksomhet 2,0 2,9 -1,2 1,3 1,8 1,6 2,7 2,2 4,8 2,8
Rørtransport 1,7 5,0 -5,0 3,6 2,8 3,2 3,6 -2,0 14,4 1,7
Utenriks sjøfart 0,7 7,7 -4,2 0,2 0,6 6,9 9,1 7,7 7,0 2,8
Transport ellers 1,0 1,9 -3,7 -0,2 0,6 0,2 2,7 1,5 3,3 0,2
Post og telekommunikasjon 0,3 4,9 -6,2 -2,1 -0,9 -0,2 3,4 5,4 11,1 1,2
Finansiell tjenesteyting 1,9 2,3 -5,8 1,2 1,1 0,1 4,6 2,9 2,0 -4,2
Boligtjenester (husholdninger) -1,5 2,1 -8,5 -3,6 -2,3 0,4 4,2 3,3 1,0 -7,5
Forretningsmessig tjenesteyting 7,8 7,9 0,5 6,6 7,1 6,2 10,8 7,7 7,0 1,8
Offentlig administrasjon og forsvar 1,1 2,5 -8,8 1,5 2,9 2,3 4,9 1,3 1,7 -5,1
Undervisning 1,0 1,7 -6,3 3,3 -3,2 -0,3 1,9 4,4 1,5 -6,4
Helse- og sosialtjenester 1,9 3,1 -3,8 2,3 2,7 2,1 4,6 3,3 2,6 0,3
Andre sosiale og personlige tjenester 2,0 2,7 -5,7 1,3 1,2 1,2 5,4 1,8 2,8 -3,1
                     
Fastlands-Norge 2,6 4,1 -4,4 2,2 2,4 2,4 5,6 4,1 4,4 -1,2
                     
---------------------                    
                     
Offentlig forvaltning 1,3 2,4 -5,5 1,8 0,3 0,7 3,2 3,3 2,5 -2,7
Statsforvaltningen 1,1 1,5 -5,4 0,1 0,6 -0,4 2,4 2,0 2,0 -3,4
Sivil forvaltning 1,6 1,4 -4,6 0,7 1,0 -0,4 2,2 2,0 2,0 -2,8
Forsvar -2,2 1,6 -10,5 -3,5 -2,1 -0,4 3,2 2,3 1,5 -7,8
Kommuneforvaltningen 1,4 3,1 -5,5 3,1 0,1 1,5 3,9 4,3 2,9 -2,2
                     
Markedsrettet virksomhet 3,1 5,0 -3,8 2,4 3,3 3,4 6,7 4,7 5,3 -0,5
Ikke markedsrettet virksomhet 1,2 2,4 -5,5 1,6 0,3 0,7 3,2 3,1 2,5 -2,7
Standardtegn i tabeller