Statistisk sentralbyrå

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kv. 2008
47 Sysselsatte personer. Lønnstakere og selvstendige. Prosentvis endring fra samme periode året før
  2006 2007 06:2 06:3 06:4 07:1 07:2 07:3 07:4 08:1
                     
I alt 3,4 4,0 3,3 3,7 4,0 3,6 4,0 4,0 4,5 4,2
                     
Jordbruk og skogbruk -3,3 -2,3 -2,7 -3,4 -4,4 -3,6 -3,0 -1,7 -1,0 -1,3
Fiske,fangst og fiskeoppdrett -0,9 -0,6 -0,3 -3,5 2,1 -0,5 -3,7 -0,2 2,1 2,5
                     
Utvinning av råolje og naturgass, inklusiv tjenest 5,9 7,9 6,5 7,1 6,3 7,6 7,3 8,5 8,1 6,9
Utvinning av råolje og naturgass 4,8 4,6 5,1 4,8 9,5 7,5 4,9 3,0 3,4 6,9
Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning 7,4 12,4 8,7 10,1 1,8 7,7 10,6 15,5 15,2 6,9
Bergverksdrift 1,0 2,3 1,1 1,0 1,2 3,1 0,1 4,2 1,9 3,7
                     
Industri 3,9 3,9 3,2 4,2 4,9 3,5 3,9 3,6 4,8 3,4
Nærings- og nytelsesmiddelindustri 0,2 2,0 0,6 0,4 -0,1 1,1 0,8 2,5 3,5 1,8
Tekstil- og bekledningsindustri -1,3 -0,1 -3,0 -0,9 0,7 3,5 1,3 -3,6 -1,6 -4,6
Trelast- og trevareindustri 1,6 3,5 0,4 2,2 1,4 5,0 3,5 2,0 3,5 -0,2
Treforedling -6,3 -6,5 -7,2 -7,8 -7,3 -11,6 -4,3 -6,8 -2,8 -5,8
Forlag og grafisk industri -3,1 -0,6 -3,7 -2,8 -1,8 0,0 -0,7 -2,1 0,2 -1,8
Oljeraffinering, kjemisk og mineralsk industri 1,1 1,9 0,6 1,2 0,1 0,3 1,2 1,7 4,5 4,5
Kjemiske råvarer 2,0 1,9 3,3 2,6 2,8 -0,6 3,3 2,7 2,3 -3,6
Metallindustri 1,9 2,1 2,3 0,2 2,7 -0,9 2,0 3,8 3,7 -1,1
Verkstedindustri 9,2 7,9 8,1 9,5 11,2 6,9 8,1 8,2 8,3 7,8
Bygging av skip og oljeplattformer 13,7 7,2 12,1 15,2 14,7 9,2 7,9 4,6 7,3 7,5
Møbelindustri og annen industri -0,0 3,0 -2,9 0,3 2,6 5,1 2,1 3,1 1,6 1,9
                     
Kraftforsyning 0,7 -0,4 1,3 0,5 1,2 0,6 0,1 -1,1 -1,1 -2,2
Vannforsyning 0,8 -0,2 1,2 0,3 -2,0 -3,8 -3,1 -0,2 6,6 6,6
Bygge- og anleggsvirksomhet 8,9 10,0 8,1 9,2 10,2 9,3 10,0 10,2 10,4 5,7
Varehandel, reparasjon av kjøretøyer mv 1,2 3,6 1,0 1,3 1,4 2,5 3,5 3,5 4,9 4,7
Hotell- og restaurantvirksomhet 2,3 3,0 3,1 2,0 2,1 2,1 2,2 2,9 4,6 4,4
Rørtransport 1,3 4,8 2,8 4,5 2,1 5,0 0,6 -1,1 14,9 9,6
Utenriks sjøfart 1,1 7,1 0,8 1,4 1,1 7,1 7,2 7,1 7,1 5,2
Transport ellers 1,5 2,0 2,5 1,2 1,1 1,0 1,7 1,7 3,6 4,2
Post og telekommunikasjon 1,5 4,0 2,2 0,4 0,4 0,9 0,7 4,2 10,1 6,1
Finansiell tjenesteyting 3,0 2,4 3,3 3,4 2,7 1,9 2,6 2,8 2,3 2,6
Boligtjenester (husholdninger) -0,6 1,1 -0,5 -1,4 -0,2 0,3 0,8 2,3 0,9 -1,6
Forretningsmessig tjenesteyting 8,8 8,2 9,7 8,6 9,1 8,3 9,0 8,3 7,4 9,2
Offentlig administrasjon og forsvar 2,4 2,5 0,3 3,7 4,7 3,8 2,8 1,6 1,9 1,9
Undervisning 1,7 1,4 2,3 1,5 1,8 1,4 0,9 1,8 1,6 1,5
Helse- og sosialtjenester 3,3 3,0 2,7 3,9 4,1 2,8 3,4 3,0 2,9 3,3
Andre sosiale og personlige tjenester 3,3 2,7 3,6 3,5 2,8 2,5 3,3 1,8 3,1 3,8
                     
Fastlands-Norge 3,5 3,9 3,3 3,7 4,0 3,5 3,9 3,8 4,4 4,2
                     
---------------------                    
                     
Offentlig forvaltning 2,6 2,4 2,3 2,9 3,1 2,1 2,2 2,6 2,7 2,6
Statsforvaltningen 2,4 1,5 2,2 2,3 2,4 1,0 1,1 1,9 2,0 1,6
Sivil forvaltning 2,8 1,5 2,8 2,7 2,8 1,0 1,0 1,8 2,0 1,9
Forsvar -1,6 1,9 -2,4 -1,8 -0,7 1,3 1,5 2,9 2,0 -0,8
Kommuneforvaltningen 2,8 2,9 2,3 3,3 3,5 2,7 2,8 3,0 3,1 3,1
Standardtegn i tabeller